Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.034

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
7 08 2006

Aviz
la proiectul Legii privind statutul ofiţerului de urmărire penală
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 2977 din 20.07.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la modificările şi completările unor acte legislative. 

Evaluare generală 

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, fapt ce corespunde prevederilor articolului 73 din Constituţie şi articolul 44 din Regulamentul Parlamentului;  
  • Parlamentul este competent să adopte noi reglementări în domeniul securităţii statului în temeiul art. 66 şi art.72 din Constituţie.

2. Proiectul nu conţine preambulul, aşa cum aceasta este prevăzut de articolele 24 alineatul (1) litera b) şi 26 din Legea privind actele legislative.

3. Proiectul nu conţine clauza de adoptare în corespundere cu articolul 24 alineatul (1) litera c) şi articolul 27 din Legea privind actele legislative. Considerăm că anume din acest considerent nu este clar dacă proiectul propus este o lege ordinară sau organică.

4. Având în vedere că în Legea cu privire la Serviciul de Informaţii şi Securitate se conţin foarte multe reglementări paralele, complementare şi contradictorii reglementărilor prevăzute în proiectul de lege avizat, considerăm necesar ca în dispoziţiile finale şi tranzitorii să fie stipulată corelarea acestor reglementări, în modul prevăzut de articolul 30 din Legea privind actele legislative.

5. În procesul elaborării proiectului legii nu s-a efectuat expertiza acestuia, aşa cum este prevăzut de articolul 22 alineatul (4) din Legea privind actele legislative. De altfel, având în vedere că proiectul prevede obligaţii financiare suplimentare pentru stat (de exemplu articolul 32 din proiect), cel puţin expertiza financiară a acestuia trebuia să fie obligatorie.

Constatări  de fond 

6. Având în vedere că mai multe articole din proiect prevăd evaluarea calităţilor personale şi profesionale (articolul 7 alineatul (2) litera c), articolul 8, articolul 10 alineatele (3) şi (4), articolul 14 alineatul (2), articolul 17 alineatul (7), articolul 23 alineatul (3) litera c), articolul 37), ar fi fost necesar de a prevedea în lege crearea unei comisii de evaluare (calificare/atestare), modul de creare a acesteia, componenţa, atribuţiile, modul de contestare a hotărârilor comisiei, precum şi criteriile de evaluare a calităţilor personale şi profesionale. Admitem că există un act normativ (administrativ) intern, care parţial reglementează problemele enunţate, însă deoarece acesta nu este public (nu a fost publicat în Monitorul Oficial), iar sub incidenţa lui nimeresc persoanele, care încă nu sînt angajate în Serviciu şi nu au acces la actul respectiv, ar fi fost judicios ca respectivele reglementări să fie prevăzute în lege, la care vor avea acces toţi competitorii la angajare în SIS. În cazul nereglementării detaliate a problemelor abordate mai sus, normele respective prezintă un pericol sporit de coruptibilitate prin posibilitatea stabilirii unor criterii deliberate a evaluării calităţilor personale şi profesionale a candidaţilor la angajare în Serviciu.

7. Articolul 7 alineatul (3) din proiect oferă Directorului SIS discreţia de a stabili cerinţe suplimentare pentru candidatul care solicită unele funcţii specifice. Această normă prezintă pericol sporit de coruptibilitate pe motiv că nu garantează evitarea unor decizii arbitrare în domeniu şi oferă condiţii pentru abuz de putere. Întru evitarea problemei abordate, este recomandabil de a identifica respectivele funcţii specifice şi de a stabili expres cerinţele speciale, cărora urmează să corespundă candidatul la funcţiile respective.

8. Articolul 7 alineatul (4) din proiect obligă candidatul la angajare în Serviciu să prezinte dosarul personal, însă nici o normă nu defineşte conţinutul acestui dosar. În consecinţă, nu este exclusă solicitarea arbitrară a unor documente irelevante pentru completarea dosarului personal, ceea ce ar putea favoriza apariţia unor elemente de coruptibilitate. Recomandarea este de a specifica conţinutul dosarului personal.

9. Articolul 10 alineatul (3) şi articolul 11 din proiect permite Serviciului de a nu comunica competitorilor la angajare în SIS motivele refuzului angajării. Considerăm situaţia inacceptabilă cu un pericol sporit de coruptibilitate, care oferă condiţii pentru abuz de putere, pe motiv că refuzul de angajare ar putea fi unul arbitrar. De altfel, candidatul la angajare în Serviciu ar fi trebuit să cunoască motivele refuzului pentru:

a) întreprinderea de acţiuni (dacă este posibil) întru ajustarea condiţiilor sale la cerinţele înaintate pentru colaboratorii SIS în vederea unei candidări repetate la angajare în Serviciu;

b) contestarea în instanţă a refuzului, în cazul în care candidatul va considera acest refuz drept unul ilegal.

10. Articolul 25 alineatul (3) litera h) din proiect abilitează Directorul Serviciului cu discreţia punerii la dispoziţie a ofiţerilor de informaţii pe un termen de pînă la 4 luni. Considerăm că această normă oferă condiţii pentru abuz de putere şi comportă un risc sporit de coruptibilitate pe motivul lipsei unor definitivări punctuale în domeniu.

11. În baza articolului 37 alineatul (3) din proiect, Directul SIS are dreptul să dispună atestarea anticipată a ofiţerului de informaţii. Norma enunţată oferă condiţii pentru abuz de putere şi prezintă un pericol sporit de coruptibilitate. Este recomandabil de a enumera exhaustiv cazurile când un ofiţer de informaţii poate fi supus unei atestări anticipate.

12. În conformitate cu articolul 47 alineatul (3) din proiect, Directorul Serviciului, arbitrar, poate propune eliberarea din funcţie a ofiţerului de informaţie condamnat la amendă, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumită activitate, precum şi cei scutiţi de pedeapsă penală. Această normă oferă condiţii pentru abuz de putere şi prezintă un pericol sporit de coruptibilitate. Considerăm că este necesar de a reglementa cît mai detaliat condiţiile în care o persoană poate fi eliberată din SIS.

Alte constatări şi obiecţii

13. În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera b), în SIS pot fi angajate numai persoanele care au atins vârsta de 21 de ani şi nu au depăşit vârsta de 30 de ani. În cazul lipsei unor justificări palpabile, această normă pare a fi una discriminatorie.

14. Articolul 21 alineatul (2) din proiect implică modificarea Codului cu privire la contravenţiile administrative şi/sau a Codului penal întru stabilirea pedepselor pentru comiterea faptelor enumerate în articol.

15. Articolul 25 din proiect prevede posibilitatea suspendării din funcţie şi punerea la dispoziţie. Alineatul (3) din articolul enunţat statuează cazurile punerii la dispoziţie, însă trece cu tăcerea cazurile suspendării din funcţie. Dacă acestea sunt similare celor indicate în Codul muncii, ar fi fost bine ca acest fapt să fie indicat expres în lege.

16. Referindu-ne la articolul 32 alineatul (4) din proiect, menţionăm că prin hotărârea Curţii Constituţionale nr. 16 din 19 mai 1997, locuţiunea "viza de reşedinţă" din Regulamentul cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 376 din 6 iunie 1995 a fost declarată neconstituţională şi actualmente locuţiunea respectiva nu mai este utilizată în legislaţia care reglementează înregistrarea cetăţenilor după locul de trai.

17. Articolul 49 alineatul (3) din proiect permite numai femeilor ofiţeri de informaţii de a beneficia de unele drepturi şi înlesniri determinate de întreţinerea copiilor. Considerăm că sub locuţiunea "întreţinerea copiilor" s-a avut în vedere îngrijirea copiilor până la o anumită vârstă. Această prevedere este una discriminatorie pe motiv că dreptul de a îngriji copiii le revine şi bărbaţilor. Soţii pot să ajungă la o înţelegere că de întreţinerea copiilor se va ocupa tata şi nu mama.

Concluzii 

Considerăm că proiectul Legii poate fi adoptat cu condiţia revizuirii sau eliminării elementelor coruptibile, precum şi a altor carenţe, evidenţiate în secţiunile precedente ale avizului.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI