Proiecte implementate “Soluţii pentru o justiţie incoruptibilă”

“Soluţii pentru o justiţie incoruptibilă”

Nivelul redus de încredere a cetăţenilor în justiţie şi percepţia quasi-generală a nivelului avansat al corupţiei în sectorul justiţiei, potrivit Strategiei de Reformă în Sectorul Justiţiei (în continuare – SRSJ), constituie unul din factorii determinanţi ai reformelor în sectorul justiţiei.

Nivelul de încredere a cetăţenilor în justiţie este hîrtia de turnesol care reflectă starea de spirit din societate şi atitudinea acesteia faţă de justiţie. O tendinţă alarmantă a fost observată de Institutul de Politici Publice în luna mai 2011, cînd s-a constatat că doar 1% dintre cetăţenii chestionaţi au răspuns că au încredere totală în justiţie, în timp ce 42% au afirmat că nu au deloc încredere în justiţie.

Prevenirea şi combaterea corupţiei în sistemul judecătoresc reprezintă obiectivele prioritare în reformarea sistemului. De fapt, unul din rezultatele scontate ale SRSJ îl constituie un sector al justiţiei echitabil, calitativ, cu zero toleranţă faţă de corupţie, pentru o dezvoltare durabilă a ţării şi responsabilitate sporită faţă de justiţiabili. Or, corupţia în sectorul justiţiei afectează cele mai importante valori sociale, deoarece sistemul judiciar este construit în aşa fel încît să asigure supremaţia legii, o cerinţă indispensabilă pentru un stat de drept.

Scopul proiectului: Scopul proiectului este de a susţine eforturile autorităţilor în ceea ce priveşte consolidarea integrităţii sectorului justiţiei.

Obiectivele proiectului: Obiectivele proiectului sunt:

 • analiza şi elaborarea unui studiu şi a recomandărilor privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional;
 • analiza şi elaborarea unui studiu privind testarea benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanţilor sectorului justiţiei.

Activităţi:

Activitatea nr. 1: Studiul privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional

 • Analiza strategiilor şi a instrumentelor existente, atît legale cît şi practice care sunt aplicate la moment în prevenirea şi combaterea corupţiei în sectorul justiţiei, focusată în special pe evaluarea şi eficienţa acelor instrumente şi strategii în descoperirea, prevenirea şi descurajarea actelor de corupţie;
 • Analiza modificărilor la cadrul legal şi instituţional necesare pentru elaborarea proiectelor de legi şi practicilor necesare pentru consolidarea eforturilor în prevenirea, descurajarea şi descoperirea comportamentului corupţional în cadrul sistemului judiciar şi pentru evaluarea riscurilor şi costurilor implementării unor astfel de instrumente;
 • Elaborarea unui studiu amplu, care să cuprindă detaliat rezultatele analizei menţionate;
 • Formularea recomandărilor specifice pentru dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi strategiilor menite să consolideze lupta împotriva corupţiei în sectorul justiţiei, în concordanţă cu rezultatele stabilite în studiu şi cu cele mai bune practici internaţionale;
 • Elaborarea unei metodologii de monitorizare a impactului noilor instrumente şi strategii recomandate şi de stabilire în ce măsură aceste iniţiative sunt eficiente în prevenirea, descurajarea şi descoperirea comportamentului corupţional în sectorul justiţiei;
 • Organizarea unei mese rotunde în vederea prezentării concluziilor şi recomandărilor studiului;
 • Acordarea asistenţei în elaborarea amendamentelor şi proiectelor de legi pentru implementarea recomandărilor formulate.

 Activitatea nr. 2: Studiul privind testarea benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanţilor sectorului justiţiei

 •  Analiza unei posibile eficienţe de testare benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanţilor sectorului justiţiei în prevenirea şi descoperirea practicilor corupte, focusate pe punctele forte, punctele slabe şi riscurile unei astfel de testări şi calcularea costurilor aferente unei astfel de testări;
 • Analiza va examina, de asemenea, diferite metode de administrare a unor astfel de testări ca o condiţie la angajare, ca o condiţie prealabilă la promovare, conform unui program regulat sau neregulat sau neanunţat;
 • Analiza celor mai bune practici şi experienţe a ţărilor care au aplicat testarea cu poligraf a funcţionarilor din sectorul justiţiei, recent puse în aplicare de către ţările din Europa de Est şi Centrală, punîndu-se accent pe modul în care aceste programe sunt administrate, riscurile întîlnite şi rezultatele obţinute;
 • Elaborarea unui studiu, care să cuprindă rezultatele analizei menţionate;
 • Formularea recomandărilor bazate pe studiu în ceea ce priveşte implementarea testării benevolă cu aparatul poligraf a reprezentanţilor sectorului justiţiei, focusate pe strategii de administrare a testării cu poligraf pentru a maximiza eficienţa în descurajarea şi descoperirea practicilor corupte;
 • Organizarea unei mese rotunde în vederea prezentării concluziilor şi recomandărilor studiului;
 •  Acordarea asistenţei în elaborarea amendamentelor şi proiectelor de legi pentru implementarea recomandărilor formulate.

 Acest proiect este susţinut financiar de către Ambasada SUA în Moldova.