Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.253

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
23 07 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (ajustarea a 18 acte legislative la proiectul Legii cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului)

(înregistrat în Parlament cu nr.2471 din 02.07.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este de lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Potrivit notei explicative ce însoţeşte proiectul, "Necesitatea elaborării proiectului prezentat rezultă din necesitatea aducerii în concordanţă a legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului cu prevederile:

- proiectului de Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în redacţie nouă)", precum şi cu actele internaţionale pe care s-a bazat elaborarea proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. În acest sens, proiectul urmăreşte includerea unor prevederi cu caracter general în legile special care guvernează activitatea autorităţilor publice şi a entităţilor raportoare prevăzute de proiectul de Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (înregistrat în Parlament cu nr.2472 din 2.07.2007).

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului. Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.

5. Suficienţa argumentării. Nota explicativă încearcă să argumenteze necesitatea acestui proiect prin faptul planificării lui. Astfel, se menţionează că elaborarea acestui proiect este o măsură prevăzută în următoarele acte de planificare: "Planul de acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO, Strategia de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi Planul de acţiuni în vederea realizării acesteia, Planul de activitate a Guvernului pe trimestrul I al anului 2007, de asemenea stabilesc necesitatea ajustării legislaţiei interne în acest domeniu."

Nota explicativă mai încearcă şi o descriere a principalelor modificate operate prin proiect, însă aceasta conţine anumite inexactităţi, cum ar fi:

  • "Proiectul este constituit din modificarea şi completarea a şaptesprezece acte legislative". Proiectul se referă la optsprezece acte legislative.
  • "modificarea legilor expusă la Art. II, IV -IX, XI, XIV, XVI, XVIII, are ca scop, stabilirea expresă în atribuţiile persoanelor, a căror statut special este reglementat de aceste norme, a obligaţiilor ce se referă la entităţile raportoare conform capitolului II din proiectul de  Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului". De fapt, proiectul reglementează în mare parte obligaţia extrem de generală a diferitor autorităţi şi entităţi de a respecta prevederile viitoarei legi, actualul proiect de Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, fără a specifica de obicei atribuţii mai detaliate.
  • "în Art. X, XII şi XV, sînt concretizate atribuţiile organelor securităţii statului, vamale şi ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului", pe cînd aceste articole se referă la Serviciul Vamal, CCCEC şi avocaţ

Aceste inexactităţi compromit parţial valabilitatea argumentării acestui proiect. Cu toate acestea, dacă e să admitem că aceste mici scăpări au fost admise fără rea intenţie, argumentarea proiectului poate fi considerată suficientă.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Nota explicativă prevede: "Necesitatea elaborării proiectului prezentat rezultă din necesitatea aducerii în concordanţă a legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului cu prevederile:

- Convenţiei europeane privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţare a terorismului din 16.05.2005;
- Directivei Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 2005/60/CE din 26 octombrie 2005; 
- celor 40 recomandări FATF şi 9 recomandări speciale, rapoartele de evaluare întocmite de experţii acestor organizaţii despre modul de implementare de către statul nostru a normelor în domeniu, practica altor state etc."

Aceste instrumente internaţionale menţionate în Nota explicativă se suprapun în mare parte cu cele care au stat la baza elaborării proiectului înregistrat în Parlament cu nr.2472, potrivit Notei explicative a acestuia din urmă. Unica diferenţă dintre referinţele făcute în aceste două note explicative este Legea model ONU, la care nu se referă nota explicativă a proiectului supus expertizei.

7. Fundamentarea financiar-economică. Proiectul nu este însoţit de o fundamentare economico-financiară.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului nu rezultă expres prejudicierea anumitor categorii de persoane.

10. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Cu excepţia normelor de trimitere, alte formulări conţinute în proiect sînt suficient de clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative.

11. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine reglementări referitoare la activitatea mai multor autorităţi ale statului. Principala problemă în reglementarea activităţii lor este lipsa concretizării unor atribuţii specifice pe care le au aceste autorităţi în vederea executării prevederilor proiectului de Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Mai grav este că acest proiect nu rezolva neclaritatea referitoare la categoriile autorităţilor care supraveghează şi care  sunt entităţi raportoare supravegheate.

Proiectul supus expertizei, cu unele mici excepţii, stabileşte doar obligaţia generală a diverselor autorităţi de a respecta prevederile Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Reglementările propuse de proiect referitoare la atribuţiile autorităţilor publice ar fi fost suficiente, în situaţia în care proiectul de Lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, înregistrat în Parlament cu nr.2472 la 02.07.2007, ar fi specificat expres atribuţiile acestor autorităţi abilitate cu executarea legii respective. Proiectul nr.2472, însă, prevede doar exercitarea atribuţiilor lor "conform competenţelor prevăzute de legislaţie". Astfel, aceste două proiecte de legi creează un de vid legislativ cu referinţă la atribuţiile concrete ale autorităţilor abilitate cu executarea proiectului nr.2472.

Concluzii

12. În concluzie, menţionăm că proiectul supus expertizei este afectat de riscuri de coruptibilitate prin reglementarea insuficientă a atribuţiilor autorităţilor abilitate cu executarea proiectului nr.2472. Asemenea prevederi lasă la discreţia respectivelor autorităţi publice de a-şi reglementa prin acte departamentale competenţele specifice în vederea executării proiectului nr.2472, ceea ce suscită îngrijorări legate de transparenţa funcţionării acestor autorităţi publice şi de acces la informaţie. Principalele elemente de coruptibilitate depistate în textul proiectului sînt:

  • Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive
  • Lacune de drept
  • Norme de trimitere
  • Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative
  • Lipsa/insuficienţa transparenţei  funcţionării autorităţilor publice
  • Lipsa/insuficienţa accesului la informaţia despre actul subordonat legii. 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI