Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.049

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
19 09 2006

Aviz
la proiectul Legii pentru modificarea articolului 1 al Legii nr. 1565-XIII din 26 februarie 1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Otaci-Business"
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 3450 din 01.09.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea articolului 1 al Legii nr. 1565-XIII din 26 februarie 1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie "Otaci-Business".

Evaluare generală

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autorul iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, fapt ce corespunde prevederilor articolului 73 din Constituţie, articolul 12 din Legea cu privire la Guvern, nr. 64-XII din 31.05.90 şi articolului 4 din Legea cu privire la zonele economice libere, nr. 440-XV din 27.07.01;
  • Parlamentul este competent să modifice legislaţia în vigoare în domeniul stabilirii zonelor economice exclusive în temeiul art. 66 şi art.72 din Constituţie.

2. Categoria actului legislativ propus este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea unei legi organice care cumulează reglementările speciale în domeniul stabilirii unei zone economice exclusive. În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea cu privire la zonele economice libere, nr. 440-XV din 27.07.01, zonele economice libere sînt zone economice exclusive deoarece reprezintă părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, anumite genuri ale activităţii de întreprinzător.

Conform art.9 alin.(5) şi art.35 alin. (3) ale Legii privind actele legislative, legile se modifică prin legi cu aceeaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.

3. Cît priveşte respectarea cerinţelor tehnicii legislative, remarcăm că promovarea proiectului legii avizate nu este în concordanţă deplină cu prevederile Legii privind actele legislative 780/2001. Astfel, conform art. 4 din Legea enunţată, actul legislativ trebuie să corespundă dispoziţiilor constituţionale şi să fie în concordanţă cu cadrul juridic existent, cu sistemul de codificare şi unificare a legislaţiei. Proiectul în cauză, însă, contravine prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea cu privire la zonele economice libere, nr. 440-XV din 27.07.01, care stabileşte că, la formarea unei zone economice libere, în lege trebuie să fi strict determinate hotarele şi configuraţia zonei respective. În proiectul avizat, însă, aceste principii nu au fost respectate, fiind atestat astfel conflictul normelor din proiectul legii expertizate şi Legea nr.440-XV din 27.07.2001.

4. Fundamentarea proiectului de act legislativ nu a fost efectuată în conformitate cu articolul 20 al Legii nr. 780/2001 sau cel puţin aceasta nu a fost publicată pe pagina web al Parlamentului Republicii Moldova. Astfel, lipsesc detalii referitor la efectul social, economic şi de altă natură, precum şi lipseşte fundamentarea economico-financiară, în cazul în care realizarea noilor reglementări va necesita cheltuieli financiare şi de altă natură.

Constatări de fond

5. Cu referire la identificarea unor norme juridice ce favorizează sau pot favoriza corupţia în procesul de aplicare a acestora, menţionăm că nu au fost depistate prevederi ale proiectului care pot condiţiona comiterea unor acte de corupţie. Totuşi, în condiţiile în care proiectul nu este însoţit de o notă informativă, care să justifice oportunitatea reducerii teritoriului zonei economice exclusive, poate fi admis faptul că elaborarea acestui proiect de lege are drept scop promovarea intereselor unor anumite organe sau grupuri de persoane.

Concluzii

În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat, cu condiţia respectării prevederilor art. 4 din Legea cu privire la zonele economice libere nr. 440-XV din 27.07.01 şi art. 20 şi 22 din Legea privind actele legislative 780/2001.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI