Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.349

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
22 10 2008
Untitled Document

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea art.5 din Legea nr.768-XIV
din 02.02.2000 privind statutul alesului local.

(înregistrat în Parlament cu nr.2855 din 03.10.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea art.5 din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local.

Evaluare generală

1. Autoral iniţiativei legislative este un deputat în Parlament, fapt ce corespunde cu exigenţele constituţionale de la art.73, iar prezentarea proiectului în Parlament este în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2.Categoriaactului legislativ propus este de lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi prevederilor Legii privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Potrivit notei informative proiectul este determinat de necesitatea aducerii în concordanţă a prevederilor Legii statutului alesului local cu prevederile Legii privind administraţia publică locală.

Potrivit prevederilor lit. a), alin.(2) al art.5 din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, mandatul consilierului local încetează înainte de termen în caz de absenţă a acestuia fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului sau ale comisiei din care face parte.

După adoptarea Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală în redacţie noua, Parlamentul Republicii Moldova a omis temeiul de ridicare a mandatului consilierului local înainte de termen pentru absenţe nemotivate de la şedinţele consiliului local respectiv.

Divergenţele dintre texte au fost determinate de opţiunile politice contradictorii. Prima se referea la necesitatea asigurării corelaţiei dintre nulitatea oricărui mandat imperativ şi asigurarea unei largi independenţe a alesului local, iar cealaltă se întemeia pe raţiunea asigurării unei activităţi dinamice a consiliului local evitînd blocarea acestuia pe motivul frecventelor absenţe ale aleşilor locali.

Astfel, pentru a asigura aplicarea uniformă a legislaţiei ce ţine de ridicarea mandatului de consilier înainte de termen a fost înaintat proiectul de lege respectiv, precum şi pentru a exclude aplicarea concomitentă a două norme cu acelaşi obiect de reglementare, care în condiţiile alin.(7) al art.6 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative pot fi calificate drept un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării.

Proiectul de lege nu vine cu un nou concept propriu, dar este bazat pe conceptul legii de bază, pe care o modifică. Raportînd modificările propuse pentru a fi incluse în legea de bază constatăm că aceasta se încadrează organic în structura şi conţinutul legii.

Fundamentarea proiectului

4.Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul evidenţiază elementele pe care le conţine proiectul legii. Totodată, nota informativă nu face argumentările de rigoare în complexitatea lor şi nu explică care vor fi mecanismele de asigurare a activităţii consiliilor locale în condiţiile în care foarte mulţi consilieri pleacă la muncă peste hotare şi nu doresc să depună mandatul de consilier. Multiple adresări de acest gen au fost înregistrare de Comisia Electorală Centrală, care la rîndul ei a solicitat explicaţii de la organele de lucru ale Parlamentului, pe marginea soluţionării problemelor determinate de discrepanţele legale. Practic, Comisia pentru administraţie publică a Parlamentului a explicat CEC şi autorităţilor locale despre imposibilitatea ridicării mandatului alesului local pentru trei absenţe nemotivate de la şedinţele consiliului local respectiv.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă face referire doar la faptul că o astfel de măsură este determinată şi promovată avînd la bază şi poziţiile experţilor Consiliului Europei. Libertatea activităţii consilierilor locali va implica şi responsabilitatea acestora faţă de alegători şi interesele comunităţii, fiind considerată drept o exigenţă a unui stat democratic.

7. Fundamentarea financiar-economică. Nota informativă a proiectului de lege nu face nici o argumentare financiară asupra implementării proiectului. Deşi la prima vedere se pare că proiectul nu necesită cheltuieli financiare, în cazul în care măsurile promovate de proiectul de lege va conduce la blocarea activităţii consiliilor locale pe motivul absenţei nemotivate a consilierilor locali, aceste consilii potrivit legii se vor dizolva de drept. Prin urmare alegerile anticipate parţiale nu vor putea fi evitate, iar pentru organizarea de noi alegeri vor fi necesare cheltuieli financiare.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează interesele consilierilor locali şi contribuie la consolidarea statutului acestora.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din analiza textului proiectului de lege constatăm că proiectul respectă interesul general al colectivităţilor locale prin promovarea independenţei aleşilor locali.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Raportînd prevederile proiectului la legislaţia în vigoare, constatăm că prevederile acestuia au drept scop să integreze legea de bază în sistemul legislativ prin aplicarea metodei compatibilităţii normelor legislative şi nu prin promovarea suplinirii şi extinderii acestora.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul de lege nu prevede conferirea de atribuţii autorităţilor publice.

Concluzii

13. Concluzionînd asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, este de menţionat că acesta oferă organului legislativ posibilitatea de analiza repetat conceptele şi contradicţiile de opinii privind instituţia ridicării mandatului alesului local înainte de termen pentru mai multe absenţe nemotivate de la şedinţele consiliului local şi să emită o reglementare definitivă.

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI