Politicienii noștri au învățat să mintă, fără să spună minciuni. Că doar la urmă să descoperi ca "adevărurile" lor, luate toate împreună, alcătuiesc o mare Minciună. Nicolae Dabja

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la tineret

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii  cu privire la tineret din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

Potrivit autorilor, scopul proiectului de lege îl constituie asigurarea creării oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării active a acestora la toate aspectele vieţii prin integrare şi implicare deplină, prin acces la informare şi servicii de calitate în educaţie, sănătate şi domeniul social-economic. În acest context, noul proiect de Lege al tineretului, potrivit notei de fundamentare, îşi propune să stabilească direcţiile prioritare de promovare şi implementare a politicii de stat în domeniul tineretului în concordanţă cu interesele şi necesităţile actuale ale tinerilor prin crearea unui cadru şi oferirea unui mecanism clar de susţinere şi promovare a lor.

 

Nota informativă a proiectului nu conține o argumentare suficientă a promovării acestuia. Astfel,  nota informativă descrie condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale proiectului şi elementele de novaţie legislativă, fără a prezenta fundamentarea economico-financiară și nivelul compatibilităţii proiectului cu reglementările corespondente ale instrumentelor de bază europene în domeniu.

 

Prin implementarea proiectului de Lege supus expertizei, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiului responsabilizării nu va fi asigurată, iar respectarea principului transparenţei şi a principiului participării va fi asigurată suficient.

Prevederile proiectului sunt compatibile standardelor internaționale, normelor constituționale, jurisprudenţei CtEDO, respectînd drepturile/libertăţile omului şi fiind gender neutru.

Anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi ale cadrului legal existent (Codul educației, Legea privind administrația publică locală, Legea cu privire la locuințe, Legea privind actele legislative).


În cadrul expertizei vulnerabilității au fost identificați o serie de factori de vulnerabilitate şi anume: Prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă; formulări ambiguă care duc la interpretări diferite;  norme confuze; norme lacunare; nerespectarea exigenţelor de tehnică legislativă şi limbaj normativ; norme de trimitere; utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen/aceluiaşi termen pentru fenomene diferite; prevederi inutile, generatoare de inflaţie legislativă.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-729.html

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia