Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.380

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
16 12 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii privind azilul in Republica Moldova

 (înregistrat în Parlament cu nr. 3273 din 25.11.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind azilul în Republica Moldova.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, fapt ce corespunde cu exigenţele constituţionale de la art.73 din Constituţie, iar prezentarea proiectului în Parlament este în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este de lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi prevederilor Legii privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Potrivit notei informative scopul noului proiect de lege este modernizarea instituţională şi consolidarea funcţională a azilului din Republica Moldova, determinată de evoluţiile continue a fenomenului migraţiei, standardele şi bunele practici în domeniul azilului, care au evaluat în ultimii ani.

Cît priveşte necesitatea elaborării proiectului, în nota informativă se menţionează, că aceasta este o sarcină fundamentală a Republicii Moldova în perspectiva integrării europene. În acest context, punctului 61 din Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2008, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.76 din 29 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 08.02.2008, 28-29, art. 148), stabileşte obligaţia elaborării unui nou proiect de lege privind azilul în Republica Moldova şi crearea unui nou cadru legislativ naţional în domeniu. Necesitatea elaborării unui nou proiect de lege este determinat şi de faptul că legea în vigoare nu mai poate face faţă tuturor cerinţelor determinate de situaţiile care pot apărea în practică, fapt subliniat şi în rapoartele experţilor din România şi Germania în cadrul componentei "Evaluarea legislaţiei curente în domeniul migraţiei şi azilului cu referinţa la acquis-ul comunitar" din Proiectul twining Germania-România-Republica Moldova, finanţat prin programele PHARE.

Pe parcursul implementării legii, de-a lungul anilor au fost depistate un şir de lacune care îngreunează procesul decizional, precum:

 • denumirea Legii nu corespunde conţinutului, deoarece din 2005 în sistemul de azil există mai multe forme de protecţie: statut de refugiat, protecţie temporară, protecţie umanitară şi azilul politic;
 • un şir de noţiuni cu care se operează nu sunt definite de lege;
 • procedura de examinare a cererii nu este detaliată în lege, fapt ce complică procesul atît la etapa administrativă, cît şi judecătorească etc.

Un alt scop în sine ar fi armonizarea prevederilor legislaţiei naţionale la legislaţia comunitară, deoarece odată cu semnarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, statul nostru şi-a asumat obligaţiuni de armonizare a legislaţiei interne în domeniul migraţiei şi azilului la legislaţia europeană.

Proiectul de lege reprezintă o nouă abordare a modului de determinare a statutului străinului care solicită o formă de protecţie în Moldova, statutul juridic al beneficiarilor unei astfel de forme de protecţie, precum şi procedura de solicitare, acordare, încetare şi anulare a formelor de protecţie etc. Conceptul legii se încadrează în şirul reglementărilor juridice abordate prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Astfel, conceptul proiectului de lege se încadrează organic şi dezvoltă prevederilor mai multor norme internaţionale cărora se subordonează etc.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a  Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

Nota informativă evidenţiază 7 elemente noi ale reglementării conţinute în proiect:

 1. Prevederea expresă a principiilor şi garanţiilor specifice procedurii de azil, introducerea definiţiilor ce ţin de terminologia specifică din domeniul azilului, precum: protecţie internaţională, cerere de azil, refugiat şi protecţie umanitară care sunt în concordantă cu standardele internaţionale.
 2. Introducerea unei serii de prevederi comunitare referitoare la conţinutul persecuţiei, agenţilor de persecuţie, temerii bine întemeiate de a fi persecutat sau de a fi expus la un risc serios.
 3. Îmbunătăţirea procedurii de examinare a cererii de azil, prin introducerea expresă a tuturor activităţilor privind desfăşurarea examinării cererii.
 4. Introducerea procedurii accelerate, prin stabilirea cazurilor concrete care fac obiectul acestei proceduri, termenele de examinare şi procedura de urmat în cazul în care se depistează că o cerere de azil este abuzivă sau nefondată.
 5. Introducerea dispoziţiilor privind noţiunea de minor neînsoţit şi garanţiile procedurale de examinare a cererii în cazul minorilor neînsoţiţi solicitanţi de azil, înregistrarea acestora, declanşarea procedurii de numire a reprezentantului legal, efectuarea expertizei de determinare a vîrstei, fiind reglementate şi efectele refuzului de a se supune expertizării pentru stabilirea vârstei. De menţionat, că toate deciziile cu privire la minori, în întreg cuprinsul legii, sunt luate ţinîndu-se cont de interesul superior al copilului.
 6. Enumerarea exhaustivă a clauzelor de excludere de la acordarea unei forme de protecţie. Clauzele de excludere de la recunoaşterea statutului de refugiat au fost preluate din Convenţia din 1951, iar la protecţia umanitară clauzele au fost transpuse direct din Directiva respectivă, urmînd cele mai bune practici ale statelor membre ale Uniunii Europene.
 7. Reglementarea separată a cazurilor de încetare sau anulare a statutului de refugiat şi, respectiv, a protecţiei umanitare. Au fost introduse dispoziţii referitoare la procedura de urmat în cazul încetării sau anulării unei forme de protecţie, precum şi consecinţele încetării sau anulării asupra persoanei.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă conţine o argumentare motivată şi se întemeiază pe necesitatea armonizării prevederilor legislative existente la legislaţia comunitară, precum şi la necesitatea definirii şi reglementării detaliate a procedurilor de examinare, acordare şi încetare a protecţiei internaţionale în Republica Moldova.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale.  Nota informativă menţionează că, odată cu semnarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, statul nostru şi-a manifestat intenţia aderării la Uniunea Europeană, promovînd vectorul integrării şi alinierii standardelor europene şi necesitatea armonizării legislaţiei interne în domeniul migraţiei şi azilului. In acest context, în anul 2007 Ministerul Afacerilor Interne a venit cu iniţiativa de a elabora un nou proiect de lege privind azilul în Republica Moldova, cu preluarea celor 5 directive europene din domeniul azilului şi a celor mai bune practici internaţionale. Astfel, proiectul legii privind azilul supus expertizei a preluat prevederi din următoarele acte comunitare:

 1. Directiva Consiliului 2005/85/CE din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat (CELEX32005L0085);
 2. Directiva Consiliului 2001/55/CE din 20.07.2001 privind standardele minime de protecţie temporară în eventualitatea unui aflux masiv de persoane strămutate şi măsurile de promovare a balanţei de eforturi între statele membre în vederea primirii unor astfel de persoane şi suportarea consecinţelor (CELEX32001L0055);
 3. Directiva Consiliului 2003/9/EC din 27 ianuarie 2003 privind standardele minime pentru primirea solicitanţilor de azil (CELEX32003L0009);
 4. Directiva Consiliului 2003/86/CE din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reunificarea familiei - (CELEX32003L0086);
 5. Directiva Consiliului 2004/83/EC din 29 aprilie 2004 privind minimele standarde pentru calificare şi statutul cetăţenilor ţărilor terţe sau apatrizilor ca refugiaţi sau ca persoane aflate în nevoie de protecţie internaţională şi conţinutul protecţiei acordate - (CELEX32004L0083).

Proiectul Legii privind azilul în Republica Moldova nu a transpus în mod direct prevederile din directive, deoarece s-au preluat doar acele dispoziţii care vor putea fi implementate în practică, pentru a evita transpunerea mecanică în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniu.

7. Fundamentarea financiar-economică. Potrivit notei informative cheltuielile suplimentare bugetare pentru implementarea noii legi vor fi modeste. Astfel, pentru ajustarea la acquis-ul comunitar a legislaţiei naţionale privind azilul sînt necesare cheltuieli financiare adiţionale celor existente din bugetul de stat întru implementarea tuturor standardelor necesare, fiind estimată suma de 550.000 lei. Aceste, mijloacele financiare suplimentare vor acoperi:

 • cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a centrelor, în funcţie de costurile efective şi în limita mijloacelor alocate;
 • reparaţii şi ajustarea condiţiilor de trai la anumite nevoi speciale;
 • sumele necesare întreţinerii personalului Direcţiei refugiaţi, în limitele efectivului de personal;
 • asistenţa socială acordată minorilor: cazarea acestora, instituirea tutelei şi curatelei în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii Republicii Moldova; accesul la învăţămîntul obligatoriu de stat;
 • toate măsurile de asistenţă socială acordată familiilor cu copii, precum şi copiilor neînsoţiţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • asistenţa medicală primară şi de urgenţă, precum şi asistenţa medicală de urgenţă la etapa prespitalicească şi spitalicească în caz de stări acute care pun în pericol viaţa, în limita mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi mijloacelor bugetului de stat pe anul respectiv, examenul medical gratuit (inclusiv anonim) în scopul depistării precoce a virusului HIV şi a maladiei SIDA;
 • efectuarea examenului medical gratuit, din motive de sănătate publică, întru protejarea populaţiei locale;
 • efectuarea expertizelor, consultarea experţilor, precum şi efectuarea expertizelor medico-legale pentru determinarea vîrstei, depistarea cazurilor de aplicare a torturii, precum şi stabilirea discernământului.

De asemenea, proiectul prevede asigurarea gratuită cu interpret (traducător) în orice etapă a procedurii de azil şi integrarea persoanelor cărora le-a fost acordată o formă de protecţie. In prezent aceste activităţi se realizează cu implicarea donatorilor externi, în special ICNUR, prin intermediul partenerilor săi de implementare din considerentul că statul nu-şi putea asigura aceste angajamente anterior. Insă, din practica altor ţări, statul îşi asumă această obligaţie, deoarece el garantează prin lege realizarea anumitor drepturi prevăzute de tratatele internaţionale şi, de asemenea, prezenţa donatorilor (de exemplu ICNUR) nu este întotdeauna sigură. Cît priveşte aspectele ce ţin de integrare, o parte din activităţi sunt incluse în proiecte finanţate cu concursul Comisiei Europene, statelor membre ale Uniunii Europene.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează interesele străinilor care solicită protecţie internaţională în Republica Moldova.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din analiza textului proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii de persoane.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Raportarea proiectului de lege la legislaţia în vigoare denotă faptul că prevederile acestuia se încadrează organic în sistemul legislativ naţional. Totodată proiectul de lege nu este însoţit de proiectele de legi pentru modificarea legilor conexe, care urmează a fi revizuite concomitent cu adoptarea proiectului. Nici în nota informativă nu se conţine cel puţin lista legilor conexe care urmează a fi modificate în legătură cu adoptarea proiectului, aşa cum prevede art. 47 alin.(7) din Regulamentul Parlamentului. În cazul în care legislaţia conexă nu urmează a fi modificată acest lucru urma să fie arătat ca aspect pozitiv în nota informativă la proiectului de lege supus expertizei.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică. Cu toate acestea, se atestă unele greşeli gramaticale şi utilizarea anumitor formulări lingvistice ambigui, utilizarea anumitor termeni care au o altă definiţie decît cele utilizate în legislaţie şi utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen (detalii - în tabelul de analiza detaliată a prevederilor proiectului, punctul 13 din prezentul Raport de expertiză).

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Cu referire la complexitatea reglementărilor,  proiectul de lege asigură o reglementare optimală pentru structura specializată în examinarea solicitărilor de acordare a protecţiei internaţionale în Republica Moldova.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului

 

Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri

Recomandarea

1.

Art.1 şi art.2

Art.1 alin.(1) Prezenta lege stabileşte statutul juridic al străinilor care solicită o forma de protecţie în Republica Moldova, statutul juridic al beneficiarilor unei forme de protecţie în Republica Moldova, procedura de acordare, încetare şi anulare a unei forme de protecţie în Republica Moldova.

 

Art.2 (1) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra solicitanţilor de azil, beneficiarilor unei forme de protecţie şi asupra autorităţilor competente în domeniul azilului.

Prevederile acestor articole urmează a fi corelate pentru a înţelege că azilul include şi alte forme de protecţie sau aceasta este ceva distinct.
Potrivit noţiunii de azil aceasta este o instituţie juridică prin intermediul căreia statul oferă străinului protecţie, acordîndu-i statut de refugiat, azil politic, protecţie umanitară sau temporară;
Prin urmare este suficient să operăm doar cu noţiunea de azil, ori să enumerăm toate formele de protecţie.
Protecţia este una internaţională şi despre aceasta urmează să arătăm în art.1

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept (conflict dintre norme)

Reformularea prevederilor art.1
şi art.2

2.

Art.2

(2) Prezenta lege nu se aplică persoanei recunoscute de autorităţile Republicii Moldova, ca avînd drepturi şi obligaţii legate de deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova.

Formularea pare să ducă în eroare. Mai clar ar fi dacă se va referi direct celor care deţin cetăţenia RM.

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă
Utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen .

De reformulat

3.

Art3 noţiunea

protecţia temporară - protecţie cu caracter excepţional menită să asigure, în cazul unui aflux masiv şi spontan de persoane strămutate ce nu se pot întoarce în ţara de origine, protecţie imediată şi temporară unor astfel de persoane, dacă există riscul ca sistemul de azil să nu poată procesa acest aflux, fără efecte adverse pentru funcţionarea sa eficientă, în interesul persoanelor în cauză şi a altor persoane care necesită protecţie;

Noţiunea pare a fi aglomerată de supraexplicaţii şi devine confuză, textul  protecţie imediată şi temporară unor astfel de persoane urmează a fi omis ori luat în paranteze, deoarece acesta explică partea textului precedent.

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă care admite interpretări abuzive

De reformulat.

4.

 

 

Art.7 alin.(3)

 

 

(3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de înfiinţare, funcţionare şi întreţinere a centrelor se suportă din bugetul de stat, precum şi din alte surse din exterior, identificate în acest scop, în funcţie de costurile efective şi în limita mijloacelor alocate.

De reformulat partea ce se referă precum şi din alte surse din exterior, care pare a fi limitativă şi trebuie să se refere la orice sursă legală

 

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

 

 

De redactat

 

 

 

5

Art.8 alin1

(1) Republica Moldova cooperează cu alte state şi organizaţii internaţionale în vederea soluţionării problemelor de azil

 

De concretizat concret cu care organizaţie  Republica Moldova colaborează în vederea soluţionării problemelor legate de azil

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

Se propune redacţie nouă
(1) Republica Moldova cooperează cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi sau cu orice alta instituţie a Naţiunilor Unite  în vederea soluţionării problemelor de azil şi a supravegherii aplicării dispoziţiilor legii în  conformitate cu Convenţia din 1951 şi alte tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.

6

Art.8 alin.(2)

(2) Guvernul cooperează cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi  în baza acordului de colaborarea semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (în continuare - ICNUR

Considerăm necesar de a arata scopul cooperării

Coruptibilitate
Formulare incompletă

De completat în final cu textul: “In scopul de a permite Înaltului Comisariat sau oricărei alte instituţii a Naţiunilor
Unite care i-ar succeda de a prezenta rapoarte organelor competente ale Naţiunilor
Unite, autorităţile Republicii Moldova  se angajează sa le furnizeze, in forma potrivita, informaţiile
si datele statistice cerute cu privire la:
a) statutul refugiaţilor;
b) aplicarea convenţiei;
c) legile, regulamentele si decretele care sunt sau vor intra in vigoare in ce priveşte refugiaţii si beneficiarii protecţiei internaţionale."

7

Art. 8 alin.(4)

(4) Reprezentanţii ICNUR au acces, la cerere, la informaţiile privind cererile individuale de azil, la desfăşurarea procedurii şi la deciziile adoptate, cu condiţia ca solicitantul de azil să fie de acord cu acest lucru

 

Prevederile sunt prea restrictive accesul la informaţiile privind azilul este necesară şi pentru a analiza tendinţa şi practica în domeniu, iar persoana nu este pe loc, a părăsit ţara iar UNHCR  ar dori sa vadă documentele cînd el a fost in tara, este nevoie de a avea acces la arhivă etc.

Coruptibilitate
Formulare incompletă

 

8.

Art.9 alin.(1)

(1)Autorităţile competente asigură accesul pe teritoriul Republicii Moldova al oricărui străin aflat la frontieră, din momentul manifestării de voinţă, exprimată în scris sau oral, din care să rezulte cu certitudine că acesta solicită protecţia Republicii Moldova. Autorizarea se va efectua în conformitate cu art. 54 din prezenta lege.

 

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă care admite interpretări abuzive

 

Se propune de omis cuvintele cu certitudine

9.

Art.13 alin.(1)

(1) Toate datele şi informaţiile referitoare la cererea de azil sunt confidenţiale.

 

Este necesar de arătat că confidenţialitatea se referă şi la datele personale ale solicitantului de azil

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune de reformulat
(1) Toate datele personale ale solicitantului de azil şi informaţiile referitoare la cererea de azil sunt confidenţiale.

10.

Art.29

(1) Copiii ai solicitanţilor de azil şi solicitanţii de azil copii au acces la sistemul de învăţămînt în condiţii egale cu cetăţenii Republicii Moldova.

Cuvîntul ai urmează a fi omis ca fiind de prisos

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

De redactat

11.

 

 

Art.33 alin.(1) lit.e)

e) de a fi salarizat şi de a beneficia de celelalte drepturi materiale ce decurg din activităţile desfăşurate, precum şi de asigurări sociale, în condiţiile legii;

Nu este clară formula referitoare la asigurări sociale şi urmează a fi concretizată

 

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

 

De reformulat

 

 

12

Art.35

Articolul 35. Accesul la facilităţile de integrarea socială

Acest articol, pe timpuri a fost foarte modern. Tarile din Europa centrala si chiar de Vest au probleme serioase cu integrarea refugiator si beneficiarilor de protecţie internaţionala. E nevoie de a adopta o lege speciala, deoarece practica a demonstrat că doar legea privind regimul străinilor un e suficient.

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

Se propune de reformulat articolul

13

Art.36 alin.(3)

(1) Documentul de călătorie pentru refugiaţi se eliberează pe un termen de pînă la 2 ani dar care nu va depăşi termenul de valabilitate al buletinului de identitate.

Termenul de 2 ani este un termen prea mic şi urmează a fi prevăzut unul mai mare de fixat un termen fix, pentru a nu admite comportament subiectiv, generator de corupţie.

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate

De prevăzut un termen de pînă la 5 ani

14.

Art.37

(3) Documentul de călătorie pentru beneficiarii de protecţie umanitară se eliberează pe un termen de un an

Termenul urmează a fi prevăzut mai mare

Coruptibilitate
Stabilirea unor termene nejustificate

De prevăzut un termen mai mare

16.

Art.49 alin.(2)

(2) La examinarea situaţiei menţionate la alineatul (1), se va ţine cont de situaţia generală actuală existentă în acea regiune a ţării şi de circumstanţele personale ale solicitantului existente la data luării deciziei cu privire la cererea de azil.

Cuvîntul actuală urmează a fi omis ca fiind de prisos

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

De redactat

17.

Art.83 alin.(1)

 

Art.88 alin.(2)

(1) Procedura de încetare sau anulare a statutului de refugiat se iniţiază la dispoziţia conducătorului Direcţiei refugiaţi.

Este o formulare nereuşită, credem că urmează a fi utilizată noţiunea prin dispoziţia

Aceleaşi obiecţii sînt valabile şi pentru art. 88 alin.(2)

Coruptibilitate
Formulare lingvistică ambiguă

De redactat

 

Concluzii

14. Concluzionînd asupra proiectului Legii privind azilul în Republica Moldova, constatăm că acesta reprezintă o nouă versiune a Legii nr. 1286-XV din 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaţilor, armonizată la legislaţia Uniunii Europene. Proiectul reglementează o procedură detaliată a modului de solicitare, examinare şi acordare a protecţiei internaţionale în Republica Moldova şi recomandăm ca acesta să fie examinat şi adoptat de Parlament. Totodată, considerăm necesar ca unele prevederi ale proiectului să fie concretizate şi redactate lingvistic, pentru a evita posibilitatea interpretărilor abuzive, fapt ce pot genera acte de corupţie.

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI