Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.392

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
13 01 2009
Untitled Document

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii pentru modificarea si completarea
Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001 (art.164, 197)

(înregistrat în Parlament cu nr. 3385 din 08.12.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea si completarea Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001.

Evaluare generală

1. Autorul iniţiativei legislative. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative. Autorul iniţiativei legislative este Guvernul, fapt ce corespunde prevederilor art. 73 din Constituţie şi art. 47 (44) din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus spre examinare este determinată corect - lege organică deoarece propune modificarea Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001, atribuite la categoria legilor organice. Conform art. 35 alin. (3) al Legii privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001, actul legislativ de modificare are, de regulă, o forţă juridică egală cu cea a actului ale cărui dispoziţii le modifică.

3. Scopul promovării proiectului. Conform Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001, satisfacerea creanţelor creditorilor garantaţi şi chirografari, valorificarea şi distribuirea masei debitoare între participanţii la procesul de insolvabilitate, responsabilitatea debitorului după încheierea procesului de insolvabilitate pot fi reglementate printr-un plan. Procedura planului se aplică de instanţa de judecată în temeiul hotărîrii adunării creditorilor.

Durata procedurii planului se stabileşte în baza hotărîrii adunării creditorilor şi nu poate depăşi 3 ani. În cazul cînd debitorul este de importanţă vitală pentru economia naţională, prin decizie de Guvern, durata procedurii planului poate fi stabilită pe un termen de pînă la 5 ani.

Dacă, însă planul nu este realizat în termen, fiecare creditor poate înainta o nouă cerere introductivă, care va avea ca efect lichidarea patrimoniului debitorului fără a mai fi necesară dovada insolvabilităţii lui.

În nota de fundamentare se menţionează că proiectul de lege examinat, a fost elaborat pentru a proteja întreprinderile strategice din domeniul energetic. Astfel, se menţionează că începînd cu anul 2002 întreprinderea S.A. „Termocom” activează în condiţiile Procedurii Planului. Autorii consideră că prelungirea termenului Procedurii Planului cu 3 ani a S.A. „Termocom” poate soluţiona problemele complexului energetic privind achitarea datoriilor. Guvernul susţine că în cazul S.A. „Termocom”, precum şi pentru asigurarea funcţionării normale şi a altor întreprinderi, activitatea cărora are o importanţă vitală pentru ţară, faţă de care poate fi aplicată procedura de insolvabilitate, este necesar de a acorda Guvernului posibilitatea implicării în unele cazuri pentru prelungirea termenului Procedurii Planului în situaţii de acest gen.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiect este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel, Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă permite să se înţeleagă scopul si sarcinile proiectului. Deşi conţine o estimare financiară a importanţei acestuia, estimarea este vagă şi nu reflectă costul şi eficienţa economică a acestuia. Argumentele economico-financiare de bază se axează pe importanţa strategică a singurului caz invocat - cazul S.A. „Termocom”.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare.

7. Fundamentarea financiar-economică. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi aceasta era necesară, ţinînd cont de prevederile art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Analiza prevederilor proiectului Legii demonstrează că autorii încearcă să protejeze anumite structuri - întreprinderi considerate strategice, în speţă S.A. „Termocom”, şi care de fapt sunt întreprinderi de stat. Autorii nu ascund acest fapt, doar că argumentează această drept o acţiune necesară. Mai mult decît atît, se recunoaşte că modificarea propusă are drept scop menţinerea în stare de imponderabilitate financiară şi a altor companii insolvabile, nu doar SA „Termocom”, alte companii care nu se nominalizează.
Mai mult decît atît, prin proiectul de lege examinat Guvernul urmează să devină autoritatea competentă de a decide aplicarea excepţiei de prelungire a duratei procedurii Planului sau nu. Nu există nici criterii în baza cărora prevederea dată urmează a fi aplicată. Altfel, zis, acţiunea legii va fi determinată de hotărîrea Guvernului.
Acest fapt permite, fără dubii o abordare unilaterală, părtinitoare a legislaţiei în vigoare, norma Legii stabilind excepţii, pasibile de a fi aplicate selectiv, respectiv abuziv şi coruptibil.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Adoptarea proiectului de lege în redacţia propusă reflectă un potenţial prejudiciu direct. Faptul că Legea insolvabilităţii nu acţionează în mod eficient în RM a fost menţionat în mod repetat de experţii internaţionali. Aceasta situaţie este determinată şi de procedura de insolvabilitate greoaie de aplicare. În pofida acestui fapt, Guvernul promovează soluţii de majorare şi mai mare a termenului/duratei procedurii Planului. Varianta actuală a art. 164 alin. (2) din Legea insolvabilităţii, menţionează dreptul Guvernului, în cazul cînd debitorul este de importanţă vitală pentru economia naţională, prin decizie să prelungească durata procedurii planului pe un termen de pînă la 5 ani. Cu toate acestea, în temeiul proiectului supus analizei, se doreşte o prelungire a termenului respectiv cu încă 3 ani. Altfel zis, legea va permite ca durata procedurii Planului să fie de: 3+5+3=11 ani.

Un alt aspect se referă la faptul că Legea insolvabilităţii şi anume art. 164 alin. (2), nu reflectă legătura dintre hotărîrea acţionarilor/fondatorilor companiei şi decizia Guvernului. Fondatori/acţionari ai companiei pot fi şi alte persoane fizice sau juridice, şi nu doar statul. Şi nu contează are sau nu statul pachetul majoritar în companie. Prevederile Legii nr. 1134/02.04.97 privind societăţile pe acţiuni, respective drepturile acţionarilor, de jure, trebuie respectate. Acest fapt însă nu rezultă clar din prevederile Legii nr.632-XV din 14.11.2001.

  10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile din proiect, în general, nu contravin prevederilor legislaţiei naţionale. Opţiunea reglementării procedurii insolvabilităţii priveşte statul în mod individual. Singura obiecţie de principiu ce ar putea fi invocată este abordarea discriminatorie în raport cu alte întreprinderi/agenţi economici, care se motivează prin statutul strategic al întreprinderii.

Totuşi, eficienţa economică a unei asemenea decizii, deşi nu face obiectul prezentei expertize, merită o examinare separată, minuţioasă şi serioasă.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului, în general, corespunde cerinţelor Legii privind actele legislative.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege prevede noi atribuţii ale Guvernului, prin atribuirea acestuia a dreptului de a prelungi durata procedurii Planului conform art. 164 din Legea insolvabilităţii.

Concluzii

Analiza prevederilor proiectului Legii ne permite să considerăm acest proiect drept unul coruptibil, care permite o abordare unilaterală, părtinitoare a legislaţiei în vigoare, norma Legii stabilind excepţii, pasibile de aplicare selectivă, respectiv abuzivă şi coruptibilă.

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI