O democratie adevarata trebuie sa fie progresista, altfel ea va inceta sa mai fie o democratie adevarata. Theodore Roosevelt

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Serviciul Vamal

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la Serviciul Vamal.

Autor nemijlocit al proiectului de Lege este Ministerul Finanţelor.

Potrivit Notei de fundamentare, scopul promovării constituie ajustarea cadrului legislativ la exigenţele actuale de activitate în domeniul vamal.  Proiectul Legii stabileşte o nouă viziune cu privire organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, statutul special al colaboratorilor vamali, precum şi serviciul colaboratorului vamal. Acesta reglementează funcţiile de bază, atribuţiile principale şi structura Serviciului Vamal. Potrivit proiectului, Serviciul Vamal este autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanţelor, care include aparatul central, birourile vamale şi posturile vamale.

Nota informativă a proiectului de lege nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Argumentarea este insuficientă în partea ce ţine de evidenţierea condiţiilor ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitarea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, locul actului în sistemul legislaţiei, referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză, inclusiv fundamentarea economico-financiară;

În raportul de expertiză s-a arătat că proiectul de lege stabilește şi promovează expres interesele colaboratorilor vamali, în special în partea ce ține de garanțiile sociale ale acestora. În acest context, majorarea indemnizaţiei unice pentru vechime în muncă în organele de drept, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, a compensaţiei lunare în caz de invaliditate a colaboratorului vamal survenită în exerciţiul funcţiunii sau în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, sau după încetarea serviciului în organele vamale, însă ca urmare a unei afecţiuni din perioada serviciului, în lipsă de temei pentru primirea pensiei de vechime în muncă, pînă la restabilirea capacităţii de muncă contravine Hotărîrii Curții Constituționale nr.19 din 18.10.2011. Astfel, autorul nu asigură respectarea principiilor egalităţii şi unicităţii statuate în Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

Proiectul Legii este compatibil parțial legislației naţionale, unele dintre prevederile proiectului de lege fiind însă neclare și contradictorii.

În raportul de expertiză au fost identificați mai mulți factori ai coruptibilității printre care: norme de trimitere; norme de blanchetă; concurenţa normelor de drept; lacune de drept; utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen / aceluiaşi termen pentru fenomene diferite; formulare ambiguă care admite interpretări abusive; atribuţii extensive de reglementare; nerespectarea exigenţelor de tehnică legislative; norme care stabilesc derogări neîntemeiate; etc.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că elaborarea unui act legislativ distinct, care să reglementeze organizarea și funcționarea organelor vamale și statutul colaboratorilor vamali este inoportună, întrucît astfel de reglementări se conțin în mare parte în cadrul legal deja existent, iar elementele noi ar putea fi incluse într-o secţiune aparte în actualul Cod vamal. În acest sens sunt și prevederile art. 9 alin. (3) din Codul vamal care statuează că statutul, funcţiile şi competenţa Serviciului Vamal sunt determinate de Codul vamal şi de Guvern.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-656.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.