Democratie si astfel, neputand face ca tot ceea ce este just sa fie tare, s-a facut ca tot ceea ce este tare sa fie just. Blaise Pascal

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr.3; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică –

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr.3; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – anexa; ș.a.).

Autor nemijlocit al proiectului de Lege este Ministerul Finanţelor.

 

Potrivit autorului, proiectul de lege a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Titlului V capitolului 8 „Achiziții Publice” din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014.

 

Nota informativă conține o argumentare detaliată a necesității promovării proiectului. Autorul a indicat scopul principal, condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de lege, principalele prevederi, a evidenţiat elementele noi, efectul social şi economic al actului.

Proiectul de lege parțial este compatibil cu legislația comunitară, fiind necesară revizuirea unui șir de norme din proiect pentru a le racorda la noua Directivă privind achizițiile publice - Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014.

Autorul menționează în nota informativă că implementarea proiectului va necesita surse financiare suplimentare din bugetul de stat. Întrucît implementarea proiectului presupune crearea unei instituții noi în cadrul administrației publice centrale (Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor), va fi necesară alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru salarizarea directorului general, directorilor generali adjuncți și consilierilor Agenției, precum și dotarea tehnică, cu mobilier, birotică, întreținerea curentă și alte cheltuieli. Potrivit autorului, inițial, la înființarea Agenției, sînt necesare 1,1 milioane lei, iar pentru asigurarea funcționalității acesteia pentru un an bugetar integral, vor fi necesare mijloace financiare în sumă de 3,2 milioane lei. În raportul de expertiză s-a arătat că autorul nu prevede sursele de proveniență a respectivelor cheltuieli financiare. Or, potrivit Constituției, precum și jurisprudenţei Curţii Constituţionale, nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.

Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii pentru funcționarii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, care vor fi remunerați cu salarii mari în comparație cu restul funcționarilor din administrația publică centrală. O astfel de abordare, în principiu, nu este contrară interesului public general. De altfel,  motivarea financiară a funcționarilor Agenției constituie o metodă suplimentară de evitare a fenomenelor de corupție în achizițiile publice și soluționarea litigiilor ce vor surveni la executarea contractelor.

Totodată, în raportul de expertiză au fost formulate obiecţii privind nerespectarea rigorilor tehnicii legislative, limbajului juridic, regulilor de ortografie şi punctuaţie.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-675.html

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.