Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.383

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
19 01 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul de Hotărîre pentru modificarea  şi  completarea  Hotărîrii Parlamentului   nr. 14-VI
din 9 februarie 2007  de aprobare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole

(înregistrat în Parlament cu nr. 3318 din 28.11.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Hotărîrii pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărîrii Parlamentului   nr. 14-XVI din 9 februarie 2007  de aprobare a Regulamentului privind gestionarea mijloacelor  fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole.

Evaluare generală.

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul (autor nemijlocit - Agenţia Agroindustrială „Moldova Vin”), prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este de hotărîre de Parlament, ceea ce corespunde articolelor 11, 27, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Reieşind din nota informativă ce însoţeşteproiectul actului legislativ, modificările propuse ţin de extinderea perioadei de acordare a compensaţiilor obişnuite şi  la majorarea eşalonată a acestora, menită să asigure respectarea principiului de rambursare integrală a costului materialului săditor, care, în ultimii ani, este în continuă creştere. Totodată, se propune o completare ce va concretiza condiţiile de acordare a compensaţiei pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole cu soiuri pentru producerea vinurilor cu denumire de origine şi cu denumire de origine controlată.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare. Lipsa argumentării financiare detaliate privind implementarea proiectului, nu poate fi explicată, deoarece se propune mărirea fondului de susţinere a înfiinţării plantaţiilor viticole, fapt care inevitabil va duce la suportarea de către stat a unor cheltuieli suplimentare. Considerăm că în astfel de situaţie se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001. Autorul nu a prezent calculele estimative a cheltuielilor care le va suporta Guvernul pentru implementarea proiectului de act legislativ.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.

7. Fundamentarea financiar-economică. Nota informativă nu conţine o analiză a numărului de beneficiari şi a cuantumului cheltuielilor ce la va suporta Guvernul  pentru acordarea compensaţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale în detrimentul interesului public general.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii concrete de persoane.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului nu au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine norme care să reglementeze activităţi ale autorităţilor publice.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului

Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri

Recomandarea

1.

 Art. unic, pct.2, lit. b)

 „Compensaţia majorată pentru plantaţiile înfiinţate cu soiuri pentru fabricarea categoriilor respective de vinuri se acordă după aprobarea documentaţiei normativ-tehnologice.”

Autorul proiectului nu stabileşte cu claritate care instituţii de stat sunt abilitate cu dreptul de aprobare a documentaţiei normativ-tehnologice, care este procedura de aprobare şi procedura de contestare.

Lipsa mecanismelor de supraveghere şi control
Lipsa mecanismelor de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor publice
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Propunem concretizarea instituţiilor de stat, abilitate cu dreptul de aprobare a documentaţiei normativ-tehnologice şi procedura de aprobare şi procedura de contestare a deciziilor autorităţii publice.

 

Concluzii

Considerăm că proiectul trebuie să fie revăzut şi eliminate toate neajunsurile ce pot favoriza acte de corupţie din partea autorităţilor publice.

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI