Democrat inseamna cineva care vrea sa inalte poporul pe umerii sai, nu cineva care vrea sa se inalte el pe umerii poporului. Nicolae Iorga

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la depozitarul central al valorilor mobiliare

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la depozitarul central al valorilor mobiliare din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este un grup de deputaţi în Parlament.

 

Potrivit autorilor, proiectul a fost elaborat întru executarea art. V, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62 din 08.04.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Totuşi, este de menţionat că, în temeiul normelor citate, Guvernul a fost cel obligat să elaboreze şi să prezinte Parlamentului proiectul de lege cu privire la Depozitarul central unic. Proiectul nu a fost supus procedurilor de consultare direcţionată cu părţile interesate, rigori prescrise de Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Nu este clară opinia actorilor de bază în domeniu (Comisia Naţională a Pieţei Financiare, societăţile de registru, Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei) asupra proiectului. Mai mult, pe web-site-ul Parlamentului lipseşte avizul Guvernului referitor la iniţiativa legislativă, deşi autorităţi din subordinea Guvernului vor deţine competenţe în implementarea proiectului. Mai mult, potrivit art. 6 alin. (2) din proiect, Depozitarul central va trebui să deţină un capital de 1 milion EUR, buna parte a acestuia (dacă nu toată suma) urmînd a fi subscrisă şi vărsată de Banca Naţională a Moldovei, care, în condiţiile art. 47 alin. (5) lit. b) din proiect, va trebui să deţină cel puţin 2/3 din acţiunile depozitarului central. În acest context, avizul Guvernului este obligatoriu.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. În pofida exigenţelor art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, nota informativă nu conţine: analiza fundamentală a finalităţilor urmărite prin implementarea noilor reglementări, a efectului social, economic şi de altă natură al realizării proiectului; fundamentarea economico-financiară a proiectului; analiza impactului de reglementare.

Prin implementarea proiectului de Lege supus expertizei, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiilor transparenţei, participării şi responsabilizării va fi asigurată insuficient.

 

Proiectul necesită a fi revăzut esenţial în partea ce ţine de limbaj şi expresie juridică. La fel, necesită a fi revizuit conceptul proiectului în partea ce ţine de funcţiile de licenţiere, reglementare şi supraveghere a depozitarului central. Atribuirea Băncii Naţionale a Moldovei a acestor funcţii, plasează Banca Naţională a Moldovei într-o stare permanentă de conflict de interese. Or, BNM, în condiţiile art. 4 din proiect, va fi unul din acţionarii depozitarului central. Mai mult, în conformitate cu art. 47 alin. (5) din proiect, în perioada intermediară, BNM va deţine cel puţin 2/3 din acţiunile depozitarului central. Evident, fiind acţionar, BNM va fi interesată în obţinerea licenţei, interes privat care periclitează esenţial interesul public, ce rezidă în licenţierea depozitarului central doar dacă acesta corespunde cerinţelor legii. În situaţia de conflict de interese permanent, BNM ar putea fi părtinitoare în exercitarea funcţiilor sale şi, prin urmare, mecanismele de licenţiere, reglementare şi supraveghere a depozitarului central ar putea să fie ineficiente. De asemenea, în raportul de expertiză s-a arătat  că proiectul nu asigură, într-o manieră suficientă, eventuala responsabilizare a depozitarului central, fapt care, de rînd cu mecanismele de licenţiere, reglementare şi supraveghere ineficiente, dar şi transparenţa insuficienta, sporeşte vulnerabilitatea proiectului, ceea ce ar putea aduce la neasigurarea, într-o manieră suficientă, a punerii în exerciţiu a unor drepturi garantate constituţional (Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia (art. 46 din Constituţia RM), Dreptul la acces la justiţie (art. 20 din Constituţia RM)).

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-734.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia