Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.031

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
2 08 2006

Aviz
la proiectul Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 noiembrie 2005
(nr. de înregistrare în Parlament nr.2933 din 18.07. 2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 noiembrie 2005

Evaluare generală

1. Proiectul este înaintat în corespundere cu cerinţele iniţierii actelor legislative:

  • autor al iniţiativei este Guvernul, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului;
  • Parlamentul este competent să modifice legislaţia anterioară în domeniul bugetar în conformitate cu statuările constituţionale ale art.66 lit. a), art.72 alin.3, lit. r), art.131 şi art. 132 din Constituţie, conform cărora, bugetul de stat este adoptat prin lege şi care este format atît din venituri bugetare, cît şi cheltuielile bugetare care vor fi efectuate pe parcursul anului financiar al statului.

2. Trebuie menţionat faptul, că proiectul Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 face parte din categoria actelor legislative generale, ce cuprind norme juridice aplicabile tuturor raporturilor sociale sau subiectelor de drept (vezi art. 6 alin. 2 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001). În acest sens, proiectul legii se referă la veniturile şi cheltuielile statului, fiind instituite unele norme aplicate unui număr nedeterminat de subiecţi de drept. Totodată, conform alin. (3) al articolului 35 din Legea 780/2001, actul legislativ de modificare sau completare are, de regulă, o forţă juridică egală cu cea a actului ale cărui dispoziţii le modifică sau le completează. Prin urmare, categoria actului legislativ examinat este determinată corect.

3. În conformitate cu art.19 din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, textul propus corespunde în esenţă cerinţelor redactării lingvistice.

Obiecţii de fond

1. Trebuie menţionat faptul că elaborarea proiectului nu a fost precedată de o analiză ştiinţifică a consecinţelor politice, sociale, economice, financiare etc. în conformitate cu art. 13 din Legea 780/2001.

2. Din analiza conţinutului proiectului, remarcăm, că proiectul nu este în contradicţie cu normele Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr. 291-XVI din 16 noiembrie 2005 şi alte acte legislative în vigoare. În acest sens, este respectată procedura rectificării bugetului de stat, în conformitate cu art. 40 şi 41 din Legea privind sistemul şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996.

În altă ordine de idei, trebuie menţionat faptul că potrivit art.101 alin. 5 din Codul fiscal este stabilită procedura restituirii TVA. O reglementare similară este stabilită şi în proiectul examinat, fiind conformă procedurii instituite de legislaţia fiscală. Totuşi, este necesar de specificat că normele prevăzute la punctul 8 din proiect la art. 301 alin.(1) ridică unele semne de întrebare cu referire la sintagma "...poate fi efectuată peste limitele aprobate în buget...". În acest sens, poate fi invocată incompatibilitatea cuprinsului normei menţionate în proiect cu art. 131 alin.(6) din Constituţie, potrivit căruia "nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare".

3. Cu referire la impactul anticorupţie al proiectului legii, considerăm că acesta instituie anumite reglementări care pot crea anumite probleme în sfera coruptibilităţii doar în faza de executare nemijlocită a modificărilor propuse. De menţionat că punctul 8 din proiect la art. 301 alin.1 ridică unele semne de întrebare cu referire la ordinea plăţilor, efectuate pentru beneficiarii de restituiri. În acest context considerăm că sintagma "în funcţie de cererile beneficiarilor..." nu este cea mai potrivită şi exactă, fapt care poate duce la unele acţiuni ipotetic coruptibile ale factorilor de decizie.

Recomandări pentru eliminarea normelor care favorizează sau pot favoriza corupţia.

În general, instituţia restituirii TVA ridică un şir de probleme în practica aplicării legislaţiei fiscale în vigoare. Cu referire la acest aspect, relevăm faptul că agenţii economici au frecvent probleme la restituirea TVA. Motivul, invocat de Ministerul finanţelor este faptul că nu sînt surse financiare disponibile, ceea ce adesea se finaliza cu acţiuni în instanţa judiciară pentru restituirea acestui impozit indirect. Problema care se poate isca din interpretarea art. 301 alin.(1) din proiect este prioritatea restituirii sumelor TVA. Sintagma "în funcţie de cererile beneficiarilor de restituiri" poate fi interpretată în sens larg, fiind luate în consideraţie cererile în dependenţă de: sumă, datorii faţă de buget, în funcţie de suma care se află în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) şi alte situaţii ipotetice posibile.

În acest context, va fi necesar de revăzut acest alineat, fiind propusă următoarea redacţie a art.301 alin.(1) din proiect: "Restituirea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, poate fi efectuată peste limitele aprobate în buget, cu suma încasărilor suplimentare, conform ordinii înregistrării cererilor beneficiarilor de restituiri".

În cazul acceptării modificării alineatului menţionat, va fi posibilă excluderea restituirii taxei pe valoarea adăugată după alte criterii subiective menţionate mai sus. Aşa fiind, va fi stabilit un singur element concret de restituire şi anume: ordinea înregistrării cererilor beneficiarilor de restituiri, fiind condiţionat de faptul autenticităţii actelor justificative (factura fiscală), efectuate de persoanele care întocmesc şi semnează aceste documente (a se vedea art.23 din Legea Contabilităţii şi Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova "Cu privire la practica judiciară de aplicare a unor prevederi ale legislaţiei fiscale nr. 13 din 27.03.1997(modificată prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 38 din 20.12.1999)).


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI