Implemented projects Corruption proofing - stage 3 Expertise report (archive)

Raport de expertiză nr.259

Proiectul "Expertiza coruptibilităţii" este implementat de Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională şi Consiliul Europei.
Opiniile expuse aparţin experţilor CAPC şi nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, SIDA şi Consiliului Europei
18 07 2007

RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative

(înregistrat în Parlament cu nr. 2497 din 02.07.2007)

În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea patriei, Legea cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public).

Evaluare generală

1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul Republicii Moldova ceea ce corespunde rigorilor legale privind dreptul de iniţiativă legislativă, stabilite conform art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996

2. Categoria actului legislativ este determinată corect - lege organică, deoarece se propune modificarea a două legi atribuite la categoria legilor organice, fapt ce corespunde art. 72 din Constituţie şi articolelor 6-11, 27, 33 (3), 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul promovării proiectului. Potrivit notei informative anexate la proiect, "elaborarea acestuia a fost condiţionată de faptul lichidării Departamentului Administrativ-Militar al Ministerului Apărării şi preluării de la Departamentul Administrativ-Militar a atribuţiilor privind activitatea administrativ-militară (conducerea activităţii administrativ-militare în teritoriu, stabilirea şi organizarea plăţii pensiilor şi indemnizaţiilor pensionarilor Forţelor Armate şi membrilor familiilor lor, etc.) de către Marele Stat Major al Armatei Naţionale, în vederea optimizării conducerii şi activităţii administrativ-militare în Republica Moldova, precum şi întru evitarea dublării atribuţiilor Departamentului Administrativ-Militar şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale (mobilizarea şi evidenţa resurselor de mobilizare, educaţia militar-patriotică, etc.).
Mai mult ca atît, proiectul legii este condiţionat de optimizarea conducerii şi activităţii administrativ-militare în conformitate cu prevederile Capitolului VI Etapei a II-a (2005-2008) din Concepţia reformei militare, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1315-XV din 26.07.2002".

Fundamentarea proiectului

4. Nota informativă este publicată pe web-site-ul Parlamentului, principiul transparenţei fiind astfel respectat.

5. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiect conţine o serie de argumente şi supoziţii în sprijinul ideilor ce stau la baza proiectului, dar nu conţine informaţii despre eventualele cheltuieli necesare pentru implementarea prevederilor propuse

Evaluarea de fond a coruptibilităţii

6. Fundamentarea financiar-economică. Nota informativă nu conţine careva detalii referitoare la efectuarea unor expertize financiare sau economice.

7. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Proiectul nu conţine norme care să indice asupra promovării unor interese departamentale sau de grup.

8. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Proiectul nu aduce prejudicii intereselor altor categorii de persoane şi nu prejudiciază interesul public.

9. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Proiectul nu conţine prevederi care să fie în contradicţie directă cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

10. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. În general, textul proiectului este întocmit corect din punctul de vedere al normelor lingvistice.

11. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu reglementează în mod distinct statutul (atribuţiile) unei autorităţi publice, dar reglementează transferarea unor atribuţii către Marele Stat Major al Ministerului Apărării pe motivul lichidării Departamentului Administrativ al Ministerului Apărării.

12. Concluzii

Considerăm că modificarea art. 11 alin.(10), art. 10 alin.(2) lit. b) din Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, conform proiectului propus spre avizare, precum şi art.21 alin.(1) lit. h) şi a art.32 din Legea cu privire la rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes de serviciu nu comportă nici un pericol de coruptibilitate, deoarece are un caracter pur tehnic.
 

 

Rapoarte de expertiză

Expertiză coruptibilitătii legislației
nr.723 din 18 August 2016
Raport de expertiză la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.) (sancțiuni disuasive pentru infracțiunile de corupție)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei

Din perspectiva drepturilor omului
nr.165 din 25 Ianuarie 2017
Raport de expertiză la proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic (art.1, 2, 3, ș.a.)

Raportul in PDF
Proiectul de lege supus expertizei


Ghid pentru justitiabili

 

Fair-play

 SELDI