Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.055

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
13 10 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii pentru modificarea si completarea Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
(înregistrat în Parlament cu 3565 din 13.09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectul legii pentru modificarea si completarea Legii nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (art.2, 4, 6 s.a.)

Evaluare generală

Proiectul de lege vizează completarea reglementărilor de bază a relaţiilor privind indemnizaţiile şi alte prestări de asigurări sociale în cazurile apariţiei unor riscuri sociale asigurate, prin lărgirea categoriei de persoane beneficiare şi are drept scop armonizarea legislaţiei cu situaţia de fapt existentă.

1. Proiectul legii este înaintat în corespundere cu cerinţele prepuse unei iniţiative legislative:

  • autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să modifice legislaţia în domeniul respectiv, în temeiul art.66 lit. a), art.72 alin.(3) lit. r) din Constituţie.

2. Categoria actului legislativ propus este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea unor legi care la rîndul său sunt atribuite categoriei de legi organice. Conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.

3. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului dat este determinată de lipsa unei expuneri de motive. Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite ce ar însoţi proiectul de lege examinat nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

4. Constatările şi sugestiile de mai jos indică unele nereguli şi/sau neclarităţi care, în opinia noastră, ar putea reprezenta o premisă a coruptibilităţii

Constatări şi obiecţii de fond

5. Art.1 al proiectului legii (în continuare - proiect) vizează modificarea alin.(4) art.2 al Legii privind îndemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (în continuare - Legea) prin stabilirea unor condiţii suplimentare de achitare a îndemnizaţiilor şi fixează termenul de prestare a acestora. Conform legii de bază, dreptul beneficiarilor se naşte din momentul apariţiei riscului social asigurat, cu condiţia că acesta urmează să fie produs în perioada stipulată în contractul de muncă, fiind inclusă expres şi ziua concedierii. În schimb, norma din proiect stabileşte explicit că perioada de achitare a îndemnizaţiei nu poate depăşi perioada stipulată de contractul individual de muncă pe perioada determinată. Aplicarea dispoziţiilor normelor în cauză ar putea genera o situaţie prin care o persoană, avînd încheiat un contract de muncă individual pe o durată determinată, fiind supusă unui risc asigurat, care naşte dreptul la indemnizaţie, produs în ziua concedierii din motivul expirării termenului contractului, realmente nu va putea să beneficieze de drepturile stipulate de prevederile art.2 al legii. Este evident un conflict de norme care poate genera aplicabilitate dublă a normei la una şi aceiaşi situaţie. Fie persoana va beneficia de indemnizaţie în baza normei alin.(4) art.2 din Lege, indicată în prima propoziţie, fie nu va putea să-şi realizeze dreptul său, datorită unei condiţii exprese stipulate în propoziţia ce urmează.

Propuneri: Pentru armonizarea conţinutului articolului în prima propoziţie alin.(4) art.2 a Legii urmează să fie inclusă prevederea care să stabilească excepţia naşterii dreptului la prestaţii din ziua concedierii în baza expirării termenului unui contract individual de muncă pe o perioadă determinată.

6. Acelaşi articol din proiect completează art.2 din lege cu un noi aliniat care oferă dreptul Comisiei de asigurări sociale să stabilească îndemnizaţiile persoanelor angajate prin contract individual de muncă. Această normă pune în disproporţie o categorie de persoane care beneficiază în egală măsură de protecţia socială ca şi persoanele care nu sînt angajate în baza contractului individual de muncă. În fapt, persoanele care sînt angajate în baza unui contract individual de muncă reprezintă cea mai vastă categorie de angajaţi. Extinderea atribuţiilor Comisiei de asigurări sociale, prin oferirea posibilităţii de a stabili condiţiile de prestare a indemnizaţiilor şi altor asigurări sociale, face ineficientă aplicarea legii. Este evidentă situaţia stabilirii unor atribuţii extensive de reglementare, transmise în competenţa autorităţilor care sînt obligate să aplice legea.

Proiectul de lege în normele ulterioare articolului1 propune modificarea şi completarea modului de calculare şi cuantumului indemnizaţiilor. Aceste norme nu fac o distincţie strictă a calităţii angajaţilor şi modalităţii de încheiere a contractului. În aceste circumstanţe prevederea menţionată devine una contrară raţiunii legii, de a stabili exact condiţiile de prestare a asigurărilor sociale şi indemnizaţiilor.

Propuneri: Norma să fie exclusă din proiect.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI