Renuntarea la libertate inseamna renuntarea la conditia de a fi om, tradarea atat a drepturilor umanitatii, cat si chiar a obligatunilor acesteia. Jean Jacques Rousseau

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru completarea Legii privind achizițiile publice

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 (art.4) 

Autor nemijlocit al proiectului de Lege este un grup de deputaţi in Parlamentul Republicii Moldova.

Prin proiectul de Lege se propune ca prevederile Legii privind achiziţiile publice să nu se aplice contractelor de tipărire a buletinelor de vot și a altor documente electorale, a materialelor didactice, de aprovizionare cu materiale și echipament destinat organelor electorale în perioada electorală, de realizare a campaniei de informare și servicii de transport în vederea organizării și desfășurării alegerilor, inclusiv a seminarelor de instruire.

Autorii argumentează această iniţiativă legislativă prin faptul că în cazul orga­ni­ză­rii ale­ge­ri­lor, Comisia Electorală Centrală s-ar putea să nu reu­şească tipă­ri­rea bule­ti­ne­lor de vot, în con­di­ţi­ile și termenele Legii achi­zi­ţi­i­lor publice şi, în consecință, se impune acordarea posibilității CEC de a negocia direct cu întreprinderile şi instituţiile de stat, la încheierea contractelor pentru servicii de tipărire a buletinelor de vot şi de aprovizionare cu echipament.

În raportul de expertiză s-a arătat că argumentele autorilor   nu sunt lipsite de relevanţă, dar acestea trebuie analizate de Parlament din perspectiva oportunităţii, luînd în consideraţie importanța socială, politică și juridică a unui asemenea proiect de lege. Totodată, în raportul de expertiză s-a atras atenţia asupra experienţei de implementare a acestor prevederi. Astfel, în perioada anilor 2007 – 2010  (perioada aplicării în redacţia actuală a Legii privind achiziţiile publice)  Comisia Electorală Centrală și-a exercitat cu bine funcțiile, organizînd desfășurarea alegerilor locale generale din 03.06.2007 și 17.06.2007, a alegerilor parlamentare din 05.04.2009, alegerilor parlamentare anticipate din 29.07.2009 și a referendumului republican constituţional din 05.09.2010. La fel, argumentele autorilor privind dificultatea respectării procedurilor de achiziții publice în termenul restrîns de 60 de zile, cît durează perioada electorală, pot fi combătute cu exemple din practica altor țări, care dispun de termeni și mai mici, dar reușesc tipărirea buletinelor și altor materiale potrivit procedurilor de achiziții publice.

În raportul de expertiză s-a atras atenţia asupra faptului că proiectul urma să fie transmis spre avizare tuturor instituţiilor publice interesate (Ministerul Justiției, Comisiei Electorale Centrale, Centrului Național Anticorupție etc.), să fie supus consultărilor publice cu societatea civilă, pentru formularea recomandărilor, iar, în final, avizele, sinteza recomandărilor recepţionate urmau să fie anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ.  Totodată,  în raport s-a constatat că la dosarul proiectului de lege nu există avizul Guvernului, însă potrivit Constituţiei şi Regulamentului Parlamentului, proiectele de acte legislative şi propunerile legislative înaintate de deputaţi se remit Guvernului spre avizare.

Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii pentru Comisia Electorală Centrală. În speță, proiectul prevede posibilitatea pentru Comisia Electorală Centrală de a desfășura procedurile de achiziționare a buletinelor de vot, altor documente electorale, materialelor și echipamentelor necesare, fără a parcurge procedurile obligatorii stabilite de legea privind achizițiile publice. Astfel de excepții nu sînt în beneficiul interesului public general. Or, în cazul netransparenței contractelor de tipărire a buletinelor de vot și altor documente electorale, în lipsa unui control obiectiv, va fi pus în pericol procesul electoral, iar cei interesați vor putea influența tipografia selectată, numărul buletinelor de vot tipărite sau chiar eventual falsificarea acestora. Reieșind din pericolele care le comportă exceptarea contractelor de tipărire a buletinelor de vot și altor documente electorale de la procedurile obligatorii stabilite de legea privind achizițiile publice, prezentul proiect de lege este susceptibil de a prejudicia interesele (drepturile) alegătorilor și, în final, va fi prejudiciat interesul public.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-672.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.