Democraţia este un mecanism care garantează că nu vom fi guvernaţi mai bine decât merităm. George Bernard Shaw

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri; Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi) (acte conexe reformei procuraturii)

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri – art.31; Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.34; ș.a.) (acte conexe reformei procuraturii).

Autor nemijlocit al proiectului de Lege este Ministerul Justiţiei.

 

Potrivit notei informative, elaborarea proiectului este prevăzută în pct. 4 din Programul legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru anii 2015-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.146 din 09 iulie 2015. Proiectul contribuie la realizarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, în special a acțiunilor prevăzute în direcția strategică 2.2 din pilonul II al Strategiei ”Consolidarea profesionalismului și a independenței Procuraturii”.

În opinia autorului, proiectul are drept obiective:
- ajustarea cadrului legislativ conex la prevederile Legii cu privire la Procuratură;
- crearea mecanismelor necesare implementării complete și eficiente a Legii cu privire la Procuratură;
- reglementarea soluțiilor statuate în Concepția de reformă a Procuraturii la problemele identificate și descrise în acest document;
- precizarea competențelor procurorului la exercitarea atribuțiilor Procuraturii și în cadrul raporturilor dintre acestea cu alți subiecți ai procesului penal;
- delimitarea clară a atribuțiilor procurorului și organului de urmărire penală în cadrul procesului penal.

Nota informativă parţial corespunde exigențelor art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative. Nota nu conține motivarea juridică a inițiativei de asimilare a sistemului de salarizare al procurorului cu sistemul de salarizare a judecătorilor, în condițiile în care potrivit Hotărârii Curții Constituționale nr.27 din 20 decembrie 2011 „Privind controlul constituționalității unor legi de modificare a condițiilor de asigurare cu pensii și alte plăți sociale pentru unele categorii de salariați” acest raționament nu rezistă.

Autorul nu face o analiză a nivelului de compatibilitate a proiectului cu standardele internaționale relevante domeniilor reglementate. Promovarea inițiativei de încadrare a ofițerilor de investigații cu misiuni speciale de investigații nu este motivată, nefiind prezentată vreo analiză a practicilor din alte state.

Fundamentarea economică-financiară prezentată de autor comportă un caracter vag, fără a trece în revistă estimările în toată dimensiunea lor.

Unele dispoziții (omisiuni) ale proiectului la punerea lor în vigoare pot aduce atingere intereselor și drepturilor unor categorii de persoane. Cu titlu de exemplu: omisiunea în sarcina cui cade supravegherea asupra respectării stricte şi uniforme a legislației de către gărzile populare (modificarea art.16 al.(1) din Legea 1101/1997) poate genera nesiguranță în comunitate urmare acțiunilor necontrolate ale gărzii; omisiunea în sarcina cui cade supravegherea privind respectarea legalității la acordarea de asistență psihiatrică (modificarea art.44 al.(2) Legea 1402/1997) poate provoca încălcarea drepturilor persoanei supuse unui tratament psihiatric și aduce atingere dreptului de a cere unei autorități competente respectarea exactă a normele relevante acestui domeniu.  Dispozițiile proiectului ce țin de detașarea colaboratorilor CNA și ofițerilor de urmărire penală la procuraturile specializate pe un termen mai mare decât cel prevăzut de Codul muncii, aduc atingere dreptului persoanei de nu fi angajat la muncă forțată (art.44 alin.(1) din Constituție).

Proiectul, în ansamblu, întrunește rigorile tehnicii legislative și ale limbajului juridic. Sunt respectate regulile de ortografie și punctuație.

Totodată, în raportul de expertiză s-a arătat că unele prevederi ale proiectului contravin Constituției și interpretărilor Curții Constituționale. Cu titlu de exemplu: inițiativa de modificarea a Legii 333/2006 (art. XX pct. 4 din proiect) pentru detașarea ofițerilor de urmărire penală în procuraturile specializate, pe un termen mai mare decât cel prevăzut de Codul muncii, este o încălcare a art.44 alin. (1) din Constituție (munca forțată este interzisă); asimilarea statutului procurorului cu statutul judecătorului prin inițiativa de modificare a Legii 355/2005 cu privire la salarizare și Legii 328/2013 privind salarizarea judecătorilor (art.XIX pct.2 și art.XXIX pct.1,2,3,,4,5 din proiect) contravin interpretărilor Curții Constituționale din Hotărârea nr.27 din 20.12.2011 „Privind controlul constituționalității unor legi de modificare a condițiilor de asigurare cu pensii și alte plăți sociale pentru unele categorii de salariați”.

Proiectul conține norme care odată puse în aplicare ar putea trimite unele activități ale procuraturii în afara câmpului legal. Cu titlu de exemplu: inițiativa de modificare a art.9 din Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigații pentru detașarea ofițerilor de investigații în procuraturile specializate ( art.XXVIII-redacția alin.(5) din art.9). Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigații enumeră, în art.6, expres şi limitativ, subiecții care efectuează, activitatea specială de investigații, dar nu şi Procuratura. Dispozițiile (art.6 alin.(2) lit.a) din același act normativ interzice altor autorități să desfășoare activități de investigații. Prin urmare, preluarea ofițerilor de investigații în structura procuraturilor specializate ar echivala cu o extensie a atribuțiilor procuraturii pe zona unor atribuții neprevăzute de lege. Or, potrivit art. 24 din Constituție, atribuțiile procuraturi se circumscriu exercitării urmăririi penale şi reprezentării învinuirii în instanțele judecătorești, în condițiile legii ( nu și efectuării acțiunilor de investigații speciale).

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-686.html

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.