Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.347

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
22 10 2008
Untitled Document

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii cu privire la completarea Legii nr.1540-XIII din

25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului
(înregistrat în Parlament cu nr.2806 din 29.09.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament (Valentina BULIGA), fapt ce corespunde cu exigenţele constituţionale de la art.73 din Constituţie, iar prezentarea proiectului în Parlament este în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.47 din Regulamentul Parlamentului.

2.Categoria actului legislativ propus este de lege organică, ceea ce nu corespunde prevederilor alin.(3) din articolul 10 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative. Potrivit alin.(9) din articolul 9 din Legea nr.780/27.12.2001, legi organice pot interveni numai în domeniile expres prevăzute de Constituţie sau în alte domenii deosebit de importante pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice. Relaţiile sociale reglementate de prevederile Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului nu fac parte din categoria domeniilor care trebuie reglementate prin legi organice.

3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Reieşind din nota informativă ce însoţeşteproiectul actului legislativ expertizat, scopul modificărilor propuse ţine de asigurarea pieţii produselor farmaceutice cu medicamente mai ieftine, precum şi îmbunătăţirea situaţiei financiare a instituţiilor medico-sanitare. Totodată, autorul susţine că aplicarea în practică a prevederilor Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului au un impact negativ asupra situaţiei economico-financiare a instituţiilor medico-sanitare publice, cît şi a asigurării cu medicamente a populaţiei în general, astfel adoptarea prevederilor proiectului va redresa situaţia creată.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice, economice, financiare. Aşa fiind, considerăm că au fost încălcate dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001. Lipsa argumentării financiare detaliate privind implementarea proiectului, nu poate fi explicată, deoarece se propune un proiect de lege care va exclude un capitol al veniturilor la fondul ecologic. Astfel, se încalcă prevederile art. 20 lit. d) şi e) din Legea 780/27.12.2001 potrivit cărora grupul de lucru, concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, întocmeşte o notă informativă în care include fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură precum şi, actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.

7. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi aceasta era necesare, ţinînd cont de condiţiile imperative ale articolului 22 din Legea privind actele legislative.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. În rezultatul analizei proiectului, poate fi admis faptul că prin acesta se promovează, indirect interesele materiale ale furnizorilor şi importatorilor de produse farmaceutice ambalate în ambalaj de plastic, camuflînd acest interes prin "grija" faţă de păturile social vulnerabile ce necesită procurarea unor medicamente la preţuri mai mici. Vom menţiona adiţional faptul, că efectul de durată al utilizării ambalajelor de plastic şi impactul negativ asupra mediului ambiant, poate avea un efect mult mai negativ asupra stării sănătăţii persoanelor şi a generaţiei viitoare.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul poate aduce prejudicii bugetului public prin diminuarea veniturilor la fondul ecologic.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului nu au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect corespund normelor de redactare lingvistică şi terminologiei juridice consacrate.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine reglementări referitoare la activitatea autorităţilor publice.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare deoarece, în opinia noastră, promovează interesele private ale furnizorilor şi importatorilor de produse farmaceutice în ambalaj de plastic, în detrimentul interesului public general.

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI