Democratie si astfel, neputand face ca tot ceea ce este just sa fie tare, s-a facut ca tot ceea ce este tare sa fie just. Blaise Pascal

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la energetică

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la energetică din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este  Ministerul Economiei.       .

 

Potrivit proiectului de Lege cu privire la energetică, scopul legii constă în instituirea unui cadru juridic necesar pentru organizarea, reglementarea şi asigurarea funcţionării eficiente şi sigure a sectoarelor energeticii, pentru crearea de condiţii necesare aprovizionării cu energie, cu resurse energetice, în baza unor criterii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, calitate şi transparenţă, pentru promovarea concurenţei pe pieţele energeticii, precum şi pentru monitorizarea acestora.

Nota informativă conţine o argumentare suficientă pentru promovarea proiectului de lege.

Deşi din lectura notei informative rezultă că ar fi existat o Analiză preliminară a impactului de reglementare, aceasta nu a putut fi regăsită nici pe pagina web a Ministerului Economiei, nici pe pagina web a Parlamentului. La fel, pe pagina web a Ministerului Economiei (la compartimentul «Transparenţa decizională») nu au putut fi identificate urme a consultărilor publice a proiectului Legii cu privire la energetică.

Totodată, în raportul de expertiză s-a constatat că nota informativă conţine o analiză economico-financiară sumară a implementării proiectului.

În cazul adoptării proiectului de Lege cu privire la energetică de către Parlament, respectarea principiilor transparenţei, participării şi responsabilizării va fi asigurată suficient.

În proiectul Legii cu privire la energetică nu au fost identificate prevederi care să nu fie conforme Constituţiei Republicii Moldova, standartelor internaţionale în domeniul energetic, jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

Totuşi, unele prevederi din proiect ar trebui să fie examinate cu o atenţie deosebită. Astfel, cît priveşte art.6 din proiect care stabileşte atribuţiile autorităţilor publice locale, ar trebui să se ţină cont de faptul că orice delegare de competenţe suplimentare APL din partea statului trebuie să fie însoţită de alocarea de resurse financiare necesare pentru a acoperi costul exerciţiului competenţei delegate (Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală).

Cît priveşte redacţia art.15, întitulat «Controalele Agenţiei» ar trebui să fie luate în consideraţie prevederile proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.15, 19; Legea privind protecția mediului înconjurător – art.26; Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.23; ș.a.), înregistrat în Parlament cu nr.293 din 27.06.2016.

Totodată, proiectul de Lege nu corespunde prevederilor art.19 din Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative, care stabileşte regulile de limaj, ortografie şi punctuaţie în actul legislative.

Proiectul nu aduce atingere drepturilor şi libertăților omului aşa cum sunt acestea consfințite în Constituția Republicii Moldovei şi este gender neutru.


Raportul complet poate fi accesat pe adresa:
http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-728.html

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea legislaţiei cu standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia