Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.379

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
13 01 2009

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la  p
roiectul legii pentru modificarea unor acte legislative

(înregistrat în Parlament cu nr.3248  din 21.11.2008)

 În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea unor acte legislative (privind permiterea deţinerii cetăţeniei multiple).

Evaluare generală

 1. Autoral iniţiativei legislative este un deputat în Parlament, proiectul fiind înaintat în conformitate cu reglementările privind iniţierea actelor legislative: art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

 2.Categoriaactului legislativpropus este de lege organică, se propune modificarea unor legi organice, ceea ce corespunde art.17 şi art.72 alin.(3) lit. c) din Constituţie, articolelor 7, 9 alin.(2) şi 27 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

 3. Scopul promovării proiectului. Scopul modificărilor rezidă în excluderea interdicţiilor la dublă/multiplă cetăţenie, stabilite prin Legea nr.273-XVI din 07.12.2007 unor categorii de funcţionari publici, demnitari şi alte persoane din cadrul instituţiilor publice.

 Scopul propus este valabil şi poate fi atins prin adoptarea proiectului de lege.

 Fundamentarea proiectului

 4.Nota informativăla proiectul de act legislativ este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel, Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

 5.Suficienţa argumentării. În Nota Informativă, promovarea modificărilor este argumentată prin normele constituţionale în materie, prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi jurisprudenţa CEDO.

 Argumentarea nu este suficientă, deoarece, conform art.47 (44) din Regulamentul Parlamentului, proiectul de act legislativ se depune spre dezbatere împreună cu o expunere a obiectivului, scopului, concepţiei viitorului act, a locului acestuia în legislaţia în vigoare, precum şi a efectelor sale social-economice şi de altă natură, potrivit cerinţelor Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001.

 6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Proiectul nu este însoţit de expertiza compatibilităţii cu legislaţia comunitară, însă în Nota Informativă se face trimitere la prevederile Cartei ONU, Convenţia europeană cu privire la cetăţenie şi jurisprudenţa CEDO.

 7. Fundamentarea financiar-economică. Implementarea prevederilor proiectului nu ar atrage creşterea cheltuielilor bugetare şi fundamentarea financiar-economică nu este necesară.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

 8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează interesele persoanelor ce deţin dublă/multiplă cetăţenie şi avînd în vedere faptul că anterior legislaţia adoptată de autorităţi a permis acestor persoane să beneficieze de respectiva libertate, iar tratatele internaţionale stipulează obligaţia nediscriminării pentru deţinerea cetăţeniei altui stat, putem conchide că interesele promovate sînt corelate cu interesul public general.

 9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Nu pot fi estimate careva prejudicii concrete ce ar fi generate de punerea în aplicare a prevederilor proiectului. Legislaţia Republicii Moldova conţine suficiente reglementări ce ar putea proteja interesul public de manifestări abuzive sau infracţionale ale persoanelor ce deţin şi o altă cetăţenie.

 10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul propune modificarea tuturor actelor legislative ce au fost revizuite anterior cu scopul introducerii restricţiilor la deţinerea cetăţeniei şi astfel se asigură concordanţa reglementărilor legislative respective. Notăm doar faptul că la finele anului trecut Parlamentul a mai adoptat Legea privind verificarea titularilor la funcţii publice şi Legea cu privire la Procuratură în redacţie nouă, iar prevederile din proiectele acestora conţineau anumite restricţii referitoare la cetăţenie. Respectiv, modificările propuse ar trebui extinse corespunzător şi asupra celor două legi.

 11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Nu sînt atestate încălcări ale regulilor limbajului, ortografiei şi punctuaţiei.

 12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine norme ce ar putea fi calificate drept conţinînd elemente de coruptibilitate ce ar afecta modul de exercitare a atribuţiilor autorităţilor publice.

 Concluzii

 Proiectul nu este afectat de elemente de coruptibilitate, iar adoptarea acestuia ar contribui la protecţia şi tratamentul egal al cetăţenilor Republicii Moldova, asigurînd şi restabilirea în drepturi a persoanelor ale căror drepturi şi interese legitime sînt afectate de punerea în aplicare a Legii nr.273-XVI din 07.12.2007.

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI