Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.342

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
13 10 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru completarea Codului de procedura civila (art.127, 128)
(înregistrat în Parlament cu nr. 2720 din 17.09.2008

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Codului de procedura civila (art.127, 128).

Evaluare generală

1.Autorul iniţiativei legislative. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative. Autorul iniţiativei legislative este Guvernul, fapt ce corespunde prevederilor art. 73 din Constituţie şi art. 47 (44) din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus spre examinare este determinată corect - lege organică, deoarece propune modificarea Codului de procedura civila, atribuit la categoria legilor organice. Conform art. 35 alin. (3) al Legii privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001, actul legislativ de modificare are, de regulă, o forţă juridică egală cu cea a actului ale cărui dispoziţii le modifică.

3. Scopul promovării proiectului. Conform Notei Informative, proiectul este elaborat întru executarea prevederilor art. 97 din Legea privind protecţia soiurilor de plante nr. 39- XVI din 29 februarie 2008, art. 86 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, art. 75 din Legea privind protecţia invenţiilor nr.50-XVI din 7 martie 2008, art. 59 din Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 precum şi art. 49 din Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate nr. 66-XVI din 27 martie 2008.

Legile nominalizate au fost adoptate de Parlamentul Republicii Moldova în vederea armonizării acestora la Directivele Parlamentului European şi asigurării unui nivel de protecţie şi de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală similar celui existent în Comunitatea Europeană.

Prezentul proiect propune completarea articolelor 127 şi 128 din Codul de procedură civilă cu prevederi noi referitoare la asigurarea probelor în cazurile de apărare a drepturilor de proprietate intelectuală pînă la intentarea procesului în instanţa de judecată. Astfel, art. 127 se completează cu alineatul (3) care presupune, că orice persoană căreia i s-au încălcat drepturile de proprietate intelectuală, poate cere instanţei, în raza de activitate a căreia se află dovezile, aplicarea de măsuri provizorii pentru asigurarea acestora, cu condiţia depunerii unei cauţiuni sau garanţii echivalente corespunzătoare, necesare să repare prejudiciile care ar putea fi cauzate pîrîtului în cazul în care nu va fi constatată existenţa unei încălcări. Completarea ce se propune în articolul 128 stabileşte concret unde va fi depusă cererea de asigurare a probelor.

Fundamentarea proiectului

4.Nota informativă la proiect este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel, Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă detaliază clar şi elocvent evoluţia intenţiei şi scopul urmărit de autorul proiectului - Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă se menţionează că elaborarea proiectului de lege a fost determinată de necesitatea racordării legislaţiei noastre celei europene. De asemenea, proiectul a fost precedat de un studiu al experienţei altor ţări în problema dată şi asemenea norme se aplică în majoritatea statelor din Uniunea Europeană (spre exemplu în Franţa acestea sunt stabilite în Codul de proprietate intelectuală). Temeiul legal al acestor norme este Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, la care au fost armonizate şi legile speciale naţionale din domeniu.

7. Fundamentarea financiar-economică. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi aceasta era necesară, ţinînd cont de prevederile art.20 al Legii nr.780-XV privind actele legislative, şi avînd în vedere necesitatea cunoaşterii, eventual, a pericolului utilizării abuzive a dreptului de asigurare a probelor, dacă practica europeană cunoaşte asemenea precedente. Un răspuns negativ de asemenea ar fi de folos la aprecierea corectă a situaţiei.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Impactul şi interacţiunea proiectului cu alte acte legislative şi normative. Proiectul de lege conţine referinţe la alte articole din CPC, în limitele admisibile de exigenţele tehnicii legislative.

9. Modul de exercitare a atribuţiilor autorităţilor publice. Proiectul de lege deşi se referă la uzul actului oficial pentru asigurarea probelor în condiţiile noii prevederi, această referinţă nu reflectă sau nu conţine atribuţii extensive de reglementare sau abuzive fie alte aspecte de acelaşi gen, fapt care ar determina invocarea existenţei elementelor de coruptibilitate.

10. Modul de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor. Proiectul de lege reglementează un mod nou de exercitare a dreptului de proprietate intelectuală. Deşi este un interes ce merită a fi promovat, obiecţia se referă la abordarea unilaterală, prea îngustă a protecţiei dreptului/interesului public, doar în cazul unei încălcări a dreptului de proprietate intelectuală. De jure, această conotaţie mult prea îngustă ar putea fi determinată de faptul că iniţiativa elaborării proiectului examinat aparţine Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Totuşi, avînd în vedere că procesul legislativ invocă avizarea proiectului de lege de toate autorităţile publice, inclusiv de către Ministerul Justiţiei, putem admite că această iniţiativă care merită să fie, de principiu, susţinută, trebuie să fie aplicabilă unui cerc mai mare de interese protejate de lege.

11. Transparenţa şi accesul la informaţie. Nu au fost identificate elemente de coruptibilitate la acest compartiment.

12. Răspundere şi responsabilitate. Nu au fost identificate elemente de coruptibilitate la acest compartiment.

13. Mecanisme de control. Deşi nu putem vorbi în mod direct de prezenţa unui element de coruptibilitate, atenţionăm asupra pericolului situaţiei "abuzului de drept". Totuşi şi aceasta va putea fi depăşită în cazul existenţei unei practici de implementare a normei legale noi şi a unicităţii principiilor de interpretare a lor.

Concluzii

De principiu proiectul de lege ar putea fi susţinut şi promovat, lipsind în mod general elemente de coruptibilitate.


Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI