O democratie adevarata trebuie sa fie progresista, altfel ea va inceta sa mai fie o democratie adevarata. Theodore Roosevelt

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la statutul municipiului Chișinău

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la statutul municipiului Chișinău.

 

Autor nemijlocit al proiectului de Lege este un grup de deputaţi în Parlament.

 

Potrivit notei informative, proiectul de lege privind statutul municipiului Chișinău are ca scop reglementarea detaliată și specifică a administrării mun.Chișinău, pentru evitarea divergenţelor şi neclarităţilor, conflictelor de competențe, soluționarea mai eficientă a problemelor din municipiu și alte chestiuni importante în sfera de administrare a mun.Chişinău.

 

Nota informativă nu conţine toate elementele unei fundamentări necesare proiectului de act legislativ, aşa cum derivă din cerințele legii. Astfel, nota informativă are un conţinut general, nefiind argumentate delimitările şi transferurile de competenţe între Consiliul municipal și Primarul general, care diferă de cele existente actualmente în legislația privind administrația publică locală.

 

Totodată, nota informativă nu conţine o fundamentare economico-financiară a proiectului de lege, însă acest lucru era necesar, deoarece proiectul presupune cheltuieli financiare, întrucît  acesta prevede instituirea unor funcții noi salarizate în administrația publică a mun.Chișinău - cabinetul Primarului general, vicepretori, secretarul preturii. Autorii nu au prevăzut nici sursele de proveniență a respectivelor cheltuieli financiare. Acest fapt contravine Constituției (art.131), precum și jurisprudenţei Curţii Constituţionale, care în Hotărîrea nr.5 din 18.02.2011 a menționat că majorarea cheltuielilor bugetare trebuie să fie acceptate în mod obligatoriu de către Guvern și nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.

Reieşind din importanţa proiectului de lege, acesta urma să fie transmis spre avizare tuturor instituţiilor publice interesate, să fie supus consultărilor publice cu societatea civilă, pentru formularea recomandărilor, iar, în final, avizele, sinteza recomandărilor recepţionate urmau să fie anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ. Plus la aceasta, în raportul de expertiză s-a arătat că la dosarul proiectului de lege nu există avizul Guvernului (potrivit Constituţiei şi Regulamentului Parlamentului, proiectele de acte legislative şi propunerile legislative înaintate de deputaţi se remit Guvernului spre avizare).

 

Autorii nu menționează în proiect, nici în nota informativă despre compatibilitatea cu reglementările legislaţiei comunitare și alte standarde internaționale. Din analiza prevederilor proiectului de lege, în raportul de expertiză s-au constatat norme contrare standardelor internaționale. În speță, este vorba de normele, ce se referă la acordarea unor împuterniciri suplimentare Primarului general, în detrimentul consiliului municipal. Standardele internaționale stabilesc supremația Consiliilor Locale în exercitarea autonomiei locale asupra Primarului și acordarea către Consiliu a pîrghiilor eficiente de asigurare a controlului asupra activității Primarului. Totodată, se prevede necesitatea de acordare unei atenții deosebite pentru asigurarea balanței de puteri dintre Consiliile Locale și Primar pentru a nu admite diminuarea rolului Consiliilor Locale, garantat de Carta Europeană pentru Autonomia Locală.

 

Din textul proiectului rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii. Or, un șir de norme din proiect acordă competențe sporite pentru Primarul general în raport cu consiliul municipal. Schimbarea balanței de competențe între consiliul municipal și Primarul general, în favoarea ultimului, ar putea aduce în anumite situații beneficii, însă ar putea și prejudicia interesele (drepturile, libertăţile) anumitor categorii de persoane sau chiar prejudicia interesul public.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat asupra necesităţii revizuirii detaliate a textului proiectului de lege pentru excluderea normelor contrare legislației și standardelor internaționale, evitarea dublării cadrului legal, întru prevenirea dispersării normelor cu același conținut și/sau scop în acte legislative diferite, precum și întru ajustarea la exigențele normelor tehnicii legislative.

 

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-645.html                       

 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.