Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.044

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
20 09 2006

Aviz
la proiectul Legii pentru modificarea art.5 din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul R. Moldova de către persoane fizice
(nr. de înregistrare în Parlament nr.3366 din 23.08. 2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art.5 din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul R. Moldova de către persoane fizice.

Evaluarea generală

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să modifice legislaţia în domeniul respectiv, în temeiul art.66 lit. a), art.72 alin.(3) lit. p) din Constituţie.

2. Cu referire la categoria proiectului actului legislativ, menţionăm că aceasta nu este determinată corect - lege organică, ţinînd cont de faptul că legea de bază, propusă spre modificare, este atribuită la categoria legilor ordinare. Astfel, potrivit art.10 alin.(3) şi art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, modificarea, completarea şi abrogarea legilor organice sau ale unor dispoziţii ale acestora se fac, de regulă, prin lege organică, conform procedurii stabilite în acest sens. Prin urmare, este necesar ca clauza de adoptare să fie rectificată, indicînd expres că legea de modificare este o lege ordinară.
3. În general, textul proiectului este întocmit corect din punct de vedere al normelor lingvistice şi redactării tehnico-juridice.

Constatări de fond

Conform acestui proiect de lege se propune de a lărgi lista bunurilor care pot fi primite de către persoanele fizice, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale. Astfel, conform redacţiei în vigoare a literei d) alin. (1) din articolului 5 al Legii nr.1569-XV din 20 decembrie 2002, se stabileşte că "persoanele fizice au dreptul de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, fără achitarea drepturilor de import, bunuri, cu condiţia că valoarea lor în vamă nu depăşeşte suma de 200 euro şi nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie".

Excepţie fac obiectele şi bijuteriile din metale şi pietre preţioase. În cazul în care proiectul de lege va fi aprobat, excepţiile vor fi înlăturate şi persoanele fizice vor beneficia şi de dreptul de a primi obiecte şi bijuterii din metale şi pietre preţioase, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale, în condiţiile prevederilor articolului 5 din Legea menţionată.

Concluzii:

Prevederile proiectului legii nr. 3366 pentru modificarea art.5 din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere si scoatere a bunurilor de pe teritoriul R. Moldova de către persoane fizice, nu favorizează şi nu pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a lor.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI