Proiecte implementate Crearea instrumentelor pentru efectuarea expertizei legislaţiei din perspectiva drepturilor omului şi a egalităţii gender

Crearea instrumentelor pentru efectuarea expertizei legislaţiei din perspectiva drepturilor omului şi a egalităţii gender

În prezent, Republica Moldova este parte la un şir de convenţii în domeniul drepturilor omului. Cu părere de rău, acest fapt în sine nu constituie o garanţie eficientă a respectării drepturilor omului, atîta timp cît legislaţia nu este ajustată rigorilor tratatelor internaţionale şi recomandărilor diverselor instituţii internaţionale.

Obiectivul proiectului: elaborarea unui instrument efectiv în vederea armonizării proiectelor de legi cu tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului, ratificate de Republica Moldova.

Prin proiectul “Crearea instrumentelor pentru efectuarea expertizei legislaţiei din perspectiva drepturilor omului şi egalităţii gender” vor fi elaborate:

1. Ghidul privind efectuarea expertizei legislaţiei prin prisma drepturilor omului şi egalităţii gender.

2. E-template-ul privind efectuarea expertizei legislaţiei prin prisma drepturilor omului şi egalităţii gender.

Grupurile ţintă reprezintă: întreaga societate, întrucît de rezultatele proiectului vor beneficia toate persoanele, drept urmare a creării condiţiilor pentru adoptarea unei legislaţii conforme exigenţelor drepturilor omului şi egalităţii gender.

Resultele aşteptate reprezintă: un instrumentariu eficient pentru identificarea şi eliminarea cauzelor de ordin legislativ-normativ, care favorizează apariţia, perpetuarea sau creşterea situaţiilor de încălcare a drepturilor omului şi egalităţii gender.

Implementarea proiectului va contribui direct la crearea condiţiilor necesare pentru:

·        Identificarea şi eliminarea cauzelor de ordin legislativ-normativ, care favorizează apariţia, perpetuarea sau creşterea situaţiilor de încălcare a drepturilor omului, inclusiv egalităţii gender;

·        asigurarea monitoring-ului real şi permanent al societăţii civile asupra procesului legislativ în Republica Moldova şi implicarea exponenţilor societăţii civile în acest proces, prin furnizarea expertizei calificate;

·        crearea condiţiilor necesare pentru informarea publicului larg despre conţinutul proiectelor de legi şi mediatizarea proiectelor de legi discriminatorii, prin faptul că parametrii tehnici ai e-template-ului vor fi concepuţi astfel încît să permită publicarea tuturor expertizelor;

·        ameliorarea mecanismului legislativ de protecţie împotriva discriminării, întrucît Ghidul şi e-template-ul vor stabili obligaţia pentru expert de a verifica un şir de elemente, care au drept scop să asigure respectarea drepturilor, nediscriminarea, egalitatea gender.

Activităţi:

I. Elaborarea Ghidului de efectuare a expertizei prin prisma drepturilor omului şi egalităţii gender

În scopul asigurării diversităţii de opinii urmează a fi angajat un grup din 5 persoane (inclusiv practicieni), specializate în: tehnica legislativă, drepturile omului, jurisprudenţa CEDO.

Ghidul va include, în special, metodologia efectuării expertizei, convenţiile internaţionale în domeniul drepturilor omului, pe care le-a ratificat RM, actele legislative naţionale relevante, jurisprudenţa naţională şi CEDO, elementele cheie pe care urmează să le analizeze expertul, particularităţile expertizei egalităţii gender a actelor legislative, etapele expertizei, etc.

II. Elaborarea algoritmului e-template

Algoritmul e-template va fi elaborat (de către 2 persoane care au participat la elaborarea Ghidului) în baza Ghidului şi ţinînd cont de experienţa CAPC în domeniul expertizei coruptibilităţii. Algoritmul va constitui baza programării e-template.

III. Elaborarea e-template de efectuare a expertizei

Elaborarea (programarea) e-template şi încadrarea acestuia în arhitectura informaţională a site-ului CAPC va fi efectuată de o Companie specializată în elaborarea produselor informaţionale.

IV. Organizarea mesei rotunde finale

În cadrul mesei rotunde finale vor fi prezentate Ghidul de efectuare a expertizei legislaţiei din perspectiva drepturilor omului, precum şi e-template-ul.

Invitaţi ai mesei rotunde vor fi experţii CAPC, reprezentanţii PNUD/UN Women, funcţionari ai Parlamentului şi ONG-urilor specializate în domeniul protecţiei drepturilor omului.

 

Crearea condiţiilor pentru eliminarea normelor care pot genera situaţii de nerespectare a drepturilor omului, de discriminare pe orice criteriu este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Crearea instrumentelor pentru efectuarea expertizei legislaţiei din perspectiva drepturilor omului şi a egalităţii gender”, susţinut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.