De regula, peste democratiile infantile, pe langa plaga saraciei si coruptiei, mai vine si ciuma nationalismului. Valeriu Butulesc

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la administratorii autorizaţi


Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege cu privire la administratorii autorizaţi.

Autor al iniţiativei legislative este Ministerul Justiţiei.

Potrivit autorului "Proiectul Legii cu privire la administratorii autorizaţi a fost elaborat în vederea realizării Planului de Acţiuni ”Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014” al Guvernului Republicii Moldova. Conform acestui document urmează a fi modernizat statutul unor profesii juridice şi conexe sistemului judiciar precum, experţii judiciari, administratorii judiciari, traducătorii şi interpreţii autorizaţi. Astfel, proiectul Legii cu privire la administratorii autorizaţi are drept scop instituirea cadrului legal privind autorizarea, organizarea şi supravegherea activităţii profesionale a administratorilor pentru a consolida calitatea actului de justiţie, economia, transparenţa şi celeritatea efectuării actelor de insolvenţă şi dizolvare a persoanelor juridice."

Notă informativă la proiectul Legii a fost plasată pe pagina web atît a Ministerului Justiţiei, cît şi a Parlamentului, în acest fel fiind respectate exigenţele legale privind asigurarea transparenţei decizionale.

Nota informativă la proiectul Legii cu privire la administratorii autorizaţi:
1.Conţine o justificare suficientă pentru promovarea acestuia;
2.Nu include referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză. Totuşi, autorul a făcut referință la standardele Europene şi practicile unor state europene;
3.Nu conţine informaţii privind fundamentarea economico-financiară şi nici analiza impactului de reglementare.

Potrivit raportului de expertiză, prevederile proiectului nu sînt concurente cu alte prevederi ale legislaţiei Republicii Moldova. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului public general.

Totuşi, aplicarea proiectului de Lege ar putea prejudicia interesele (drepturile) următoarelor categorii de persoane:
1.Administratorilor autorizaţi, prin faptul că este limitat accesul acestora la justiţie (art.38 alin.(7));
2.Titularilor certificatelor valabile de instruire profesională care nu au administrat vreo procedură de insolvabilitate sau dizolvare, prin faptul că este limitat accesul în profesie (art.49 alin.(1)).

Formulările conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că proiectul de Lege cu privire la administratorii autorizaţi poate fi supus procedurilor de dezbatere şi adoptare în cadrul Parlamentului cu luarea în consideraţie a obiecţiilor şi recomandărilor formulate.

 Raportul complet poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-573.html

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.