Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.354

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
12 11 2008
Untitled Document

RAPORT DE EXPERTIZĂ

la proiectul Legii privind completarea art. 101 din Codul Fiscal
(înregistrat în Parlament cu nr.2961din 16.10.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea art. 101 din Codului Fiscal.

Evaluare generală

1. Autoral iniţiativei legislative este deputat în parlament (Valeriu COSARCIUC) fapt ce corespunde cu exigenţele constituţionale de la art.73 din Constituţie, iar prezentarea proiectului în Parlament este în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2.Categoria actului legislativ propus este de lege organică, ceea ce corespunde prevederilor alin.5 din articolul 9 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Din nota informativă ce însoţeşteproiectul actului legislativ expertizat scopul modificărilor propuse este promovarea investiţiilor în agricultură şi renovarea parcului de maşini agricole. Autorul intenţionează să-şi realizeze scopul propus prin includerea tractoarelor cu şenile şi tractoarelor agricole şi forestiere, cu roţi, atît noi cît şi parţial uzate în categoria tehnicii agricole, la achiziţia căreia se restituie taxa pe valoarea adăugată.

Fundamentarea proiectului

4.Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice economice, financiare. În acest fel se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Lipsa argumentării financiare detaliată privind implementarea proiectului, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect de lege ce se referă la sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat. Astfel, se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001 potrivit căruia grupul de lucru, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, întocmeşte o notă informativă în care include fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură precum şi, actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.

7. Fundamentarea financiar-economică. Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor şi a calculelor economico-financiare. Proiectul de lege nu a fost supus nici unei analize a impactului de reglementare, aşa cum este prevăzut de cerinţele normelor art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, art. 4 şi art.13 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de  monitorizare a  eficienţei actului de  reglementare, aprobată prin Hotărîriea Guvernului nr. 1230  din  24.10.2006.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul notei informative anexate la proiectul expertizat se poate constanta promovarea unui interes de grup şi anume a importatorilor de tractoare agricole şi forestiere atît noi cît şi parţial uzate. Este evident faptul, că adoptarea acestor modificări va avea un efect dublu: - unul negativ, care se va răsfrînge asupra bugetului de stat; - şi unul pozitiv consecinţa căruia este susţinerea producătorilor agricoli şi renovarea parcului de maşini agricole, în condiţia în care vînzătorii tehnicii agricole vor micşora preţul la aceste utilaje. Considerăm că în situaţia economică actuală a Republicii Moldova o astfel de măsură poate fi considerată binevenită.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii de persoane.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative. Potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative titlul actului legislativ trebuie să fie laconic şi să exprime cu claritate obiectul reglementării precum şi în titlu se indică numărul actului legislativ din anul în care a fost adoptat definitiv. Astfel, în titlu nu se indică momentul şi sursa în care actul legislativ a fost făcut public.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine reglementări referitoare la activitatea autorităţilor publice.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei poate fi propus în redacţia sa actuală spre adoptare în Parlament cu eliminarea neajunsurilor depistate.

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI