Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.260

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
23 07 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele si fîşiile de protecţie a apelor rîurilor si bazinelor de apa (art.6, 13)

(înregistrat în Parlament cu nr. 2521 din 03.07.2007)

Prin prezenta, în temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă după cum urmează avizul asupra coruptibilităţii proiectului legii pentru modificarea si completarea Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele si fîşiile de protecţie a apelor rîurilor si bazinelor de apa (art.6, 13).

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova, prin urmare proiectul este înaintat în conformitate cu rigorile iniţierii actelor legislative prevăzute de art.73 din Constituţie şi art.44 din Regulamentul Parlamentului.

2. Categoria actului legislativ propus este lege ordinară, ceea ce corespunde art. 72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Din nota informativă la  proiectul expertizat se poate constata intenţia de a opera modificări la art. 6 din Legea 440/1995 pentru a face o claritate în ce priveşte zonele de protecţie în raport cu clasificarea obiectelor acvatice prevăzută de art. 5 din aceiaşi lege. De asemenea din cuprinsul notei informative rezultă intenţia promovării unor reglementări care, în opinia autorilor, vor contribui la creşterea economică a ţării.

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă la proiectul de act legislativ este plasată pe web-site-ul Parlamentului, principiile transparenţei procesului legislativ şi cooperării cu societatea civilă fiind astfel respectate.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii privind efectuarea expertizei juridice economice, financiare, ştiinţifice, ecologice şi de alt gen. Astfel, trebuie să constatăm faptul că se încalcă dispoziţiile art. 22 din Legea nr. 780/2001.

În special trebuie să accentuăm faptul că în urma adoptării modificărilor propuse se micşorează considerabil zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor si bazinelor de apa, precum şi se va oferi posibilitatea de aplicare a pesticidelor pe fîşii cu o lăţime de 300 metri de la muchia taluzului riveran al albiei, amplasarea fermelor şi complexelor zootehnice etc. Prin urmare, pentru promovarea unui asemenea proiect, implementarea căruia, va avea consecinţe directe şi negative asupra mediului înconjurător expertiza ecologică este obligatorie, deoarece are menirea de a contribui la:

a) coordonarea proiectului cu legislaţia ecologică în vigoare;
b) asigurarea ocrotirii sănătăţii omului şi protecţia mediului înconjurător;
c) prognozarea consecinţelor ecologice.

6. Referinţe la compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Asemenea referinţe nu se conţin în textul proiectului şi nici în nota informativă.

7. Fundamentarea financiar-economică nu este făcută.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Nu a fost depistată promovarea directă a intereselor/beneficiilor unor categorii de persoane atît fizice cît şi juridice, cu toate că unele expresii din nota informativă creează impresia că se încearcă promovarea intereselor unor grupuri de persoane (agenţi economici) care tind să desfăşoare activităţi economice în imediata apropiere a rîurilor si bazinelor de apă.

9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul poate aduce prejudicii societăţii şi anume protecţiei mediului înconjurător, care constituie o prioritate şi o preocupare naţională, care vizează în mod direct condiţiile de  viaţă  şi sănătatea populaţiei, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor. Totodată, prin adoptarea şi implementarea ulterioară ale prevederilor proiectului în cauză se va încălca dreptul fiecărui cetăţean la un mediu înconjurător sănătos consfinţit de art. 37 din Constituţia R. Moldova.

10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul contravine prevederilor art. 37 din Constituţia R. Moldova, care statuează dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos.

11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punctul de vedere al normelor lingvistice.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul conţine norme care reglementează activităţi ale autorităţilor publice, în special referitor la activităţile de autorizare, însă nu reglementează în mod distinct instrumentele şi mecanismele de contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor publice

13. Analiza detaliată a coruptibilităţii şi a altor riscuri ale prevederilor proiectului


Nr.

Art.

Text

Obiecţia

Elemente de coruptibilitate şi alte riscuri

Recomandarea

1.

Art. 6

Textul integral

Potrivit modificărilor propuse se vor micşora considerabil zonele şi fîşiile de protecţie. Astfel, dacă, potrivit prevederilor legii, la ziua de azi zona de protecţie pentru  rîuleţe şi rîuri mici, rîuri mijlocii, rîuri mari este de cel puţin 500 de metri iar pentru rîurile Nistru, Prut şi Dunăre constituie cel puţin 1000 metri, conform modificărilor acestea se vor micşora de trei ori.

Introducerea unor prevederi nejustificate

Propunem de a păstra redacţia actuală a articolului 6 din Legea 440/1995.

2.

Art.13

de apăfără coordonarea în scris cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi autoritatea centrală pentru sănătate, efectuată în baza avizului pozitiv al expertizei ecologice de stat şi, după caz, evaluării impactului asupra mediului înconjurător al proiectelor:"

Modificarea propusă va permite autorităţii publice să acorde persoanelor interesate permisiunea de amplasare a fermelor şi complexelor zootehnice; să aplice pesticide pe fîşii cu o lăţime de 300 metri de la muchia taluzului riveran al albiei etc., fără a avea careva mecanisme de contestare, control a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor publice.
De asemenea sintagma de apăşi după caz..." este una coruptibilă ce poate favoriza săvîrşirea de către funcţionarii publici a actelor de corupţie. Coruptibilitatea se manifestă prin faptul că autorul lasă la aprecierea funcţionarului de a alege care sunt situaţiile în care este necesară evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.

Determinarea competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a

Atribuţii care admit derogări şi interpretări abuzive

Propunem de a concretiza expres care sînt cazurile în care trebuie să se prezinte evaluarea impactului asupra mediului înconjurător al proiectelor.

Concluzii

Considerăm că proiectul Legii nu poate fi adoptat în redacţia propusă Parlamentului spre adoptare fiindcă favorizează acte de corupţie. Totodată, proiectul în cauză necesită a fi corelat cu actele legislative în vigoare în special cu prevederile art. 20, 22 al Legii nr. 780/2001 şi art. 20 din Legea nr. 1347/09.10.1997 .
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI