Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.039

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
15 09 2006

Aviz
la proiectul Legii cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA
(nr. de înregistrare în Parlament 3262 din 14.08.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA.

Evaluarea generală:

1. Proiectul de lege este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autor al iniţiativei este Guvernul RM, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este în drept să adopte o nouă lege de reglementare a unor raporturi dintr-un anumit domeniul conform art.66 lit. a) şi art.72 alin.(1)din Constituţie;
  • adoptarea legii avizate este conformată prevederilor constituţionale statuate la articolul 47 (Dreptul la asistenţă şi protecţie socială) şi articolul 36 (Dreptul la ocrotirea sănătăţii);
  • Legea avizată este elaborată în scopul realizării priorităţilor stabilite în Hotărîrea Parlamentului nr. 122-XVI din 16 iunie 2005 şi a obiectivului de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia Comunităţii Europene ce are drept temei Programul de activitate al Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului", Planul de acţiuni "Republica Moldova - Uniunea Europeană", Programul Naţional "Satul moldovenesc" (2005-2015), Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008, Programul Naţional de profilaxie şi combatere a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmisiune sexuală pe anii 2006-2010, ce are ca sarcină stoparea către anul 2015 a răspîndirii şi lansării procesului de reducere a HIV/SIDA. Elaborarea legi avizate nu a fost inclusă în Planul legislativ pentru anii 2005-2009. Potrivit planului menţionat a fost prevăzută modificarea Legii nr. 1460-XII din 25 mai 1993 privind profilaxia SIDA (Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008, partea II, capitolul 3, punctul 1, litera c). Legiuitorul, ţinînd cont de importanţa relaţiilor reglementate şi "golurile" Legii nr. 1460/1993 a elaborat o lege nouă şi abrogă legea actualmente în vigoare. Adoptarea unei legi cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA se încadrează în planul integrării europene şi aderării Moldovei la Uniunea Europeană în contextul conformării ţării la angajamentele stabilite în Planul de Acţiuni Uniunea Europeană - Moldova (PAUEM) - document politic, care stabileşte obiectivele strategice ale cooperării dintre Moldova şi UE.

Considerăm că iniţiativa legislativă respectivă va contribui la profilaxia infecţiei HIV/SIDA, pentru deplina armonizare a legislaţiei interne cu acquis-ul comunitar.

2. Categoria actului legislativ propus, în viziunea noastră, este lege ordinară, deoarece reglementează un domeniu al relaţiilor sociale neatribuit reglementărilor prin legi constituţionale sau organice (art. 72 (4)) din Constituţie, art. 10 (1) al Legii nr. 780/2001.

3. Din punct de vedere al normelor lingvistice şi redactare tehnico-juridică, textul proiectului este întocmit corect, cu unele excepţii. Astfel, în viziunea noastră, sunt necesare unele concretizări în aspectul formulării corecte a textului, evitării utilizării regionalismelor, cuvintelor şi expresiilor nefuncţionale, idiomatice, respectării regulilor ortografice şi de punctuaţie (art. 19 al Legii nr. 780/2001). De asemenea, trebuie evitate şi formulările, ce pot fi identificate ca pasibile de coruptibilitate.
Proiectul nu este însoţit de o notă informativă privind condiţiile ce au impus elaborarea, inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură la aplicarea în practică.

Constatări de fond

Cerinţele Legii privind actele legislative

4. Potrivit art. 13 al Legii nr. 780/2001 iniţierea procedurii de elaborare a unui act legislativ este precedată de analiza ştiinţifică a consecinţelor, analiza comparativă cu reglementările comunitare în domeniu de constatare a incompatibilităţii reglementărilor în vigoare cu cerinţele sociale existente şi cu reglementările în materia respectivă ale legislaţiei comunitare sau a inexistenţei de acte legislative în domeniul reglementat, fapt ce nu a fost constatat în procesul de expertiză a proiectului de lege.
5. Pentru a fi în corespundere plenară cu dispoziţiile Legii nr.780/2001, unele articole din proiect necesită reformulări sau completări, conţinutul acestora, în varianta propusă de proiect, fiind ambiguu.

Corespundere actelor internaţionale şi interne anticorupţie

6. În ansamblu, proiectul legii avizate nu este în contradicţie directă cu acte internaţionale în domeniul combaterii corupţiei, fiind corespunzătoare reglementărilor Convenţiei Consiliului Europei penală şi civilă privind corupţia, altor acte internaţionale şi naţionale în materia respectivă.

Impactul anticorupţie al noilor reglementări

7. Proiectul, deşi are menirea profilaxiei infecţiei HIV/SIDA şi nu de a combate corupţia, ar putea avea, totuşi, un anumit impact în domeniu, iar pe parcursul implementării şi formării relaţiilor sociale, acest impact poate fi unul considerabil. În esenţă, situaţiile de favorizare a unor persoane are repercusiuni nefavorabile în aspectul generării diverselor abuzuri, inclusiv cu caracter de coruptibilitate.
Prevederile referitoare la competenţele Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale în domeniu creează anumite premise pentru apariţia elementelor de coruptibilitate, situaţie care impune eliminarea sau reformularea unor prevederi.

Alte constatări şi obiecţii de conţinut

8. La art.4 alin.(4) propunem excluderea cuvîntului gender care este de origine americană, iar dispoziţiile Legii nr. 780/2001 prevăd evitarea folosirii regionalismelor, cuvintelor şi expresiilor nefuncţionale, idiomatice etc. (art.19, litera g).

9. Articolul 5 alin. (4) se va expune în următoarea redacţie: Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să elaboreze şi să implementeze măsuri de mobilizare a societăţii, asociaţilor, mass-media şi altor organizaţii pentru participarea la programele de educare şi informare privind pericolul contaminării cu HIV/SIDA.

10. La art.7 alin. (1) se va exclude cuvîntul gender (a se vedea comentariul la art. 4, alin (4)).
Comentariu: În conformitate cu prevederile Legii nr. 780/2001 se vor evita sintagmele: "ministerele şi alte autorităţi publice locale şi centrale", "Guvernul şi ministerele de resort" acordînd prioritate normelor concrete. Se vor evita reglementările cînd pentru una şi aceiaşi decizie, acţiune sînt responsabile mai multe autorităţi.
Art. 7, alin. (2) se va expune în următoarea redacţie: În scopul asigurării sănătăţii publice, femeile HIV pozitive beneficiază de contracepţie gratuită, iar în caz de solicitare, şi de sterilizare gratuită.

11. În art. 8 alin. (1) şi alin. (2) considerăm că trebuie evitate atribuţiile paralele, stabilind expres în acest sens ministerul, autoritatea publică centrală, alte organe responsabile de prevenirea infecţiei HIV/SIDA.
În alin. (3) al aceluiaşi articol se conţine cuvîntul noxă, nedefinit la art. 3 din proiect "noţiuni generale", prin urmare este necesară definirea acestuia.

12. În art. 9 se conţin norme care stabilesc un şir de atribuţii paralele, care implicit, pot favoriza apariţia unor cazuri de corupţiei şi care pot afecta finalitatea urmărită de normele respective.

13. Aliniatele (1), (2) şi (3) din articolul 12 conţin norme care stabilesc atribuţii paralele, precum şi norme de trimitere, care de asemenea pot servi drept factori pentru apariţia unor cazuri de corupţie. Obiecţia respectivă este valabilă şi pentru articolul 14 alineatele (1) şi (2).

14. Propunem ca articolul 15 să fie expus în următoarea redacţie:

"Articolul 15. Consimţămîntul pentru testarea la HIV

(1) Testarea la HIV urmează a fi făcută doar în baza consimţămîntului benevol şi informat al persoanei, exprimat în scris.
(2) În cazul minorilor, consimţămîntul benevol exprimat în scris urmează a fi exprimat atît de minor cît şi de reprezentantul legal al acestuia.
(3) În cazul imposibilităţii obţinerii consimţămîntului de la reprezentantul legal al minorului, consimţămîntul benevol al minorului exprimat în scris va fi suficient, dacă efectuarea testării este necesară pentru minor.
(4) În cazul persoanelor cu retard mintal pentru efectuarea testării este necesar consimţămîntul în scris al reprezentantului legal.
(5) În cazul internării persoanelor lipsite de discernământ în clinicele specializate, responsabil de luarea deciziei privind testarea este administraţia".

15. Considerăm oportun ca alineatele (4) şi (5) din articolul 16 să fie expuse în următoarea redacţie:
"(4) Orice persoană HIV-infectată este obligată să comunice statutul său soţului (soţiei) sau partenerului sexual.
(5) Personalul medical poate iniţia notificarea partenerilor sexuali de statutul HIV al pacientului (pacientei) doar după examinarea circumstanţelor fiecărui caz în parte din punct de vedere al eticii medicale şi al confidenţialităţii, dacă sînt întrunite criteriile de mai jos:
a) persoana cu statutul HIV pozitiv a beneficiat de consiliere complexă;
b) consilierea oferită persoanei nu a avut drept rezultat schimbări comportamentale pozitive în direcţia reducerii riscurilor;
c) persoana cu statutul HIV pozitiv a refuzat să notifice sau să-şi dea acordul la informarea partenerului (partenerilor) sexuali despre statutul său;
d) există un risc real de transmitere a HIV partenerului (partenerilor);
e) persoana HIV-pozitivă este anunţată în prealabil şi i se oferă un termen rezonabil pentru a-şi comunica statutul său".

De asemenea considerăm că includerea unor norme referitoare la răspunderea administrativă (alin.(6) al aceluiaşi articol) trebuie să fie coroborată şi de prevederile respective ale Codului cu privire la contravenţiile administrative, care să stabilească expres componenţa şi gradul de răspundere pentru încălcarea legii avizate.

16. Cu referire la articolul 17 alin. (1) menţionăm că acesta conţine norme de trimitere ("legislaţia în vigoare"). Obiecţia este valabilă şi pentru art.21 alin.(2), art.24 alin. (6), art. 31 alin. (2) şi art. 35, alin. (1).
Comentariu. Normele de trimitere sunt generatoare de corupţie prin nespecificarea concretă a unor evenimente sau subiecţi care cad sub incidenţa normei respective, fapt care favorizează sau poate să favorizeze comportamentul corupţional al persoanelor care aplică legea respectivă. Prin urmare este necesară evitarea unor asemenea categorii de sintagme, cu specificarea concretă a legilor sau cazurilor la care se face trimiterea.

17. Propunem ca art. 21 alin. (1) să fie expus în următoarea redacţie:
"(1) Statul asigură accesul persoanelor HIV pozitive la tratament ARV şi la tratamentul infecţiilor oportuniste, gratuit, conform indicaţiilor clinico-imunologice, Programului naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS.
Comentariu: În redacţia propusă textul este formulat ambiguu, iar redacţia propusă este mai explicită.

18. La art. 27 al proiectului propunem ca alin. (2) să fie expus redacţie nouă şi să fie completat cu alineatul (3) în următoarea redacţie:
"(2) Se interzice refuzul internării, primirii, în instituţiile medico-sanitare, instituţiile balneare publice sau private sau solicitarea taxelor sporite pentru prestarea serviciilor.
(3) Se interzice refuzul angajării persoanelor cu HIV pozitiv."

19. Considerăm oportun ca ultima propoziţie din articolul 28 să fie expusă în următoarea redacţie: "Se interzice refuzul acordării creditului sau împrumutului sub pretextul infecţiei HIV".

20. Propunem expunerea art. 29 în următoarea redacţie:
"Nerespectarea de către conducătorii unităţilor e economice, indiferent de forma juridică de organizare, conducătorii instituţiilor de învăţămînt de orice nivel şi treaptă, instituţiilor medico - sanitare publice, departamentale şi private drepturilor persoanelor infectate cu HIV, precum şi lezarea intereselor lor atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală".

21. Art. 30 alin. (2) se propune în următoarea redacţie:
"(2) Toate şedinţele instanţei de judecată şi ale autorităţilor publice cu participarea persoanelor infectate cu HIV vor fi, la solicitare, închise.

Concluzii.

Considerăm oportună adoptarea proiectului legii propus cu condiţia excluderea carenţelor menţionate în secţiunile precedente ale avizului.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI