Democraţia nu este o deducţie matematică dovedită o dată pentru totdeauna. Democraţia este doar o credinţă susţinută fervent, un angajament care este testat iar şi iar în furnalul arzător al istoriei. Jack Kemp

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

 

Potrivit notei informative, „modificările au drept scop asigurarea punerii în aplicare a unui mecanism de utilizare eficientă a spectrului de frecvenţe radio şi a resurselor de numerotare, crearea condiţiilor pentru o concurenţă eficientă, consolidarea pieţei interne, sporirea protecţiei drepturilor utilizatorilor finali, a confidenţialităţii şi a datelor cu caracter personal, implementarea mecanismelor de asigurare a accesului şi interconectării, a securităţii şi integrităţii reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice, garantarea independenţei autorităţii naţionale de reglementare etc. integrităţii reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice, garantarea independenţei autorităţii naţionale de reglementare etc”.

Nota informativă a proiectului nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Astfel, după o enumerare exhaustivă a tuturor directivelor UE din domeniu, nota informativă enunţă de o manieră extrem de succintă unele prevederi ale proiectului, fără vreo descriere a principaleleor prevederi ale proiectului şi a elementelor de novaţie legislativă. Conţinutul notei informative este atît de neînsemnat şi neîngrijit din perspectiva logicii expunerii gîndurilor, în raport cu volumul modificărilor promovate de autor, încît putem constata că aceasta este quasi-inexistentă.

Nota informativă nu face nici o referinţă la faptul că ar fi fost făcută o evaluare sau estimare economico-financiară a proiectului sau ar fi fost efectuate anumite calcule economico-financiare. Totodată, considerăm că, proiectul de lege nu a fost supus unei analize a impactului de reglementare, aşa cum prevăd cerinţele normelor art. 4 şi art. 13 din Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20 iulie 2006, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.

Prin implementarea proiectului, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiului transparenţei va fi asigurată insuficient, iar respectarea principiilor participării şi responsabilizării nu va fi asigurată.

Proiectul de Lege este conform standardelor internaţionale şi jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi este parţial conform legislaţiei corelative şi jurisprudenţei CtEDO. Proiectul de Lege nu respectă principiile coerenţei, consecvenţei şi echilibrului între reglementările concurente. Articolele din proiect sint extrem de voluminoase (a se vedea p.16, 17, 18, 21 şi altele). Sensul unor dispoziţii de conţinut se repetă, iar unele dispoziţii mai degrabă ar trebui să facă parte dintr-un act normativ subordonat legii sau parte componentă a unor instrucţiuni. Textul proiectului nu respectă regulile limbajului, ortografiei şi punctuaţiei în actul legislativ stabilite de art.19 din Legea privind actele legislative.

Anumite competenţe ale autorităţilor publice sînt de natură fie să nesocotească drepturile/interesele unor agenţi economici, fie să genereze abuzuri din partea autorităţilor publice (în special, este vorba de normele care stabilesc competenţe prin formulări de tipul, “poate”, “este în drept”).

În concluzile raportului s-a arătat că proiectul de lege nu poate fi promovat în redacţia actuală şi necesită o revizuire considerabilă, inclusiv examinarea oportunităţii adoptării într-o nouă redacţie a Legii comunicațiilor electronice.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-747.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia