Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.393

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
13 01 2009
Untitled Document

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii pentru modificarea si completarea Codului de executare al Republicii Moldova,
nr.443-XV din 24.12.2004 (art. 217, 235, 254, s.a.)

(înregistrat în Parlament cu nr. 3386 din 08.12.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea si completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24.12.2004.

Evaluare generală

1. Autorul iniţiativei legislative. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative. Autorul  iniţiativei legislative este Guvernul fapt ce corespunde prevederilor art. 73 din Constituţie şi art. 47 (44) din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus spre examinare este determinată corect - lege organică deoarece propune modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24.12.2004, atribuit la categoria legilor organice.

3. Scopul promovării proiectului. Conform Notei Informative la proiect, necesitatea elaborării acestuia este dictată de problemele cu care se confruntă sistemul penitenciar la implementarea unor prevederi din Codul de executare nr.443-XV din 24 decembrie 2004 privind imposibilitatea realizării dreptului la muncă inclusiv în afara penitenciarului a unor categorii de condamnaţi. În prezent, posibilitatea antrenării condamnaţilor la munci în afara penitenciarului este prevăzută doar pentru condamnaţii regimului comun şi resocializare ale penitenciarelor de tip deschis şi pentru condamnaţii regimului resocializare ale penitenciarelor de tip semiînchis.  În vederea măririi spectrului de condamnaţi care vor beneficia de dreptul de a munci în afara penitenciarului, autorii consideră necesară modificarea legislaţiei execuţionale existente în privinţa acordării persoanelor deţinute în penitenciare de tip semiînchis regim comun, precum şi celor deţinute în penitenciar de tip închis, regim comun şi de resocializare, a posibilităţii de a munci sub pază şi supraveghere permanentă în afara penitenciarului. De asemenea, se urmăreşte reglementarea obligativităţii pazei în penitenciarele de tip semiînchis.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiect este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel, Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.  

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă permite să se înţeleagă scopul si sarcinile proiectului, dar nu prezintă o estimare financiară a acestuia, deşi proiectul de lege impune necesitatea acesteia.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă şi textul proiectului nu conţin referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare.

7. Fundamentarea financiar-economică. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi aceasta era necesară, ţinînd cont de prevederile art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul Legii nu denotă stabilirea sau promovarea unor interese contrare celor prevăzute de politica penală a statului, reflectată în actele legislative în vigoare.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul Legii nu conţine norme care ar determina în mod evident cauzarea de prejudicii, cu unele mici excepţii specificate în tabelul de la p. 13 al prezentului raport de expertiză.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile din proiect nu contravin prevederilor legislaţiei naţionale, cu unele mici excepţii specificate în tabelul de la p. 13 al prezentului raport de expertiză.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului corespunde cerinţelor Legii privind actele legislative.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege reglementează activitatea Departamentului instituţiilor penitenciare şi a instituţiilor acestuia, precum şi relaţiile dintre autorităţi şi condamnaţi.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului

Nr.

Art.

Text

Obiecţia

 Elemente
de coruptibilitate
şi alte riscuri

Recomandarea

1.

p.1

La articolul 217 alineatul (1), cuvintele „pe un termen de pînă la 5 ani” se exclud.

Considerăm  periculoasă iniţiativa de a exclude limita maximă pentru care persoanele au fost condamnate şi care vor putea beneficia, ca excepţie de dreptul de a executa pedeapsa în izolatorul de urmărire penală pentru îndeplinirea lucrărilor de deservire gospodărească. Până în prezent în izolator  puteau fi lăsaţi doar acele persoane care au fost condamnate cu pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani. Excluderea limitei de 5 ani  va permite ca în baza deciziei şefului izolatorului să fie lăsaţi în izolator şi persoanele condamnate pentru infracţiuni mult mai grave. O asemenea împuternicire oferă şefului izolatorului posibilităţi mult prea largi şi periculoase sub aspectul securităţii instituţiei penitenciare. Cu atât mai mult că decizia respectivă rămâne la discreţia subiectivă a şefului izolatorului. Sunt nişte norme abuzive, care stabilesc împuterniciri neîntemeiat de mari.  

Coruptibilitate
Atribuţii excesive
Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Propunem substituirea cifrei „5” cu „10”.

2

p.3

Modificarea art. 254

Menţionăm că preveniţii nu sunt condamnaţi, iar art. 254 urmează să fie întitulat  „Articolul 254. Condiţiile de antrenare a condamnaţilor la munci remunerate”. Menţionăm că potrivit art. 326 alin. (5) preveniţii pot fi antrenaţi la muncă pe teritoriul locului de arest preventiv, doar cu acordul lor.

Coruptibilitate
Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive

Modificarea denumirii articolului 254.

 

Concluzii

Proiectul examinat reflectă o iniţiativă benefică şi chiar necesară, care este compatibilă cu exigenţele de neadmitere a elementelor de coruptibilitate, cu condiţia examinării obiecţiilor expuse mai sus, în particular obiecţia privind modificarea art. 217 alineatul (1) din Codul de executare.

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI