Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.029

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
8 08 2006

Aviz
la proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 154-XV din  28.03.2003 Codul muncii al Republicii Moldova
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 2910 din 14.07.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea Legii nr.154-XV din 28.03 2003.

Evaluare generală

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi, fapt ce corespunde prevederilor art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul    este în drept să adopte o lege de modificare în domeniul respectiv în temeiul art. 66, lit. a), art. 72, alin. (3) lit. j) şi art. 132 din Constituţie. 

2. Referitor la determinarea categoriei legii, trebuie să constatăm că clauza de adoptare este incompletă, deoarece nu a fost stabilită expres categoria legii. Acest fapt este în contradicţie cu articolul 27 din Legea privind actele legislative, nr.780/2001, potrivit căruia clauza de adoptare stabileşte temeiul legal de adoptare a actului legislativ şi categoria lui, această clauză fiind obligatorie pentru toate actele legislative.  Prin urmare este necesar să fie specificat expres că legea respectivă este o lege organică, deoarece se propune modificarea unui cod, lege organică care cumulează reglementările speciale în domeniul raporturilor de muncă. Conform art. 9 alin. (5) şi art. 35 alin. (3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceiaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară.   

3. Din punct de vedere al normelor lingvistice şi redactării tehnico-juridice, textul proiectului este întocmit corect cu unele excepţii.  Astfel, în viziunea noastră, este necesar ca în titlul să fie indicat expres că se modifică Codul muncii, fără a fi necesară specificarea cuvîntului "legea". Această sugestie este condiţionată de faptul că, potrivit articolului 53 din Legea privind actele legislative 780/2001, codul reprezintă actul legislativ care cuprinde într-un sistem cele mai importante norme dintr-o anumită ramură a dreptului. De asemenea, trebuie să se ţină cont de faptul că numerotarea articolelor din proiectul legii trebuie să fie cu cifre romane, în modul prevăzut de articolul 32 al Legii 780/2001.

4. Textul proiectului nu conţine prevederi care să fie în contradicţie directă cu actele internaţionale şi naţionale din domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei. Totuşi, considerăm necesare unele concretizări, în special cu referire la un şir de elemente sau omisiuni, ce pot fi apreciate ca pasibile de coruptibilitate.

Constatări  de fond

5. Considerăm că iniţiativa legislativă, care face obiectul prezentului aviz, este corectă, întrucît dispoziţiile art. 82, lit. i) din Codul muncii sînt în contradicţie cu Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 septembrie 1948), Convenţia Organizaţiei Mondiale a Muncii (adoptată la Geneva la data de 25 iunie 1958), ratificată de Parlamentul R. Moldova. În acest context, trebuie remarcat faptul că  statul are atît obligaţia de a sigura executarea legilor interne, cît şi respectarea tratatelor internaţionale la care este parte. În acest sens, trebuie să se ţină cont şi de faptul că Organizaţia Internaţională a Muncii monitorizează respectarea Convenţiei de către ţările ratificatoare. Considerăm că menţinerea normei analizate în redacţia în vigoare poate prejudicia imaginea ţării noastre pe arena internaţională.

De altfel, excluderea literei i) din Codul muncii este benefică nu numai din punctul de vedere al respectării drepturilor omului, dar şi în aspectul majorării contribuţiilor la sistemul public de pensii. Conform datelor statistice populaţia R. Moldova este predispusă la îmbătrînire în rezultatul căreia unui contribuitor la sistemul de pensii îi revin 1,5 pensionari. Prin urmare opinăm asupra necesităţii asigurării unui echilibru a raportului dintre persoanele încadrate în cîmpul muncii, contribuitori la sistemul de pensii şi pensionari, fapt care va putea fi realizat prin modificarea propusă la Codul muncii.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI