Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.067

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
10 10 2006

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(înregistrat în Parlament cu nr.3777 din 28.09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă, după cum urmează, raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Evaluare generală

1. Proiectul Legii este înaintat în corespundere cu cerinţele prepuse unei iniţiative legislative, în speţă, iniţiativei Guvernului Republicii Moldova.

2. Categoria legii de modificare (proiectul examinat) este determinată corect - lege organică, care corespunde categoriei actului legislativ ce urmează a fi modificat - Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 şi Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985.

3. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului este cauzată de lipsa unei expuneri de motive ce l-ar însoţi.
Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite ce ar însoţi proiectul de lege examinat nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

4. Constatările şi sugestiile de mai jos vin să puncteze unele elemente de coruptibilitate ale proiectului Legii, precum şi unele nereguli şi/sau neclarităţi care, în opinia noastră, ar putea reprezenta o premisă a coruptibilităţii.

Constatări şi obiecţii de fond

5. Art. I din proiectul legii examinate prevede modificarea art. 216 din Codul penal şi reglementarea răspunderii penale pentru producerea (falsificarea), transportarea, păstrarea, comercializarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, periculoase pentru viaţa sau sănătatea consumatorilor şi în cazul proporţiilor mici (deoarece calificativul "săvîrşite în proporţii mari" va fi inclus la aliniatul (2) al aceluiaşi articol).

Art. II din proiectul examinat conţine modificarea doar a art. 1525 din Codul cu privire la contravenţiile administrative "Producerea, comercializarea, transportarea sau păstrarea băuturilor alcoolice falsificate".

Concomitent, art. 421 din Codul cu privire la contravenţiile administrative prevede răspunderea contravenţională pentru "Fabricarea, colectarea sau comercializarea produselor (mărfurilor) şi prestarea serviciilor periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor".

Astfel, odată acceptată modificarea din art. I a proiectului Legii, se va crea situaţia concurenţei/conflictului normelor de drept material, şi anume dintre art. 216 alin. (1) din Codul penal şi art. 421 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, ambele norme reglementând răspunderea pentru aceeaşi fapt săvîrşită în aceleaşi proporţii.

În temeiul celor enunţate, putem constata că o asemenea concurenţă de norme determină un risc sporit de coruptibilitate, deoarece autorităţile constatatoare (conform

Codului cu privire la contravenţiile administrative) care, de fapt, sînt aceleaşi organe de urmărire penală (conform Codului de procedură penală) vor avea discreţia "legală" de a alege pe cine să-l supună răspunderii contravenţionale şi pe cine, pentru aceeaşi faptă, răspunderii penale.

Prin urmare, o soluţie optimă, în viziunea noastră, este stabilirea la art. II din proiectul Legii a normei de abrogare a art. 421 din Codul cu privire la contravenţiile administrative.

6. Un alt aspect de concept se referă la oportunitatea modificării Codului cu privire la contravenţiile administrative. Astfel, actualmente, în Parlament, se află spre examinare şi adoptare, deja pentru lectura a doua, proiectul noului Cod contravenţional. În legătură cu acest fapt, ar fi oportun ca modificarea propusă să privească implicit noul Cod contravenţional, dar nu Codul cu privire la contravenţiile administrative care urmează, respectiv să fie abrogat.

Constatări şi obiecţii de conţinut

7. Cît priveşte denumirea proiectului Legii
Conform Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative (art. 34-36) "Modificarea sau completarea actului legislativ reprezintă amendarea unor prevederi ale lui". Deşi ambele acestea procedee tehnice de amendare sunt expuse separat, atenţionăm că atât conform teoriei tehnicii legislative cât şi conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, procedeul de modificare determină schimbarea aspectului, formei sau conţinutului. Modificarea aspectului, formei sau conţinutului poate fi realizată atât prin substituirea unei litere, unui cuvânt sau text, atât prin completarea cu o nouă literă, cuvânt sau text cât şi prin excluderea (abrogarea) în tot sau în parte a conţinutului actului. Altfel zis completarea şi/sau abrogarea sunt elemente componente (parte) ale procesului de modificare (întregul), chiar şi "substituirea" reprezentând nu altceva decât o abrogare şi o completare.

Iată de ce actul ce conţine norme ce vin să completeze şi să abroge un act în vigoare urmează, în opinia noastră, a fi numit doar "act de modificare". În caz contrar vom fi în prezenţa unei aşa numitei "cacofonii juridice".

În cazul în care actul conţine în exclusivitate norme de completare acesta poate fi numit "act de completare".

În speţă considerăm incorectă utilizarea cumulativă a termenelor "modificare şi completare" în denumirea proiectului Legii. Propunem substituirea acestuia cu textul "Proiectul Legii pentru modificarea unor acte

8. Cît priveşte articolul I din proiect.

Conform regulilor tehnicii legislative poate fi supus modificării doar actul în vigoare. Nu poate fi supus modificării, actul temporar.

Concomitent actul de modificare este un act de acţiune temporară, longevitatea căruia este determinată de faptul publicării lui. Altfel zis, actul de modificare produce efecte la momentul publicării lui şi în acelaşi moment devine caduc în legătură cu faptul consumării lui. Iar odată cu consumarea acestuia actul de bază se consideră a fi modificat. Din acest moment orice referire la actul de bază va presupune referirea la actul în varianta sa în vigoare, la acel moment, cu toate modificările (completările şi abrogările).
În legătură cu acest fapt considerăm incorectă practica reiterării că se supune modificării actul "cu modificările şi completările ulterioare".

Nu poate fi acceptat nici argumentul că textul ar conţine data publicării şi numărul Monitorului oficial - deoarece scopul principal al acestora este de a pune în evidenţa aplicabilitatea în timp a actului. Nu putem accepta nici obiectivul fals de a uşura identificarea actului.

A se vedea la p. 7 şi obiecţiile ce privesc utilizarea concomitentă a termenului de "modificare" şi "completare".
Propunem excluderea din art. I din proiect a textului "cu modificările şi completările ulterioare,"

9. Obiecţie priveşte modificarea de la p. 2 art. I.

Conform art. I, la alin. (2) art. 216 după litera a), se introduce o literă nouă, b), iar litera b), existentă, va deveni litera c).

Atenţionăm asupra inadmisibilităţii utilizării unui asemenea procedeu tehnic ce determină schimbarea textului atribuit, în speţă unei litere. Inadmisibilitatea acesteia este cauzată de faptul că Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc faptele care constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor. Iar tragerea la răspundere penală a unei persoane invocă şi procesul îndelungat de executare a pedepsei penale şi procesul de generalizare a numărului de infracţiuni săvârşite.

Însă, odată cu schimbarea textului normei penale materiale speciale atribuit unei litere, unui aliniat sau unui articol, ar putea determina, din punct de vedere teoretic, recalificarea faptei şi modificarea conţinutului sau cel puţin a dispozitivului sentinţei de condamnare. Astfel, în cazul persoanelor condamnate conform art. 216 alin. (2) lit. b) din Codul penal, în redacţia actuală, odată cu adoptarea şi punerea în aplicare a legii (proiectului legii) examinate, şi schimbarea literei "b" în "c", aceasta va determina şi recalificarea faptei conform art. 216 alin. (2) lit. c) din Codul penal, cel puţin persoanelor condamnate care în continuare îşi execută pedeapsa penală.

Mai mult decît atît, schimbarea textului normei penale materiale speciale atribuit unei litere, unui aliniat sau unui articol, afectează procesul de evidenţă şi generalizare a infracţiunilor săvârşite. Iar aceasta creează dificultăţi şi în cazul aplicării unor acte speciale - de exemplu, actul de amnistie, care ar putea presupune interdicţia aplicării acesteia faţă de anumite categorii de persoane. Individualizarea acestor persoane însă nu va putea fi făcută doar în baza literei normei penale.

În concluzie - Codul penal şi Codul cu privire la contravenţiile administrative, datorită specificului său, nu permit sau restricţionează utilizarea procedeelor tehnicii legislative, ce determină schimbarea textului atribuit unei litere, unui aliniat, unui articol a normei penale materiale speciale. Adiţional, menţionăm că ordinea de expunere a calificativelor (literelor) din aliniat nu afectează aplicabilitatea lor.

Prin urmare propunem următoarea redacţie a p. 2 din art. I a proiectului:

"2. La alineatul (2) după litera b), se introduce o literă nouă, c), cu următorul cuprins:

"c) săvârşite în proporţii mari."


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI