Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.278

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
8 10 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative
(Legea privind activitatea operativa de investigaţii - art.8, 11;
Codul de procedura penala al RM - art.136)

(înregistrat în Parlament cu nr. 3110 din 24.08.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză asupra coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (înregistrat în Parlament cu nr. 3110 din 24.08.2007).

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul (autor nemijlocit - Serviciul de Informaţii şi Securitate), fapt ce corespunde prevederilor articolului 73 din Constituţie şi articolul 44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din Constituţie şi articolului 9 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Din nota informativă, rezultă că proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală şi Legea privind activitatea operativă de investigaţii) are drept scop desemnarea Serviciului de Informaţii şi Securitate în calitate de executor unic al măsurilor tehnice de interceptare a convorbirilor telefonice şi a altor comunicări efectuate prin reţelele de comunicaţii electronice pentru necesităţile subiecţilor activităţii operative de investigaţii şi ale organelor de urmărire penală. Un şir de modificări minore se referă la substituirea denumirilor vechi cu denumirile actuale ale unor autorităţi a căror activitate este reglementată de legea supusă modificării.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă este publicată pe pagina web a Parlamentului. Considerăm că în acest fel, Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile cooperării cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, fapt care permite înţelegerea poziţiei autorilor proiectului.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. În nota informativă la proiectul de lege se face referire la Rezoluţia Consiliului Uniunii Europene din 17 ianuarie 1995 privind interceptarea legală a telecomunicaţiilor, care stipulează că interceptarea autorizată a comunicaţiilor electronice reprezintă un important mijloc de protecţie a intereselor securităţii naţionale şi de investigare a infracţiunilor grave (preambulul). În acelaşi timp, proiectul de lege conţine o serie de referinţe generale la experienţa altor state care sunt membre ale UE.

7. Fundamentarea financiar-economică. Nota de fundamentare la proiectul de lege conţine o argumentare financiar-economică a acestei iniţiative.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul promovează, în particular, interesele Serviciului de Informaţii şi Securitate. Totuşi, promovarea unor asemenea interese nu este în contradicţie cu interesul public.  

9. Prejudiciu adus prin aplicarea actului. În urma evaluării prevederilor proiectului, considerăm că acesta nu va cauza în mod direct prejudicii..

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine norme care să fie în contradicţie directă cu prevederile legislaţiei în vigoare.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Textul corespunde în principiu normelor lingvistice şi exigenţelor tehnicii legislative.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice Proiectul reglementează în mod distinct activitatea unei autorităţi publice.

Concluzii

13. Proiectul legii nu conţine elemente de coruptibilitate. Totuşi, trebuie menţionată următoarea obiecţie de concept:

La 06.07.2007 în Parlament a fost înregistrat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea operativă de investigaţii (înregistrat cu nr. 2589).Acest proiect de lege la fel reprezintă o iniţiativă legislativă a Guvernului, dar elaborat de  către Procuratura Generală.Obiecţia priveşte faptul că conceptul proiectului nr. 2589 din 06.07.2007 este contrariu conceptului proiectului nr.3110 din 24.08.2007. Astfel, proiectul nr. 2589 din 06.07.2007 are drept scop diversificarea autorităţilor competente să exercite măsuri tehnice de interceptare a convorbirilor telefonice şi a altor comunicări. Potrivit proiectului elaborat de Procuratura Generală, organele procuraturii trebuie să deţină competenţa de desfăşurare a unor măsuri tehnice de interceptare pentru cauzele transmise în competenţa exclusivă a procurorului (conform Codului de procedură penală). Mai mult decît atît, abilitarea Procuraturii cu  competenţă şi funcţii de investigare operativă a fost trasată ca un obiectiv de nivel naţional în Programul de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA "Provocările Mileniului", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.32  din 11 ianuarie 2007. Astfel, pct.9  al capitolului I Compartimentul "Optimizarea activităţii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC)," prevede în mod expres elaborarea  proiectului de lege privind modificarea şi completarea legislaţiei cu prevederi care să stabilească investirea Procuraturii cu funcţii de investigare operativă. De menţionat că în nota de fundamentare a  proiectului nr. 2589 din 06.07.2007 de asemenea este invocată atît experienţa altor ţări, cît şi aspecte de eficienţă şi oportunitate.

Prin urmare, constatăm faptul că în Parlament se află spre examinare două proiecte de legi cu concepţii contrarii, autor (de jure) a cărora este acelaşi subiect cu drept de iniţiativă legislativă - Guvernul. În asemenea condiţii, în opinia noastră, unul din proiectele menţionate urmează a fi retras de către autori, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 55 (53) din Legea nr. 797-XIII din 02.04.96 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI