Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.381

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
18 01 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea Legii regnului animal
nr. 439-XIII din 27.04.1995 (art.2, anexa nr.1, anexa nr.4)

(înregistrat în Parlament cu nr. 3289 din 27.11.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.1995 (art.2, anexa nr.1, anexa nr.4).

Evaluare generală.

1. Autori ai iniţiativei legislative sînt deputaţi în Parlament, fapt ce corespunde cu exigenţele constituţionale de la art.73 din Constituţie, iar prezentarea proiectului în Parlament este în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus nu este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea unei legi atribuite la categoria legilor ordinare. Domeniul protecţiei şi folosirii animalelor sălbatice nu se regăseşte în prevederile art. 72 alin.(3) lit. a)- o) din Constituţie şi art. 9 alin.(3) lit. a)- q) din Legea privind actele legislative.  Conform art.35 alin.(3) ale Legii privind actele legislative, actul legislativ de modificare sau completare are, de regulă, o forţă juridică egală cu cea a actului ale cărui dispoziţii le modifică sau le completează. Luînd în considerare faptul că Legea propusă spre modificare (nr. 439-XIII din 27.04.1995) este o lege ordinară, considerăm că şi legea de modificare trebuie să fie una ordinară.
3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Reieşind din conţinutul notei informative ce însoţeşteproiectul actului legislativ, modificările propuse ţin de îmbunătăţirea cadrului legal ce va permite o mai bună gestionare a fondului cinegetic şi va permite o mai clară concretizare a specificului activităţii beneficiarilor terenurilor de vînătoare.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, ştiinţifice, ecologice. Nota conţine mai multe argumentări formale, însă lipsesc informaţii despre investigaţiile ştiinţifice prealabile, despre expertizele efectuate în special la excluderea prohibiţiei de vînătoare pentru unele specii de animale. Lipsa argumentării ştiinţifice, ecologice detaliată privind permisiunea de vînătoare, extinderea perioadei de vînătoare la unele specii, nu poate fi explicată, deoarece se propune acordarea dreptului de vînătoare pentru unele specii de animale ce erau protejate. Considerăm că prin aceasta se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001
Totodată, nota informativă nu conţine analiza impactului de reglementare: lipseşte evaluarea costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul nu este însoţit de expertiza compatibilităţii cu legislaţia comunitară cu toate că în acest domeniu există o serie de standarde comunitare relevante. Spre exemplu, potrivit prevederilor Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, unele specii de culic sînt  protejate şi nu pot fi vînate.

7. Fundamentarea financiar-economică. Nota informativă nu conţine o analiză financiară, cu toate că promovarea şi implementarea proiectului va necesita cheltuieli financiare.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale în detrimentul interesului public general.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii concrete de persoane. 

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative naţionale. Astfel, în textul proiectului se utilizează noţiunea de fondul de vînătoare de stat sau terenuri funciare, cu toate că nici Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.1995 şi nici Codul funciar art. 2 nu stabilesc o astfel de categorie de terenuri sau fonduri. Considerăm că astfel se încalcă prevederile art. 19 lit. c) şi e) din Legea 780/27.12.2001.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică. Însă numerotarea articolelor contravine prevederilor Legii 780/27.12.2001, astfel, art. 1 şi art.2 din proiect trebuie numerotate nu cu cifre arabe, dar romane.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Din analiza proiectului poate fi constată absenţa normelor care ar reglementa activitatea autorităţilor publice.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului

Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri

Recomandarea

1

Art. I pct. 2

Terenurile funciare şi alte terenuri aflate în folosinţa, arenda sau în proprietatea persoanelor fizice şi juridice şi fac parte din fondul de vînătoare de stat sînt folosite de beneficiarul fondurilor de vînătoare pentru organizarea vînătorii. Proprietarii şi beneficiarii terenurilor funciare şi altor terenuri nu au dreptul să împiedice beneficiarilor terenurilor de vînătoare la organizarea activităţii de gestionare vînătorească în fondul de vînătoare de stat

1. Trebuie de menţionat că noţiunile utilizate în textul proiectului actului legislativ (terenuri funciare, fondul de vînătoare de stat) nu se regăsesc în prevederile Codului funciar şi nici în  Legea regnului animal sau în alte acte normative. Acest fapt contravine prevederilor  art. 19 lit. c) şi e) din Legea 780/27.12.2001 care stabileşte că  terminologia utilizată în actul elaborat trebuie să fie  constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia.
2. Cît priveşte obligarea proprietarilor şi beneficiarilor terenurilor de a nu împiedica organizarea activităţii de gestionare vînătorească trebuie de menţionat că aceasta dispoziţie contravine prevederilor Constituţiei RM care stabileşte că dreptul de proprietate este garantat nimeni nu poate încălca dreptul de proprietate privată a persoanei, sau de al limita.

Coruptibilitate
Introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect
Utilizarea termenilor diferiţi cu referire la acelaşi fenomen
Concurenţa normelor de drept
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Se propune substituirea noţiunilor utilizate în proiect cu cele utilizate în  Codul funciar şi în  Legea regnului animal (Fondul cinegetic, terenurile agricole, fondul silvic etc.)

 

Concluzii

Considerăm că proiectul de lege supus expertizei denotă existenţa elementelor de coruptibilitate neînlăturarea cărora ar putea afecta implementarea corectă a legii.

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI