Democraţia este un mecanism care garantează că nu vom fi guvernaţi mai bine decât merităm. George Bernard Shaw

Comunicat de presă cu privire la expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică; Legea privind protecția mediului înconjurător; s.a)

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului  Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.15, 19; Legea privind protecția mediului înconjurător – art.26; Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.23; ș.a.).

 

Autor nemijlocit al proiectului  este Ministerul Economiei.

 

Potrivit notei de fundamentare, scopul promovării proiectului constituie eliminarea situaţiilor de abuz, micşorarea poverii pentru mediul de afaceri şi eficientizarea controlului de stat asupra activităţii de control. Prin proiect se propune o abordare complexă, care presupune aplicarea şi implementarea unui cumul de măsuri şi mecanisme, care tind spre maximizarea transparenţei controlului de stat, eficientizarea lucrului inspectorilor, disciplinarea acestora şi demotivarea practicilor de abuz, în special, prin uniformizarea procedurilor, uniformizarea şi minimizarea documentaţiei, aplicarea unui sistem electronic unic de înregistrări şi de gestiune a documentelor, se pune accent pe controlul planificat şi oportunităţi minime pentru cel inopinat, limitări în privinţa aplicării măsurilor restrictive şi sancţiunilor, astfel încît toate soluţiile, în cumul, să contribuie, în mod concertat, la atingerea obiectivelor trasate. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice, proceduri administrative noi și alte chestiuni vizînd activitatea acestora, incluzînd lista organelor de control și domeniile aferente acestora, inclusiv Lista autorităților publice care aplică Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Aceasta descrie de o manieră  succintă elementele constitutive ale prevederilor din proiect şi abordează superficial unele elemente de novaţie legislativă.

Astfel, argumentarea proiectului este insuficientă în partea ce ţine de evidenţierea necesității armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare (doar menționarea că propunerile din lege se bazează pe ultimele practici şi recomandări la nivelul OECD în privinţa reformărilor în domeniul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător nu este suficientă), finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, locul actului în sistemul legislaţiei, referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză, analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.

 

Anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi ale legislaţiei, concurenţa normelor de drept fiind un factor al coruptibilităţii.

 

Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup, corelate interesului public general. Astfel, prin proiect sunt promovate interesele/beneficiile persoanelor care practică activitate de întreprinzător prin reducerea poverii asupra agenţilor economici, în special prin scăderea numărului de controale, dar şi prin asigurarea proporţionalităţii acestora.

 

Formulările conţinute în proiect nu sunt suficient de clare şi concise, exprimările nu întrunesc, în totalitate, rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-687.html

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.