Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.340

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
23 10 2008
Untitled Document

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii privind completarea articolului 20
din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997

(înregistrat în Parlament cu nr. 2682 din 12.09.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii privind completarea articolului 20 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997.

Evaluare generală

1. Autorul iniţiativei legislative. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative. Autorul iniţiativei legislative este un deputat în Parlament, (Gheorghe POPA), fapt ce corespunde prevederilor art. 73 din Constituţie şi art. 47 (44) din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus spre examinare este determinată corect - lege organică, deoarece propune modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, atribuit la categoria legilor organice. Conform art. 35 alin. (3) al Legii privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001, actul legislativ de modificare are, de regulă, o forţă juridică egală cu cea a actului ale cărui dispoziţii le modifică.

3. Scopul promovării proiectului. Conform Notei Informative la proiect, Serviciul Fiscal de Stat organizează diferite concursuri, cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, şi-au adus contribuţia la îmbunătăţirea procesului de administrare fiscală şi/sau la majorarea încasărilor la bugetul public naţional. Organizarea concursurilor se efectuează în modul stabilit de Guvern. Implementarea modificărilor propuse prin proiectul de Lege are ca scop, conform autorului, majorarea aportului fiecărui membru a societăţii, întru disciplinarea şi legalizarea activităţii agenţilor economici. Astfel, proiectul de lege propune ca sursa de venit, primită ca premiu în rezultatul concursului organizat de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art.133 alin.(1) lit.i) din Codul fiscal, să fie constatată ca sursă de venit neimpozabilă.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiect este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel, Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă permite să se înţeleagă scopul si sarcinile prepuse, dar nu prezintă o estimare financiară a acestuia, deşi proiectul de lege invoca presupune anumite implicaţii financiare. Conform art. 131 alin. (4) din Constituţie orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern. Prin urmare, considerăm impetuos necesară expunerea poziţiei Guvernului privind această iniţiativă legislativă.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă lipsesc referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare, nu este estimat nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările comunitare.

7. Fundamentarea financiar-economică. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi aceasta era necesară, ţinînd cont de prevederile art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Prezentul proiect propune stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, şi-au adus contribuţia la îmbunătăţirea procesului de administrare fiscală şi/sau la majorarea încasărilor la bugetul public naţional. Scopul propus corespunde interesului public.

9. Modul de exercitare a atribuţiilor autorităţilor publice. Proiectul de lege propune ca sursa de venit, primită ca premiu în rezultatul concursului organizat de către Serviciul Fiscal de Stat conform prevederilor art.133 alin.(1) lit.i) din Codul fiscal, să fie constatată ca sursă de venit neimpozabilă.

Organizarea concursurilor se efectuează în modul stabilit de Guvern în Hotărîrea Guvernului
nr. 952 din 11.08.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a concursurilor pentru stimularea contribuabililor (Monitorul Oficial 154-156/956, 15.08.2008).

Astfel aplicabilitatea practică a iniţiativei legislative expertizate, care de facto este un accesoriu la evenimentul de bază de selectare a cîştigătorilor concursului, va fi determinată corectitudinea şi exigenţa selectării candidaţilor/cîştigătorilor în conformitate nu doar cu litera, dar şi cu spiritul actului normativ.

10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Nu pot fi constatate prejudicii aduse prin aplicarea actului, cel puţin la această fază de iniţiativă.

11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Nu se atestă contradicţii directe cu reglementările legislaţiei în vigoare, proiectul este îndreptat anume pentru a facilita aplicarea adecvată a legislaţiei în domeniu.

12. Impactul şi interacţiunea proiectului cu alte acte legislative şi normative. Proiectul de lege conţine referinţa la articolul art.133 alin.(1) lit.i) din Codul fiscal şi o referinţă fără nominalizare (specificare) la Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 11.08.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a concursurilor pentru stimularea contribuabililor. Asemenea referinţă este compatibilă cu rigorile tehnicii legislative

13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul proiectului corespunde în principiu exigenţelor de ordin lingvistic şi tehnico-juridic, stabilite de Legea privind actele legislative, cu unele excepţii.

14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Nu pot fi atestate reglementări care ar prejudicia modul de activitate a autorităţilor publice. Proiectul de lege deşi se referă la uzul actului oficial pentru aplicarea scutirii de plata impozitelor a contribuabililor câştigători de concursuri, acesta nu reflectă şi nu conţine atribuţii extensive de reglementare sau abuzive sau alte aspecte care ar determina invocarea existenţei unui element de coruptibilitate.

Concluzii

Considerăm justificarea proiectului de lege drept insuficientă, în lipsa unor calcule ce ar permite fundamentarea unei concluzii care să confirme oportunitatea unei asemenea iniţiative. Din aceste considerente, invocăm dificultatea sau chiar imposibilitatea atingerii scopului propus în nota de fundamentare a proiectului de lege prin metoda aleasă de către autorul iniţiativei legislative.


Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI