Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.061

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
11 10 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(înregistrat în Parlament cu nr. 3707 din 25.09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Evaluare generală

1. Din punct de vedere procedural, proiectul legii menţionate corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996, autorul iniţiativei legislative fiind Guvernul Republicii Moldova.

2. Conform art.66 lit. a), art.72 alin. (3) lit. r) şi art. 132 din Constituţie, impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat se stabilesc, conform legii, de Parlamentul Republicii Moldova. Trebuie de menţionat, că proiectul legii conţine norme cu caracter special aplicabile doar pentru importul clopotelor şi aplicarea legislaţiei fiscale întru scutirea acestora de TVA, taxe vamale şi taxe pentru proceduri vamale.

3. Textul proiectului legii expertizate corespunde în esenţă cerinţelor redactării lingvistice, stabilite de art.19 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001,

Obiecţii de fond

4. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului este cauzată de lipsa unei expuneri de motive ce l-ar însoţi.

Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite ce ar însoţi proiectul de lege examinat nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

5. Din analiza conţinutului proiectului, remarcăm, că în procesul elaborării proiectului au fost admise încălcări ale tehnicii legislative. Astfel, deşi potrivit articolului 27 din Legea 780/2001 privind actele legislative este stabilit că temeiul legal de adoptare a actului legislativ şi categoria lui sunt stabilite în clauza de adoptare (obligatorie pentru toate proiectele de acte legislative), proiectul propus nu conţine specificările de rigoare. Prin urmare considerăm necesar completarea proiectului cu stipulările respective.

6. Cu referire la impactul anticorupţiei al reglementărilor propuse în proiectul legii expertizate, menţionăm că, în esenţă, cuprinsul proiectului nu ridică probleme speciale în materie de favorizare a unor activităţi corupţionale.

7. Totuşi în cazul în care se promovează un proiect de lege care cuprinde norme de excepţie, este deosebit de importantă publicarea notei informative, care să specifice expres condiţiile care au impus elaborarea proiectului (solicitarea concretă a subiecţilor interesaţi de promovarea proiectului, condiţiile de selectare a acestora etc.)


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI