Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.331

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
8 10 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XVI din 20 decembrie 2007 privind aplicarea unei măsuri de salvgardare
(înregistrat în Parlament cu nr.2577 din 28.08.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XVI din 20 decembrie 2007 privind aplicarea unei măsuri de salvgardare.

Evaluare generală

1. Autoral iniţiativei legislative este Guvernul (autor nemijlocit - Ministerul Economiei şi Comerţului) prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2.Categoriaactului legislativ propus este de lege organică, ceea ce corespunde prevederilor alin.5 din articolul 9 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ expertizat scopul modificărilor propuse este preîntîmpinarea riscului iminent de prejudiciere considerabilă a industriei naţionale, prin aplicarea măsurilor de salvgardare la importul produselor zaharoase şi de brutărie. Totodată, autorii proiectului susţin că adoptarea modificărilor va permite stabilirea unui mediu concurenţial echivalent pentru produsele importate şi pentru cele autohtone şi va duce la revitalizarea industriei de profil.

Fundamentarea proiectului

4.Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare suficientă a proiectului, evidenţiind cauzele şi consecinţele ce vor surveni în urma adoptării modificărilor propuse.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare sau alte reglementări internaţionale.

7. Fundamentarea financiar-economică. Din conţinutul notei informative nu rezultă faptul că ar fi fost făcută o estimare a cheltuielilor şi a calculelor economico-financiare. Proiectul de lege nu a fost supus nici unei analize a impactului de reglementare, aşa cum este prevăzut de cerinţele normelor art. 20 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, art. 4 şi art.13 din Legea nr.235-XVI din 20.07.2006 privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de  monitorizare a  eficienţei actului de  reglementare, aprobată prin Hotărîriea Guvernului nr. 1230  din  24.10.2006.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul notei informative anexate la proiectul expertizat se poate constata promovarea unui interes de grup, şi anume, a producătorilor de produse zaharoase şi de brutărie. Considerăm că această promovare a intereselor nu este în contradicţie cu interesul public. Este evident faptul, că adoptarea acestor modificări va avea un efect dublu: - unul negativ, care se va răsfrînge asupra activităţii economice a importatorilor produselor respective; - şi unul pozitiv consecinţa căruia este susţinerea şi promovarea producătorilor autohtoni. Considerăm că în situaţia economică actuală a Republicii Moldova o astfel de măsură poate fi considerată binevenită.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii de persoane.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului nu au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine reglementări referitoare la activitatea autorităţilor publice.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei poate fi propus în redacţia sa actuală spre adoptare în Parlament cu eliminarea neajunsurilor depistate..

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI