O democratie adevarata trebuie sa fie progresista, altfel ea va inceta sa mai fie o democratie adevarata. Theodore Roosevelt

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la organizarea activităţii notarilor


Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege cu privire la organizarea activităţii notarilor.

 

Autor al proiectului de act legislativ este Ministerul Justiţiei.

 

Potrivit notei informative, scopul generic al proiectului este asigurarea executării drepturilor persoanelor prevăzute de lege prin îndeplinirea actelor notariale, asigurarea certitudinii valabilităţii actelor şi serviciilor prestate de un exponent al statului investit cu executarea unui serviciu public, dar şi asigurarea securităţii raporturilor juridice specifice. Scopul special este stabilirea principiilor de exercitare a activităţii notarilor, statutul notarului şi statutul notarului stagiar, modul de organizare şi autoadministrare a notarilor, precum şi modul de control al activităţii acestora.

 

Proiectul de lege respectă rigorile transparenței decizionale și principiile de colaborare cu societatea civilă, fiind publicat pe pagina web a Ministerului Justiției și pe cea a Parlamentului, este însoțit de nota informativă, a fost supus dezbaterilor publice, obiecțiile și propunerile persoanelor interesate fiind sintetizate într-un document separat, făcut public.

 

Nota informativă în general respectă cerinţele de fundamentare a proiectului de act legislativ, prevăzute la art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001. Totuși, autorul a omis să întocmească un act de analiză a impactului de reglementare, obligatoriu în virtutea art.20 lit.e) din Legea nr. 780/2001. Totodată, nota informativă nu face referinţă la legislaţia comunitară şi la standardele internaţionale în domeniu şi nu este însoţită de Tabelul de concordanţă a proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi nici de Declaraţia de compatibilitate.

 

Din textul proiectului: nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general; şi nu rezultă expres riscul prejudicierii intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.

 

Potrivit raportului de expertiză, unele prevederi ale proiectului conţin un potențial coruptibil, necesitând a fi ajustate terminologic. Printre elementele de coruptibilitate identificate se numără:  introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în proiect;  concurența normelor de drept;  lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control;  formulări ambigui care admit interpretări abuzive;  temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii.

Totodată, în raportul de expertiză s-a constatat că proiectul analizat este doar unul dintre cele 3 legi care mai urmează să reglementeze instituţia notariatului (proiectul Legii cu privire la actele notariale, proiectul Legii cu privire la taxele notariale). În opinia CAPC, soluţia de disjungere a reglementării notariatului nu este binevenită, deoarece comportă riscul unor incertitudini juridice (de ex. noțiunile de ”act notarial” și ”acțiune notarială” nu sunt definite, dar sunt pe larg folosite în proiectul comentat, fără a se cunoaște exact sensul acestora).  Mai mult, această disjungere nu este susținută nici de documentul de referință principal, care a determinat necesitatea elaborării proiectului și anume Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (pct. 3.2.1 sbpct. 4), care prevede în calitate de acțiune de implementare ”elaborarea unei noi legi cu privire la notariat”, adică o lege care să reglementeze atît statutul profesiei, cît și procedura notarială și să substituie în întregime Legea actuală cu privire la notariat, nr.1453-XV din 08.11.2002.

 

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că în contextul în care prevederile proiectului, care pot avea un impact negativ vor fi revizuite de către autor, examinarea acestuia de către Parlament este oportună. 

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-597.html 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.