Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.359

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
13 11 2008
Untitled Document

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul legii privind modificarea Legii nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995
pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului

(înregistrat în Parlament cu nr.2999 din 22.10.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea Legii nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului.

Evaluare generală.

1. Autoral iniţiativei legislative este Guvernul (autor nemijlocit - Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare), prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2.Categoria actului legislativ propus este de lege organică, ceea ce corespunde prevederilor articolului 72 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 9 al Legii nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative. Potrivit alin.(9) din articolul 9 din Legea nr.780/27.12.2001, legi organice pot interveni numai în domeniile expres prevăzute de Constituţie sau în alte domenii deosebit de importante pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice. Relaţiile sociale reglementate de prevederile Legii nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995, pot fi considerate ca aparţinînd domeniului prevăzut de lit. i) alin. (3) din art. 72 al Constituţiei.

3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ, rezultă că modificările propuse au fost elaborate în scopul reglementării hotarelor folosinţelor funciare, cererii condiţiilor pentru folosirea raţională a terenurilor, precum şi pentru alte necesităţi ale statului. Prin acest proiect se propune modificarea destinaţiei şi schimbul unui teren cu suprafaţa de 15 hectare şi bonitatea de 61 grade, proprietate publică a statului din folosinţa Î.S. Institutul de Pomicultură, situat în extravilanul mun. Chişinău, în scopul construcţiei unui cartier locativ.

Fundamentarea proiectului

4.Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. În acest fel, considerăm că se încalcă dispoziţiile articolului 22 din Legea privind actele legislative, 780/2001.

Potrivit notei informative, prin acest proiect se propune modificarea destinaţiei şi schimbul unui teren cu suprafaţa de 15 hectare şi bonitatea de 61 grade, proprietate publică a statului din folosinţa Î.S. Institutul de Pomicultură, situat în extravilanul mun.Chişinău, în scopul construcţiei unui cartier locativ, însă în proiectul actului legislativ procedura şi eventualitatea unui schimb ulterior nu este reglementată.

În acest context menţionăm că, potrivit prevederilor Codului civil al Republicii Moldova părţile contractului de schimb au obligaţia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun. Fiecare parte este considerată vînzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte în schimb. Astfel, bunul ce urmează a fi schimbat trebuie să existe şi să fie determinat, să fie indicată adresa juridică, numărul cadastral, valoarea economică etc. De asemenea, urmează a fi indicat expres care teren va fi transmis Guvernului în schimb, locul amplasării, precum şi suprafaţa şi valoarea economică concretă. Aceste reglementări sunt necesare, reieşind din prevederile art. 825 din Codul civil care prevede că în cazul în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi compensată printr-o sumă de bani. Nu se indică cine va acţiona din numele statului la efectuarea schimbului şi cine va suporta cheltuielile de înregistrare a dreptului de proprietate. Nu este reglementată procedura de utilizare de mai departe a terenului ce urmează a fi scos din circuitul agricol etc.

Din cele menţionate mai sus putem concluziona că indicarea în nota informativă la proiect a intenţiei de a face schimb de terenuri este doar un argument ce trebuie să determine legislativul să adopte acest proiect, însă realizarea practică a acesteia este discutabilă şi trezeşte anumite îngrijorări.

Nu este clară necesitatea adoptării unei legi speciale privind derogarea de la principiile generale stabilite de Codul funciar, inclusiv, ţinînd cont de faptul că retragerea terenurilor agricole se face doar în cazuri excepţionale şi doar de Guvern. Mai mult decît atît, obiectivul proiectului nu este conform nici cu alineatul doi din articolul 83 al Codului funciar, care stabileşte excepţii de la regula generală doar în cazul "cînd sînt repartizate pentru construcţia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicaţii şi de transport electric, conducte), obiectivelor de exploatare minerală a petrolului şi gazelor şi a construcţiilor de producţie, necesare pentru exploatarea acestora".

Afară de aceasta, menţionăm faptul că nota informativă a fost întocmită la un proiect al unei hotărîri de Guvern, dar nu la proiectul legii expertizate. Ţinînd cont de aceasta, vom menţiona că argumentarea proiectului legii nu este suficientă şi valabilă şi nu corespunde exigenţelor impuse de articolul 20 din Legea privind actele legislative, 780/2001.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.

7. Fundamentarea financiar-economică Nu este făcută fundamentarea financiar-economică cu toate că implementarea proiectului în cauză presupune suportarea anumitor cheltuieli financiare sau, eventual, obţinerea unor profituri economice.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În rezultatul analizei proiectului şi notei informative la acesta, au fost depistate promovarea, directă, a intereselor/beneficiilor unor persoane juridice. Considerăm că Legea 668-XIII este supusă unor modificări, doar pentru a satisface interesele materiale a unei singure întreprinderi, şi anume a întreprinderii S.C."Divers Euro Consult" S.R.L., în detrimentul intereselor globale şi primordiale ale societăţii şi ale statului.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul va aduce prejudicii statului şi anume prin aprobarea modificărilor în cauză statul va fi lipsit de o proprietate cu o valoare economică ce ar putea aduce careva beneficii în cazul valorificării raţionale a acesteia.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative şi anume a prevederilor Codului funciar şi Codului civil.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine reglementări referitoare la activitatea autorităţilor publice.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului

Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri

Recomandarea

1

Art. II

Prin derogare de la prevederile art.83 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), se permite Guvernului retragerea acestor terenuri din circuitul agricol.


Nu este clară necesitatea adoptării unei legi speciale privind derogarea de la principiile generale stabilite de Codul funciar, inclusiv, ţinînd cont de faptul că retragerea terenurilor agricole se face doar în cazuri excepţionale şi doar de către Guvern. Mai mult decît atît, obiectivul proiectului nu este conform nici cu alineatul doi din articolul 83 al Codului funciar, care stabileşte excepţii de la regula generală doar în cazul "cînd sînt repartizate pentru construcţia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicaţii şi de transport electric, conducte), obiectivelor de exploatare minerală a petrolului şi gazelor şi a construcţiilor de producţie necesare pentru exploatarea acestora"

Coruptibilitate

Lipsa procedurilor administrative

Concurenţa normelor de drept

Promovarea intereselor private


Propunem respingerea proiectului.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare deoarece este promotor al unor interese private în detrimentul interesului global general, şi respectiv, promovarea acestuia, poate fi calificată drept coruptibilă.

 


Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI