O democratie adevarata trebuie sa fie progresista, altfel ea va inceta sa mai fie o democratie adevarata. Theodore Roosevelt

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare; Legea cu privire la gaj)

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare; Legea cu privire la gaj).


Autor al proiectului de Lege este Ministerul Economiei.


Proiectul de lege şi nota informativă au fost plasate pe web site-ul Parlamentului. Totuşi, în opinia CAPC, în speţă, nu a fost asigurată transparenţa decizională. Or, transparenţa decizională presupune nu numai aducerea la cunoştinţa publicului a conţinutului proiectului, ci şi asigurarea consultării acestuia cu părţile interesate, inclusiv prin oferirea unui termen pentru a veni cu o opinie. Celeritatea cu care Guvernul a aprobat proiectul, asupra acestuia fiind angajată răspunderea Guvernului în faţa Parlamentului, a determinat evitarea procedurilor menite să asigure transparenţa decizională.

Prin proiect se propun modificări şi completări la: Legea instituţiilor financiare, nr. 550 din 21.07.1995; Legea cu privire la gaj, nr. 449 din 30.07.2001; Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002; Legea cu privire la asigurări, nr. 407 din 21.12.2006; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, nr. 414 din 22.12.2006; Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008; Legea privind piaţa de capital, nr. 171 din 11.07.2012.

Pornind de la nota informativă, proiectul de lege este unul consolidat, menit: i) să fortifice cadrul normativ naţional privind transparenţa şi calitatea acţionariatului bancar, precum şi să consolideze regimul de sancţiuni din sectorul financiar-bancar; ii) să perfecţioneze cadrul legal de reglementare a activităţii Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova (BNAA), dar şi a activităţii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto; iii) să modifice şi să completeze Legea privind piaţa de capital, nr. 171 din 11.07.2002; iv) să modifice, completeze şi restructureze prevederile actuale ale Codului contravenţional şi ale Codului penal, în vederea ajustării acestora la legislaţia în domeniul pieţei financiare nebancare.

Nota informativă: nu conţine o analiză fundamentală a condiţiilor ce au impus elaborarea proiectului, iar unele reglementări propuse prin proiect nu sînt justificate de autor ; nu conţine fundamentarea economico-financiară ; nu este însoţită de actul de analiză a impactului de reglementare. Potrivit autorului, implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare. În fapt, extinderea funcţiilor Băncii Naţionale a Moldovei şi ale Ministerului Justiţiei prin complementarea cu atribuții de depozitar central va necesita personal calificat suplimentar şi investiţii infrastructurale, astfel fiind necesare şi cheltuieli suplimentare.

Nota informativă conţine unele referinţe la acquis-ul comunitar, la alte standarde internaţionale relevante, precum şi la practicile altor state. Totuşi, autorul nu totdeauna reuşeşte să fie convingător în analiza nivelului de compatibilitate a prevederilor din proiect cu documentele la care se referă. Mai mult, autorul evită să facă o astfel de analiză în privinţa unor importante intervenţii, cum ar fi delegarea Băncii Naţionale a Moldovei şi Ministerului Justiţiei a atribuţiilor de depozitar central.

Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau prejudicierea interesului public. Totuşi, unele modificări şi completări ar putea prejudicia interesele anumitor categorii de persoane, eventualele prejudicii nefiind proporționale interesului public general (este vorba, în mod special, de modificările propuse la conținutul Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital, în partea ce ține de noțiunea de entitate de interes public și cercul persoanelor care pot iniția oferta de preluare).

Deși unul din scopurile declarate ale proiectului a fost ajustarea prevederilor actuale ale Codului penal al RM și Codului contravențional al RM la legislația specială în domeniu, unele din prevederile proiectului concurează cu alte prevederi ale legislaţiei, nefiind ajustate la prevederile Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital.

Proiectul conține mai multe elemente de coruptibilitate, cele mai vulnerabile ținînd de atribuirea Băncii Naţionale a Moldovei şi Ministerului Justiţiei a calității de depozitar central. Aceste prevederi concurează cu prevederile art.82 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital, potrivit cărora activitatea de depozitar central este una licenţiată, pentru obţinerea licenţei fiind obligatorie forma de organizare juridică de societate pe acţiuni. Mai mult, redacţia propusă contravine, în esenţă, misiunii şi statutului juridic al celor două entităţi, reglementat prin acte normative speciale, cum ar fi: Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei; Legea nr. 64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern; Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate; Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 03.10.2012. Delegarea unor astfel de competenţe Băncii Naţionale a Moldovei şi Ministerului Justiţiei este nejustificată și inacceptabilă conceptual, potențialul impact al unei astfel de extinderi nefiind benefic pieței.

Pornind de la cele menționate mai sus (esența, calitatea și potențialul impact al proiectului), rămîne neclar raționamentul pentru care Guvernul, în privința proiectului supus expertizei, și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului. Or, pornind de la practicile Curții Constituționale (Hotărîrea Curții Constituționale nr. 28 din 22.12.2011 privind controlul constituţionalităţii Legii nr. 184 din 27 august 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 28a/2011)), nu există nici o condiţie impusă de Constituţie care ar limita aprecierea exclusivă a Guvernului asupra oportunităţii şi conţinutului iniţiativei sale. Însă, procedura angajării răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege, ca o modalitate simplificată de legiferare, trebuie să fie o măsură in extremis, determinată de urgenţa în adoptarea măsurilor conţinute în legea asupra căreia Guvernul şi-a angajat răspunderea, de necesitatea ca reglementarea în cauză să fie adoptată cu maximă celeritate, de importanţa domeniului reglementat şi de aplicarea imediată a legii în cauză.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-595.html 

                             

 Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

 

 Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.