Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.036

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
8 08 2006

Aviz
la proiectul Legii privind modificarea articolului 82 din Codul muncii al Republicii Moldova
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 3047 din 27.07.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă, după cum urmează, raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectul Legii pentru modificarea art. 82 din Codul muncii al Republicii Moldova.

1. Proiectul Legii pentru modificarea art. 82 din Codul muncii al Republicii Moldova este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative, conform articolului 73 din Constituţie şi articolului 44 din Regulamentul Parlamentului, autor al iniţiativei legislative fiind Guvernul Republicii Moldova.

2. Categoria legii de modificare este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea unui cod, lege organică care cumulează reglementările speciale în domeniul raporturilor de muncă. Conform art. 9 alin. (5) şi art. 35 alin. (3) ale Legii privind actele legislative, legile organice se modifică prin legi cu aceiaşi putere juridică sau cu putere juridică superioară

3. Dificultatea realizării unei expertize adecvate a proiectului dat este determinată de lipsa unei expuneri de motive. Absenţa unei expuneri de motive explicite care să însoţească proiectul de lege nu corespunde exigenţelor enunţate în art. 23 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, în partea ce ţine de conţinutul dosarului de însoţire a proiectului de act legislativ. Am putea admite că asemenea neconcordanţă priveşte doar dosarul proiectului de lege plasat pe pagina web a Parlamentului şi sîntem dispuşi să credem că asemenea neconcordanţă este accidentală.

4. Constatările şi sugestiile de mai jos vin să puncteze unele nereguli sau neclarităţi existenţa cărora, în opinia noastră, ar putea genera interpretări inadecvate şi chiar eronate, iar în consecinţă o premisă a coruptibilităţii:

Constatări şi obiecţii de fond

5. Cît priveşte articolul 1 din proiect, este necesar să menţionăm că legislaţia în vigoare nu reglementează un mecanism de implementare a acestuia. Astfel, în nota din proiectul legii se spune că personale eliberate din serviciu "pot fi angajate". Nu este clar, însă, cum se va decide cu care conducător de unitate să fie sau nu încheiat un contract de muncă pe o durată determinată. Menţionăm că, în lipsa unor criterii clare (dar şi în imposibilitatea stabilirii acestora), asemenea normă devine susceptibilă de corupţie.

O soluţie acceptabilă, în viziunea noastră, poate fi faptul ca adoptarea deciziilor respective să fie făcută în exclusivitate de o structură colegială.

De fapt, această propunere/obiecţie se referă doar la organizaţiile şi autorităţile publice. În instituţiile private, fondatorii, în modul stabilit de legislaţie, de sine stătător vor hotărî să aplice sau nu noua redacţie a articolului 82 din Codul muncii.

6. O altă obiecţie se referă la art. 2 din proiectul legii, care se stipulează că legea intră în vigoare la data adoptării.

O asemenea normă este ilegală, deoarece contravine art. 76 din Constituţie. În confirmarea celor enunţate, putem invoca şi Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 32 din 29.10.98 privind interpretarea art.76 din Constituţia Republicii Moldova "Intrarea în vigoare a legii", care fundamentează că legea adoptată urmează a fi publicată în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", iar legea publicată intră în vigoare: la data publicării, inclusiv în cazurile cînd această dată nu este prevăzută expres în textul legii sau la data prevăzută în textul ei, dar care nu poate precede data publicării legii;

În concluzie menţionăm că art. 2 din proiectul legii examinate este neconstituţional.

Alte constatări şi obiecţii

7. Conform normelor tehnicii legislative, numerotarea articolelor în lege se face cu cifre romane, dar nu cu cifre arabe. Prin urmare, numerotarea urmează a fi modificată.

8. La noul conţinut al notei - deoarece textul acesteia conţine o referinţă la un alt articol (art. 55 lit. f)), ar fi bine ca referinţa la lit. i) să conţină şi precizarea "din prezentul articol".

9. De oarece nota la articolul 82 din Codul muncii este parte integrantă a acestuia, iar proiectul examinat propune modificarea întregului cuprins al notei, ţinînd cont de exigenţele tehnicii legislative, textul modificării din proiectul legii trebui să fie expus, în următoarea redacţie:

"Notă. Persoanele eliberate din serviciu în temeiul lit. i) din prezentul articol, pot fi angajate pe o durată determinată în orice funcţie, alta decît cea de conducător de unitate".
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI