Democraţia este un mecanism care garantează că nu vom fi guvernaţi mai bine decât merităm. George Bernard Shaw

Comunicat de presă la proiectul Legii privind Serviciul Fiscal de Stat

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii privind Serviciul Fiscal de Stat.

Autor nemijlocit al proiectului de Lege este Ministerul Finanţelor.

 

Potrivit proiectului de lege, scopul promovării acestuia constă în asigurarea unui caracter democratic, legal, eficient şi transparent de organizare şi funcţionare a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), precum şi determinarea activităţilor specifice ale acestuia. Autorul, potrivit notei de fundamentare, şi-a propus drept scop revizuirea fundamentală a proceselor şi procedurilor fiscale aplicate în vederea sporirii capacităţilor de deservire a contribuabililor, contribuirea la majorarea conformării benevole şi maximizarea veniturilor bugetare.


In linii generale, proiectul prevede:
i) revizuirea statutului juridic al Serviciului Fiscal de Stat, şi

(ii) abilitarea acestui organ cu competenţa de constatare a infracţiunilor prevăzute de art. 241-242, 244, 244/1, 250-253 şi 335/1 din Codul penal.

Nota informativă nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Argumentarea proiectului este insuficientă în partea ce ţine de evidenţierea condiţiilor ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitarea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, locul actului în sistemul legislaţiei, referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză, inclusiv fundamentarea economico-financiară;

Totodată, în raportul de expertiză s-a atras atenţia asupra lipsei unei fundamentări economico-financiare, precum și a Declaraţiei de compatibilitate şi Tabelului de concordanță privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul legal comunitar, fiind nerespectate unele cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate ca un risc de coruptibilitate.

Proiectul este compatibil parțial legislației naţionale, unele dintre prevederile proiectului de lege fiind neclare și contradictorii. Conţinutul acestuia nu răspunde integral exigenţelor de tehnică legislativă, prevăzute de Legea nr.780/2001 privind actele legislative, iar unele prevederi din proiect sunt concurente sau contravin altor prevederi ale legislaţiei (atribuirea Serviciului Fiscal de Stat competenţa de organ constatator contravine cadrului legal în vigoare), concurenţa normelor de drept fiind un factor al coruptibilităţii, care periclitează viitorul proces de implementare a legii.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat asupra inoportunităţii elaborării unui act legislativ distinct, care să reglementeze organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat și statutul angajților fiscali.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-678.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.