Democratia este vesnic umana, iar vesnicia intotdeauna presupune un anumit volum de potential tineresc. Thomas Mann

Comunicat de presă la proiectul Legii privind Codul de etică şi conduită a deputatului în Parlament


Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii  privind Codul de etică şi conduită a deputatului în Parlament din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este este un grup de deputaţi în Parlament.

Categoria actului legislativ propus este lege ordinară, ceea ce contravine art. 72 alin. (3) lit. p) din Constituţia RM.  Astfel, pornind de la prevederile art. 41 alin. (7) din Constituţia RM, care prescriu că funcţiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc prin lege organică, proiectul ar trebui să fie un proiect de lege organică. Or, proiectul, în virtutea art. 22 alin. (1) alin. c) din proiect, interzice Comisarului pentru etică să facă parte din partide şi din alte organizaţii social-politice.

Reieşind din preambul, prin proiect se urmăreşte menţinerea încrederii în legislativul ţării, prin exercitarea atribuţiilor parlamentare cu onestitate, integritate şi respectarea legii, exclusiv pentru binele poporului Republicii Moldova.


Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului în partea ce ţine de condiţiile ce au impus elaborarea acestuia. Proiectul nu este suficient de argumentat economico-financiar. Aceste obiecţii nu infirmă necesitatea proiectului, dar se referă la capacitatea şi abilitatea autorului de a-şi justifica iniţiativa legislativă.

Proiectul nu asigură respectarea principiului transparenței. În partea ce ţine de transparenţa promovării proiectului, aceasta, la etapa actuală a procesului de examinare a proiectului, pare a fi asigurată. Proiectul, însoţit de nota informativă, este plasat pe web site-ul oficial al Parlamentului. Totuşi, caracterul lent cu care se examinează proiectul, deşi importanţa acestuia este evidentă, nu poate să nu îngrijoreze.

Proiectul nu asigură respectarea principiului participării. Principiul participării este corelativ principiului transparenţei. Astfel, prin neasigurarea principiului transparenţei, nu este asigurată respectarea principiului participării. Mai mult, prin anumite norme ale proiectului poate să se aducă atingere Dreptului la informaţie şi Dreptului la administrare, drepturi esenţiale în asigurarea participării publicului într-un proces decizional. Şi mai grav este că cetăţeanul, potrivit proiectului, nu poate sesiza Comisarul pentru etică, acest drept fiind rezervat, în exclusivitate, deputaţilor.

Proiectul nu asigură respectarea principiului responsabilizării. Proiectul nu conţine prevederi, care ar permite monitorizarea procesului de implementare a normelor din proiect. Respectiv, proiectul nu instituie un mecanism pentru luarea în consideraţie a rezultatelor monitorizării. Mai mult, proiectul nu conţine prevederi care ar obliga actorii-cheie (Comisarul pentru etică, Comisia juridică numiri şi imunităţi, Parlamentul) să facă publice, fără a aduce atingere principiilor confidenţialităţii şi operativităţii investigaţiei, rezultatele punerii în aplicare a legii.

Proiectul/actul normativ este conform parțial Constituției, întrucît categoria proiectului contravine prevederilor art. 72 alin. (3) lit. p) din Constituţia RM;  prin unele prevederi, proiectul poate aduce atingere Dreptului la informaţie şi Dreptului la administrare, garantate prin articolele 34 şi 39 din Constituţia RM; proiectul îngrădeşte accesul liber la justiţie, drept garantat prin art. 20 din Constituţia RM, precum şi limitează Dreptul de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle, garantat prin art. 23 din Constituţia RM, aplicabil deputatului.

Proiectul/actul normativ este conform parțial legislației corelative. Mai multe prevederi ale proiectului contravin unor norme din legislaţia corelativă, şi anume: Regulamentul Parlamentului; Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; Legea nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere. Proiectul urmează a fi revăzut şi prin prisma legii penale şi procesual-penale.

Proiectul este conform standardelor internaționale. În general, standardele internaţionale relevante domeniului reglementat prin proiect, cum ar fi - Rezoluţia 1214 (2000) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei "Rolul Parlamentelor în lupta împotriva corupţiei", nu oferă decît un cadru general, lăsînd ţărilor discreţia de reglementare propriu-zisă. Cert este că reglementările naţionale trebuie să fie conforme normelor constituţionale şi nu trebuie să aducă atingere drepturilor fundamentale ale persoanei.

Proiectul este gender neutru -  nu influenţează diferenţierea gender, nu contribuie la inegalitatea gender şi generează acelaşi impact atît asupra femeilor, cît şi bărbaţilor.

În concluziile expertizei s-a arătat că necesitatea promovării proiectului este incontestabilă, acesta necesitînd  îmbunătăţiri esenţiale, mai mulţi factori de vulnerabilitate fiind identificaţi, şi anume: lacune de drept, care ar putea să aducă atingere drepturilor persoanei; lacune de drept, care ar putea să genereze inaplicabilitatea legii; norme de blanchetă care ar putea să aducă atingere drepturilor persoanei; prevederi discriminatorii; prevederi care încalcă drepturile/libertăţile; prevederi necorespunzătoare normelor constituţionale; prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă.

Totodată, în concluziile raportului s-a arătat că proiectul, necesită îmbunătăţire prin prisma exigenţelor tehnicii legislative.

Raportul complet al Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei poate fi accesat pe adresa: http://capc.md/ro/expertise/avizel/nr-586.html 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.