Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.275

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
9 10 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii privind birourile istoriilor de credit
(înregistrat în Parlament cu nr. 3045 din 17.08.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii privind birourile istoriilor de credit.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul, fapt ce corespunde prevederilor articolului 73 din Constituţie şi articolului 44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce, în opinia noastră, nu corespunde art. 72 din Constituţie şi articolului 9 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001, deoarece domeniul reglementat de proiectul supus expertizei nu este inclus în lista domeniilor prevăzută în mod expres de prevederile constituţionale enunţate.

3. Scopul promovării proiectului. Scopul promovării proiectului este stabilit în preambulul documentului şi anume: "crearea condiţiilor pentru formarea, prelucrarea, stocarea şi prezentarea de către birourile istoriilor de credit a informaţiei ce caracterizează respectarea de către debitori a obligaţiunilor asumate prin contractele de credit; sporirea gradului de protecţie a creditorilor şi debitorilor pe contul diminuării generale a riscurilor de credit;?? ridicarea eficienţei activităţii instituţiilor financiare (bancare şi nebancare), societăţilor de telecomunicaţii şi utilităţi publice (servicii comunale) şi altor societăţi care oferă credite etc.".

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă este publicată pe web-site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel, Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile cooperării cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, ceea ce permite, în principiu, de a înţelege poziţia autorului proiectului.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Atît proiectul, cît şi nota informativă nu conţin referinţe speciale la legislaţia comunitară sau alte standarde internaţionale din domeniile supuse reglementării. În acelaşi timp se fac unele referinţe abstracte la legislaţia şi practica altor state, fără a le nominaliza în mod concret.

7. Fundamentarea financiar-economică. Fundamentarea financiar-economică lipseşte, deşi implementarea unor prevederi ale proiectului implică anumite cheltuieli financiare şi de altă natură.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, în linii generale, nu urmăreşte interese/beneficii particulare sau corporative şi nu este în contradicţie cu interesul public general.

9. Prejudiciu adus prin aplicarea actului. Referitor la anumite prejudicii care pot fi cauzate prin aplicarea actului supus expertizei, acestea nu au fost identificate.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu este compatibil cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006. În conţinutul proiectului deseori se utilizează cuvinte de genul "legislaţie în vigoare", "alte acte normative", etc. Astfel de prevederi sînt în contradicţie cu principiile transparenţei şi previzibilităţii reglementării activităţii de întreprinzător. În special, vom atrage atenţia asupra prevederilor capitolului IV din proiect, care nu creează claritate şi certitudine referitor la atribuţiile autorităţii competente şi altor autorităţi, referitor la cerinţele faţă de activităţile birourilor istoriilor de credit etc. Prevederile acestui capitol stabilesc că licenţierea, controlul şi supravegherea asupra activităţii birourilor istoriilor de credit, controlul asupra activităţii surselor de formare a istoriilor de credit şi utilizatorilor istoriilor de credit se va reglementa nu prin lege, dar prin acte normative ale Guvernului şi alte acte normative subordonate legii. Astfel de prevederi, în opinia noastră, sînt în contradicţie cu principiul, conform căruia normele materiale şi procedurale de iniţiere, desfăşurare şi lichidare a afacerii, precum şi de control asupra afacerii, se stabilesc prin legi.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului şi tehnica legislativă. În general, textul proiectului este întocmit corect din punct de vedere al normelor lingvistice şi tehnicii legislative.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine reglementări referitoare la activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Conform prevederilor articolului 15 din proiect, această autoritate publică va fi împuternicită cu atribuţii de reglementare de stat, de control şi supraveghere asupra birourilor istoriilor de credit, de control asupra surselor de formare a istoriilor de credit şi utilizatorilor istoriilor de credit. Totodată, prevederile articolului 15 menţionează şi alte autorităţi publice, cărora li se recunosc aceste atribuţii "conform legislaţiei în vigoare". La fel, Comisia Naţională a Pieţei Financiare va avea atribuţii de a aplica sancţiuni faţă de birourile istoriilor de credit şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale birourilor istoriilor de credit. Şi, în final, prevederile articolului 15 stabilesc, că Comisia Naţională a Pieţei Financiare "îndeplineşte alte atribuţii, stabilite de legislaţie".

În opinia noastră, cumularea unor atribuţii de reglementare, control a aplicării reglementărilor şi sancţionării nerespectării lor reprezintă un element de coruptibilitate, iar în situaţia în care prevederile proiectului sînt prea generale şi lasă o latitudine extinsă pentru reglementarea modului de executare la discreţia autorităţilor publice responsabile, riscurile de coruptibilitate sporesc.

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului


Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri

Recomandarea

1.

Art. 2

biroul istoriilor de credit - persoană juridică de drept public sau persoană juridică de drept privat constituită ca societate cu răspundere limitată sau societate pe acţiuni, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care acordă".

Prevederile respective operează cu sintagma "legislaţie". Termenul legislaţie include actele juridice adoptate, emise sau aprobate de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova, Guvern, Curtea Constituţională, Banca Naţională, ministere, departamente, de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale. Prin urmare, proiectul nu precizează legislaţia concretă.

Norme de trimitere

În opinia noastră, este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica concret legea la care face trimitere norma.

2.

Art. 2

baza de date a biroului istoriilor de credit - resursele informaţionale ale biroului istoriilor de credit, bazate pe sistemele şi procesele informaţionale, care corespund cerinţelor legislaţiei

Nu este precizată legislaţia concretă, fapt care permite aplicarea unor criterii aleatorii pentru verificarea corespunderii legislaţiei

Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

3.

Art. 3

Legislaţia Moldovei privind birourile istoriilor de credit este constituită din Constituţia Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, prezenta lege şi alte acte normative

Nu este cazul de menţionat Constituţia, deoarece normele constituţionale nu reglementează acest gen a raporturilor sociale. În ce priveşte cuvintele "şi alte acte normative", ele nu precizează legislaţia concretă. Astfel de prevederi nu au nici o valoare de reglementare, ele doar informează. Totodată, astfel de prevederi pot fi interpretate ca prevederi legale care permit Guvernului şi altor autorităţi să intervină justificat, dar excesiv, în reglementarea domeniului respectiv

Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

4.

Art. 5 alin.(9)

precum şi alte informaţii neinterzise de legislaţie

Astfel de formulări creează incertitudine şi nu sunt transparente. După, cum a fost menţionat, cuvîntul "legislaţie" cuprinde practic toate actele juridice din Republic Moldova.
În acelaşi timp, expresia

Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

5.

Art. 6, alin. (1)

"(1) Sursele de formare a istoriei de credit prezintă în conformitate cu prezenta lege şi alte acte normative toate informaţiile de care dispun, din cele enumerate în articolul 5 al prezentei legi"

Cuvintele "şi alte acte normative" nu precizează legislaţia concretă.

Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

6

Art. 7, alin (6), lin. b)

"b) în forma unui document electronic, efectele juridice ale căruia sînt confirmate prin semnătura digitală în conformitate cu legislaţia."

Nu este precizată legislaţia concretă

Norme de trimitere,

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

7

Art. 7, alin (12)

"(12) Biroul istoriilor de credit are dreptul în orice timp să solicite de la utilizatorul istoriei de credit exemplarul original sau copia autentificată, în modul prevăzut de legislaţia pentru autentificarea copiilor documentelor pe suport hîrtie"

Nu este precizată legislaţia concretă, precum şi nu este clar modul în care se va desfăşura activitatea de autentificare.

Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

8

Art. 7, alin (14)

"(14) Prezentarea de către biroul istoriilor de credit a informaţiilor, prevăzute în articolul 5 al prezentei legi, utilizatorului istoriei de credit sau altor persoane, care au dreptul să primească raportul de credit în conformitate cu prezenta lege şi alte acte normative, nu constituie încălcare a secretului comercial"

Cuvintele "şi alte acte normative" nu precizează legislaţia concretă.

Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

9

Art. 8, alin (2)

"(2) Biroul istoriilor de credit asigură protecţia informaţiei la prelucrarea, păstrarea şi transmiterea acesteia prin mijloace certificate, conform legislaţiei"

Nu este precizată legislaţia concretă

Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

10

Art. 8, alin (4)

"(4) Cerinţele faţă de colectarea, păstrarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea şi distrugerea (radierea) informaţiilor din istoriile de credit sînt stabilite de Guvern, în conformitate cu cerinţele prezentei legi şi a altor acte normative."

Nu putem fi de acord cu astfel de prevederi, deoarece astfel de atribuţii pot fi considerate ca implicare în activitatea birourilor de istorii de credit.
Totodată nu sunt concretizate actele normative
În opinia noastră, astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece procedura de elaborare, examinare şi aprobare a hotărîrilor de Guvern este mai puţin transparentă şi, respectiv, în afara controlului societăţii. În astfel de documente pot fi incluse unele norme "convenabile" şi generatoare de situaţii coruptibile.
Cuvintele "şi a altor acte normative" sunt norme de trimitere şi de asemenea pot să genereze situaţii de coruptibilitate

Atribuţii excesive de reglementare
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Norme de trimitere/blanchetă

Este necesar de a exclude astfel de prevederi şi de a introduce reglementările în textul legii.

11

Art. 9, alin (1)

"(1) Relaţiile între biroul istoriilor de credit şi utilizatorii istoriilor de credit sînt reglementate prin contractul de prestare a serviciilor informaţionale, prezenta lege şi alte acte normative".

Cuvintele "şi alte acte normative" nu precizează legislaţia concretă.

Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

12

Art. 9, alin (2), lin. i)

"i) alte clauze, care nu contravin prezentei legi şi legislaţiei în vigoare"

Nu este precizată legislaţia concretă.

Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

13

Art. 10, alin (6)

"(6) Subiectul istoriei de credit este în drept să conteste refuzul biroului istoriilor de credit de a satisface cererea privind introducerea modificărilor şi/sau completărilor în istoria de credit, precum şi neprezentarea, în termenul specificat în prezentul articol, a răspunsului scris privind rezultatele examinării cererii sale, printr-un demers adresat autorităţii publice competente, şi/sau în instanţa de judecată, în conformitate cu legislaţia în vigoare"

Nu este precizată legislaţia concretă.

Norme de trimitere
Lipsa/insuficienţa mecanismelor de contestare a deciziilor

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

14

Art. 11, alin (1), lin. a)

"a) să acorde, în bază de contract, precum şi în cazurile prevăzute de prezenta lege şi fără existenţa unui contract, servicii de prezentare a rapoartelor de credit în modul prevăzut de prezenta lege şi alte acte normative"

Cuvintele "şi alte acte normative" nu precizează legislaţia concretă.

Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

15

Art. 13, alin (1)

"(1) Lichidarea şi reorganizarea biroului istoriilor de credit are loc în modul prevăzut de legislaţia pentru persoanele juridice, cu particularităţile stipulate în prezentul articol"

Nu este precizată legislaţia concretă.

Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

16

Art. 13, alin (2)

"(2) precum şi să solicite suspendarea licenţei în modul prevăzut de legislaţie"

Nu este precizată legislaţia concretă.

Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

17

Art. 14, alin (2)

"(2) Modul de ţinere a licitaţiilor este stabilit de Guvern, la propunerea autorităţii publice competente"

Prevederile stabilesc pentru Guvern atribuţii de adoptare a unor norme primare, fapt ce contravine prevederilor constituţionale. În opinia noastră, astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece procedura de elaborare, examinare şi aprobare a hotărîrilor de Guvern este mai puţin transparentă şi, respectiv, în afara controlului societăţii. În astfel de documente pot fi incluse unele norme "convenabile" şi generatoare de situaţii coruptibile

Atribuţii excesive de reglementare
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

.

Este necesar de a exclude astfel de prevederi şi de a introduce reglementările în textul legii.

18

Art. 15, alin (1)

"(1) Reglementarea de stat, controlul şi supravegherea asupra activităţii birourilor istoriilor de credit, controlul asupra activităţii surselor de formare a istoriilor de credit şi utilizatorilor istoriilor de credit este exercitat de autoritatea publică competentă, în modul prevăzut de prezenta lege, precum şi de alte autorităţi publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare"

Aceste prevederi poartă un grad sporit de incertitudine şi lipsă de transparenţă. Practic, ele informează referitor la acordarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi altor autorităţi a unui spectru nedeterminat de atribuţii cu trimitere la "legislaţie".

Atribuţii paralele
Atribuţii extensive de reglementare
Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica autorităţile, atribuţiile şi legea la care face trimitere norma.

19

Art. 15, alin (2),

"(2) Autoritatea publică competentă:
1) elaborează şi prezintă spre aprobare Guvernului actele normative în domeniile ce ţin de activitatea birourilor istoriilor de credit, ce reglementează:
a) condiţiile şi cerinţele faţă de prezentarea informaţiilor de către sursele de formare a istoriilor de credit;
b) modul de întocmire a Acordului privind prezentarea informaţiilor în birourile istoriilor de credit şi/sau privind eliberarea rapoartelor de credit utilizatorilor istoriilor de credit;
c) condiţiile şi modul de prezentare a raportului de credit;
d) condiţiile şi modul de efectuare a măsurilor de control şi revizie asupra activităţii birourilor istoriilor de credit;
e) condiţiile şi modul de aplicare a sancţiunilor faţă de birourile istoriilor de credit şi/sau faţă de persoanele cu funcţii de răspundere a birourilor istoriilor de credit;
f) cerinţele faţă de situaţia financiară şi reputaţia de afaceri a asociaţilor birourilor istoriilor de credit"

Nu putem fi de acord cu astfel de prevederi, deoarece astfel de atribuţii pot fi considerate ca implicare în activitatea birourilor de istorii de credit.
Totodată, prevederile stabilesc pentru Guvern, în unele cazuri, atribuţii de adoptare a unor norme primare, fapt ce contravine prevederilor constituţionale.
În opinia noastră, astfel de prevederi pot contribui la apariţia unor situaţii de coruptibilitate, deoarece procedura de elaborare, examinare şi aprobare a hotărîrilor de guvern este mai puţin transparentă şi, respectiv, în afara controlului societăţii. În astfel de documente pot fi incluse unele norme "convenabile" şi generatoare de situaţii coruptibile.

Atribuţii extensive de reglementare
Atribuţii excesive/contrare statutului
??Cumularea competenţelor de a elabora acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a exclude astfel de prevederi şi de a introduce reglementările în textul legii.

20

Art. 15, alin (2), 3)

"(2) ...3)?? efectuează măsurile de control şi revizie, în baza planului aprobat, precum şi în cazul demersurilor scrise din partea subiecţilor istoriilor de credit, surselor de formare a istoriilor de credit sau birourilor istoriilor de credit. În cazul efectuării măsurilor de control şi revizie, în baza demersurilor sus-menţionate, subiect al controlului este calitatea serviciilor prestate de biroul istoriilor de credit (inclusiv exactitatea şi veridicitatea informaţiei prezentate), respectarea drepturilor şi intereselor participanţilor la schimbul informaţional, respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare

Nu este precizată legislaţia concretă.

Norme de trimitere
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

21

Art. 15, alin (2), 7)

"(2) ...7) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite de legislaţie"

Astfel de formulări creează incertitudine şi nu sunt transparente. După, cum a fost menţionat, cuvîntul "legislaţie" cuprinde practic toate actele juridice din Republic Moldova.

Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

22

Art. 15, alin (4)

"(4) Particularităţile activităţii surselor de formare a istoriilor de credit, birourilor istoriilor de credit şi utilizatorilor istoriilor de credit (cu excepţia subiecţilor istoriilor de credit) pe piaţa serviciilor informaţionale sînt stabilite de legislaţie

Nu este precizată legislaţia concretă. care pot să genereze situaţii de coruptibilitate

Norme de trimitere/blanchetă
Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

23

Art. 16, alin (1)

"(1) Licenţierea activităţii birourilor istoriilor de credit este efectuată de autoritatea publică competentă, în conformitate cu prezenta lege, Legea nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare şi alte acte normative"

Cuvintele "şi alte acte normative" nu precizează legislaţia concretă, fapt care poate să genereze situaţii de coruptibilitate.

Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

24

Art. 16, alin (2), 1), lit. b)

"b) aplicarea, la formarea şi utilizarea sistemelor informaţionale pentru crearea bazei de date a istoriilor de credit, a echipamentelor şi programelor certificate în modul prevăzut de legislaţie"

Nu este precizată legislaţia concretă, fapt care poate să genereze situaţii de coruptibilitate.

Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

25

Art. 16, alin (3)

"(3) Lista documentelor care confirmă satisfacerea cerinţelor menţionate în alineatul (2) al prezentului articol, sînt aprobate de autoritatea publică competentă

Atribuţia de reglementare prin acte normative de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare ridică şi problema transparenţei funcţionării autorităţii publice, precum şi a accesului la informaţia despre actul subordonat legii.

Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
Atribuţii extensive de reglementare

Este necesar de a exclude astfel de prevederi şi de a introduce reglementările în textul legii.

26

Art. 17, alin (1)

Pentru încălcarea legislaţiei privind birourile istoriilor de credit, atît birourile istoriilor de credit cît şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale birourilor istoriilor de credit, poartă răspundere materială, civilă, administrativă şi penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare

Nu este precizată legislaţia concretă, fapt care poate să genereze situaţii de coruptibilitate. În acelaşi timp, trebuie ţinut cont de faptul că norma respectivă trebuie să aibă normă corespondente şi în legislaţia penală, în caz contrar va avea un caracter pur declarativ

Lipsa sancţiunilor clare pentru încălcarea prevederilor din proiect
Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

27

Art. 17, alin (4)

"(4) Modul de aplicare a sancţiunilor menţionate în alineatul (3) al prezentului articol este stabilit de legislaţie"

Nu este precizată procedura şi legislaţia concretă, fapt care poate să genereze situaţii de coruptibilitate

Lipsa/ambiguitatea procedurilor
Norme de trimitere

Este necesar de a exclude astfel de prevederi sau de a specifica legea la care face trimitere norma.

28

Art. 20

"Persoana juridică, care desfăşura activitate în calitate de birou al istoriilor de credit pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, este obligată, în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să îşi aducă activitatea în conformitate cu cerinţele, înaintate de prezenta lege faţă de birourile istoriilor de credit. Nerespectarea cerinţei sus-menţionate atrage după sine răspunderea, prevăzută de legislaţie, a persoanei juridice respective".

Acest proiect de lege stabileşte că Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora şi aproba sau prezenta spre aprobare Parlamentului actele normative, necesare pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prevederile prezentei legi. Însă, există o practică vicioasă, atunci cînd Guvernul nu reuşeşte să execute în termen prevederile finale şi tranzitorii.
În cazul în care Guvernul nu va respecta prevederea în cauză, agenţii economici care activează pe piaţă vor fi afectaţi de vacuumul de reglementare, care poate să apară.
Norme, care pot să genereze situaţii de coruptibilitate în cazul în care Guvernul nu va reuşi în şase luni de la data publicării prezentei legi, să elaboreze şi aprobe sau să prezente spre aprobare Parlamentului actele normative, necesare pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prevederile prezentei legi.

Stabilirea unor termene nejustificate

Este necesar de a reformula astfel de prevederi

Concluzii

În concluzie menţionăm că proiectul supus expertizei este afectat considerabil de riscuri de coruptibilitate. Proiectul conţine norme de trimitere şi norme de blanchetă în abundenţă, utilizează exprimări prea vagi. În acelaşi timp, proiectul abilitează Comisia Naţională a Pieţei Financiare responsabilă de supraveghere cu atribuţii de reglementare, de control şi sancţionare. Or, acest cumul de prerogative reprezintă un risc sporit pentru apariţia unor situaţii de coruptibilitate.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI