Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.045

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
20 09 2006

Aviz
la proiectul Legii pentru anularea majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi amenzilor
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 3367 din 23.08.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru anularea majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi amenzilor.

Evaluare generală

1. Proiectul de lege pentru anularea majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi amenzilor vizează reglementarea unor relaţii speciale apărute în cadrul aplicării Legii privind sistemul public de asigurări sociale 489/1999 şi conform preambulului proiectului are drept scop stimularea contribuabililor de a efectua plăţile la bugetul asigurărilor sociale de stat, anulînd majorările de întîrziere şi amenzile stabilite de legislaţia în vigoare şi reflectate în sistemul de evidenţă a structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

2. Autor al proiectului legii este Guvernul Republicii Moldova fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

3. Reieşind din preambul, raţiunea şi scopul adoptării proiectului legii expertizate poartă un caracter special, derogatoriu de la normele legii generale (în cazul de faţă Legea privind sistemul public de asigurări sociale).

Astfel, deşi categoria actului legislativ este determinată corect drept o lege organică, clauza de adoptare este incompletă. Conform prevederilor art.6 alin.(5) al Legii privind actele legislative, autorul proiectului urmează expres să indice apartenenţa actului legislativ la una din categoriile menţionate în acelaşi articol (generale, speciale, excepţionale). Reieşind din raţionamentele expuse mai sus, specificarea apartenenţei proiectului legii la categoria de legi speciale este strict necesară.

4. Cu excepţia aspectelor expuse în aliniatul precedent, proiectul de lege corespunde tehnicii legislative, iar examinarea lui sub aspectul ortografic, lingvistic şi semantic nu relevă careva deficienţe sau inexactităţi, care ar influenţa calitatea acestuia.

Constatări de fond

1. Cu referire la cele expuse mai sus, considerăm că omiterea în clauza de adoptare a categoriei actului legislativ (lege specială), poate genera o eventuală relaţie coruptibilă prin oferirea posibilităţii funcţionarului public responsabil de aplicarea atît a legii pentru anularea majorărilor de întârziere (penalităţilor) şi amenzilor, cît şi a legii privind sistemul public de asigurări sociale, să aleagă nestingherit o normă sau alta la discreţia sa. În acest caz compare evident un eventual conflict de norme juridice, deşi raţionamentul adoptării legii expertizate urmăreşte anume aplicarea prioritară a normelor sale. Nefiind specificată categoria legii drept una specială, vor fi inaplicabile normele art.6 alin.(3) a Legii cu privire la actele legislative care stabileşte că normele legii speciale au o forţă juridică prioritară.
Propuneri: În clauza de adoptare urmează să fie specificată suplimentar şi categoria specială a legii.

2. Proiectul de lege nu stipulează modalitatea controlului activităţii Guvernului privind atribuirea contribuabililor în lista cărora li se anulează majorările de întîrziere şi amenzile. Deşi textul proiectului expres stipulează categoria contribuabililor care beneficiază de prevederile legii, şi anume cei care către 31.12.2006 nu au restanţe la bugetul asigurărilor sociale, aplicarea legii ar fi dificilă datorită faptului că Guvernul poate să reglementeze prin act propriu modalitatea de aplicare a legii. Astfel, Guvernul poate să solicite suplimentar contribuabililor prezentarea fie a unei cereri prin care ultimii să-şi exprime acordul expres pentru aplicarea normelor din legea în cauză, fie suplimentar să prezinte un set de acte sau documente care confirmă lipsa restanţelor. Deşi, conform raţiunii adoptării actului legislativ, această verificare Guvernul urmează să o facă din oficiu, fără implicarea activă a contribuabililor. În situaţia de faţă Guvernului i se acordă o larga marjă de apreciere, care poate exclude un şir de contribuabili din categoria beneficiarilor de anulare a amenzilor sau majorărilor de întîrziere, bazîndu-se pe aspecte pur formale stabilite de însăşi Guvern (lipsa cererilor, certificatelor, expirarea termenului de depunere a actelor etc.)
Propuneri: Textul proiectului urmează să stipuleze obligaţia Guvernului din oficiu să verifice după expirarea termenului indicat în art.2 al proiectului de lege, şi să stabilească termenul şi modalitatea de verificare a corectitudinii listei contribuabililor beneficiari de scutiri şi anulări. La fel să fie stipulată expres competenţa Parlamentului de verificare, în caz contrar aprobarea listei va purta un caracter formal.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat de către Parlament cu condiţia revizuirii sau eliminării elementelor coruptibile, precum şi a carenţelor de tehnică legislativă, evidenţiate în secţiunile precedente ale avizului.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI