Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.032

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
2 08 2006

Aviz
la proiectul Legii cu privire la măsurile de protecţie socială a populaţiei în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale
(nr. de înregistrare în Parlament nr. 2939 din 18.07.2006)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului cu privire la măsurile de protecţie socială a populaţiei în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale.

Evaluare generală

Proiectul de lege cu privire la măsurile de protecţie socială a populaţiei în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale vizează reglementarea unor relaţii speciale, apărute ca rezultat al unor factori macroeconomici care au generat o situaţie materială dificilă pentru unele pături sociale vulnerabile ale populaţiei.

Este necesar a remarca faptul că, plasînd proiectul pe pagina sa web la 20.07.2006 şi adoptîndu-l în lectură finală la 27.07.2006, Parlamentul a încălcat procedura stabilită prin propria Hotărîre privind cooperarea cu societatea civilă (HP nr.373/2005 - "4.3.1. Contribuţiile organizaţiilor societăţii civile vor fi luate în considerare cu condiţia că vor fi înaintate în termen de 15 zile lucrătoare de la data plasării proiectelor de acte legislative pe web-site-ul Parlamentului sau de la solicitarea expresă a Parlamentului"). Considerăm că această situaţie afectează principiul transparenţei şi eficienţei cooperării.

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Competenţa Parlamentului de a examina şi adopta legea de rigoare este conformă art.66 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova

3. Referitor la determinarea categoriei legii, trebuie să constatăm că clauza de adoptare este incompletă, deoarece nu a fost stabilită expres categoria legii. Acest fapt este în contradicţie cu articolul 27 din Legea privind actele legislative, nr.780/2001, potrivit căruia clauza de adoptare stabileşte temeiul legal de adoptare a actului legislativ şi categoria lui, această clauză fiind obligatorie pentru toate actele legislative. Considerăm că, datorită specificului raporturilor reglementate de proiectul legii, este necesar să fie stipulată categoria specială a legii, conform alin. (5) art.6 din Legea privind actele legislative, nr.780/2001.

4. Examinarea proiectului sub aspectul respectării de către autori a cerinţelor de tehnică legislativă şi de ordin lingvistic a relevat necesitatea eliminării unor erori de ordin stilistic şi gramatical, admise în procesul de elaborare.

Obiecţii de fond

1. Cu referire la articolele 3 şi 4 ale proiectului, considerăm că, în mod indirect, sunt create condiţii diferite pentru compensarea cheltuielilor a unor subiecţi egali ai relaţiilor reglementate de lege, punînd pe de o parte în condiţii egale şi "S.A. Moldova-Gaz" şi întreprinderile de distribuire a gazelor naturale, beneficiare de licenţă în domeniu, atunci cînd este vorba de dreptul la plata cheltuielilor pentru compensaţii, pe de altă parte instituind o poziţie de inegalitate în ce priveşte compensarea cheltuielilor, între aceşti subiecţi.

Astfel, în baza prevederilor art.4 de dreptul la acoperirea cheltuielilor privind compensarea beneficiază doar S.A. "Moldova - Gaz", însă nu şi întreprinderile care deţin licenţe pentru livrarea gazelor şi care sunt obligate, conform art.3, să indice cuantumul compensărilor.

2. Art.5 alin.(3) stipulează că cuantumul cheltuielilor compensate se stabileşte, în ultima instanţă, de Ministerul Finanţelor, care conform textului se calculează în acelaşi mod, prevăzut la art.1 şi art.2 al proiectului. Deşi şi S.A. "Moldova - Gaz" şi întreprinderile de distribuire a gazelor prezintă rapoarte în baza aceluiaşi art.5 cu indicarea cuantumului cheltuielilor, Ministerul Finanţelor în final poate face calcule proprii în baza articolului 5, care, evident, sunt prevalatorii faţă de rapoartele financiare ale S.A. "Moldova - Gaz".

În ce priveşte compensarea cheltuielilor întreprinderilor, altele decît S.A. "Moldova - Gaz", rapoartele lor nu se iau în consideraţie. Se poate afirma, că are loc o inegalitate, care poate conduce la eventuala denaturare a rapoartelor financiare prezentate de S.A. "Moldova - Gaz" care nu poartă răspundere pentru caracterul inexact al dărilor de seamă financiare.

3. În ansamblu, Legea nu a stipulat nici o modalitate de control sau de verificare a corectitudinii calculelor, veridicităţii rapoartelor financiare. Nu a fost indicat nici un organ sau instituţie care să fie abilitat cu competenţa de a verifica aplicarea corectă a legii de către subiecţii acesteia. Datorită specificului raporturilor reglementate de lege şi avînd în vedere că proiectul se caracterizează ca o lege ce reglementează o categorie de relaţii speciale, considerăm că legea respectivă trebuie să fie de strictă aplicare. Astfel, principiile generale aplicabile referitor la un control din exterior din partea altor organe pare a fi inadmisibil. Prin urmare, se creează situaţia în care cheltuielile sînt compensate din bugetul de stat, dar cuantumul şi modalitatea de calcul a acestora este lăsată doar la discreţia unor instituţii interesate de obţinerea acestor compensaţii.


 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI