Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.056

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
2 10 2006

Aviz
la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr.365-XV din 25 septembrie 2003 privind stabilirea unui regim facilitar de vize
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 3591 din 15.09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă, după cum urmează, raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Legii privind stabilirea unui regim facilitar de vize.

Evaluare generală

1. Proiectul legii este înaintat în corespundere cu cerinţele prepuse unei iniţiative legislative:

  • autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să modifice legislaţia în domeniul respectiv, în temeiul art.66 lit. a), art.72 alin.(3) lit. r) din Constituţie.

2. Categoria actului legislativ propus este determinată corect- lege organică, deoarece se propune modificarea unei legi care are statut de lege organică. Conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.

3. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului dat este determinată de lipsa unei expuneri de motive.

Faptul absenţei unei expuneri de motive explicite ce ar însoţi proiectul de lege examinat nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ.

4. Constatările şi sugestiile de mai jos vin să puncteze unele nereguli şi/sau neclarităţi, în opinia noastră, care ar putea reprezenta o premisă a coruptibilităţii

Constatări şi obiecţii de fond

5. Modificările propuse la Legea nr. 365 din 25.09.2003 privind stabilirea unui regim facilitar de vize, conţin un anumit grad de neclaritate. Neclaritatea reglementărilor este determinată atît de conţinutul art.1 al Legii 365/2003, cît şi de noua redacţie a art.1 propusă în proiectul de lege, supus examinării.

Astfel, nici actul de bază- Legea nr. 365 din 25.09.2003, nici proiectul actului de modificare nu clarifică (nu va clarifica) finalmente - cînd se celebrează în Republica Moldova sărbătoarea Ziua Naţională a Vinului şi de cînd urmează să fie calculate cele 30 zile de regim facilitar de vize.

Se poate afirma că răspunsul la întrebările respective este elucidat în Hotărîrea Parlamentului nr. 433 din 26.12.90 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S. Moldova, conform căreia Ziua Naţională a Vinului se sărbătoreşte a doua duminică a lunii octombrie.

Cu toate acestea, considerăm binevenit ca legea de bază - Legea nr. 365 din 25.09.2003 să conţină în mod implicit data (perioada) cînd se celebrează Ziua Naţională a Vinului (a doua duminică a lunii octombrie) sau cel puţin o referinţă la Hotărîrea Parlamentului nr. 433 din 26.12.90. Astfel, va fi asigurată o mai bună previzibilitate a aplicării actului, cu atît mai mult că acesta este adresat cetăţenilor străini. De asemenea, se vor preveni eventualele abuzuri la eliberarea vizelor pentru cetăţenii străini.

Astfel, propunem o redacţie similară a noului cuprins a art. 1 din Legea de modificare supusă examinării:

"Art.1. - În legătură cu sărbătorirea Zilei Naţionale a Vinului (a doua duminică a lunii octombrie), se stabileşte, anual, pentru o perioadă de 30 zile (15 zile înainte şi 15 zile după data sărbătoririi), un regim facilitar de vize pentru cetăţenii străini, cu eliberarea vizelor de intrare-ieşire în mod gratuit".

6. Adiţional, ţinem să menţionăm că, pornind de la scopul şi misiunea unui asemenea act de modificare, acesta a fost înaintat de către Guvern, mult prea tardiv.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI