Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.337

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
3 10 2008

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2008
(înregistrat în Parlament cu nr. 2613 din 04.09.2008)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 271-XVI din 7 decembrie 2007.

Evaluare generală

1. Autoral iniţiativei legislative este Guvernul (autor nemijlocit - Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului), prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2.Categoriaactului legislativ propus este de lege organică, ceea ce corespunde prevederilor alin.(5) din articolul 9 din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

3. Scopul şi necesitatea promovării proiectului. Din nota informativă ce însoţeşte proiectul actului legislativ expertizat scopul modificărilor propuse este ajustarea prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 271-XVI din 7 decembrie 2007 cu prevederile Legi nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

Fundamentarea proiectului

4.Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe pagina web a Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă ce însoţeşte proiectul conţine o argumentare suficientă a proiectului, evidenţiind cauzele şi consecinţele ce vor surveni în urma adoptării modificărilor propuse.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota informativă nu face nici o referire la compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei comunitare.

7. Fundamentarea financiar-economică lipseşte. Implementarea prevederilor proiectului nu atrage creşterea sau diminuarea cheltuielilor bugetare şi fundamentarea financiar-economică nu este necesară.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă prejudicierea anumitor categorii de persoane.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. La examinarea proiectului nu au fost stabilite anumite neconcordanţe dintre prevederile lui şi dispoziţiile altor acte normative.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, prevederile proiectului corespund normelor lingvistice de redactare juridică.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu conţine reglementări referitoare la activitatea autorităţilor publice.

Concluzii

În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei nu este afectat de elemente de coruptibilitate şi poate fi propus în redacţia sa actuală spre adoptare în Parlament

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI