Democrat inseamna cineva care vrea sa inalte poporul pe umerii sai, nu cineva care vrea sa se inalte el pe umerii poporului. Nicolae Iorga

Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privatizării fondului de locuințe; Legea despre statutul deputatului în Parlament; ș.a.)

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privatizării fondului de locuințe – art.6, 11; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.26; ș.a.) din perspectiva drepturilor omului.

 

Autor al proiectului de Lege este  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.       .

 

Potrivit autorului, elaborarea prezentului proiect de lege rezultă din necesitatea excluderii neconcordanțelor între prevederile Legii cu privire la locuințe și actele normative care reglementează raporturile juridice din domeniu: Legea privatizării fondului de locuinţe, Legea privind administraţia publică locală, Legea despre statutul deputatului în Parlament, Legea privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova, Legea cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului şi Codul contravenţional al Republicii Moldova.

 

Nota informativă a proiectului are un caracter și conținut general și nu conţine toate elementele unei fundamentări necesare proiectului de act legislativ, aşa cum prevede Legea privind actele legislative. Totodată, aceasta este incompletă, nefiind ajustată şi completată cu informaţiile necesare, ce au rezultat din revizuirea substanțială a conținutului textului proiectului.

Deși autorul a menționat în nota informativă că proiectul de lege a fost consultat cu un șir de ministere, federații, confederații, asociații obștești, avizele acestora lipsesc, iar pe pagina web a Parlamentului sînt plasate doar avizul Ministerului Justiției și Raportul de expertiză al Centrului Național Anticorupție. Totodată, în raportul de expertiză s-a arătat că deși autorul menționează că a consultat Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), opinia CALM nu a fost anexată. Acest lucru era necesar întrucît proiectul stabilește un șir de competențe noi pentru primar.

În mare parte proiectul corespunde prevederilor legislației corelative. Totuși, unele propuneri se contrazic cu prevederi din alte legi, iar altele sunt expuse deficitar, ceea ce va crea confuzii la aplicarea lor în practică.

Proiectul nu aduce atingere soluţiilor expuse de CtEDO în interpretarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului. Totuși, unele norme din proiect, în varianta în care sînt expuse la moment, la aplicare în practică ar putea duce la apariția situațiilor de încălcare a drepturilor consacrate în Convenţia Europeană privind Drepturile Omului.

În raportul de expertiză au fost identificaţi următorii factori de vulnerabilitate:

1. Autorul instituie competențe noi pentru primar, chiar improprii, care nu se regăsesc în competenţele autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, prevăzute de Legea cu privire la locuințe;

2. Autorul utilizează în proiect termeni neuniformi celor existenți în legislația cu privire la locuințe;

3. La inserarea unor norme ce prevăd răspunderea contravențională, autorul a schimbat conținutul normei materiale prevăzute în legea cu privire la locuințe și chiar a inserat acțiuni neprevăzute de legea cu privire la locuințe;

4. Norma prin care poate fi tras la răspundere contravențională proprietarul sau locatarul care refuză nemotivat să asigure accesul în locuinţă sau încăperea cu altă destinaţie decît cea de locuinţă în blocul locativ a reprezentantului administratorului - va admite interpretări și abuzuri la aplicare în practică, prejudiciind drepturile proprietarilor sau locaratilor. Aceasta se datorează omiterii reglementării detaliate în legea cu privire la locuințe a condițiilor, circumstanțelor și obligațiilor ce trebuie îndeplinite în prealabil de reprezentantul administratorului pentru ca proprietarul sau locataraul să-i poată asigura accesul în locuință.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa:
 http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-716.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia